Sa­vr­še­ni epi­taf i po­s­ljed­nje hva­la

Sva­ka od ovih sklad­bi uz po­moć Vla­di­nog si­de­kic­ka Maxa do­bi­la je do­dat­nu do­zu op­ti­miz­ma Vla­da Div­ljan & Ljet­no kino Li­ve @ Tvor­ni­ca Kul­tu­re

Rolling Stone (Croatia) - - Recenzije -

Aqu­ari­us

Ovaj al­bum je stvar­no te­ško, go­to­vo ne­mo­gu­će pres­lu­ša­ti bez kned­le u gr­lu i su­za u oči­ma. Umjes­to na tra­di­ci­onal­nom pro­ljet­nom kon­cer­tu u Tvor­ni­ci, dra­gog Vla­du Div­lja­na po­s­ljed­nji put slu­ša­mo na snim­ci nas­ta­loj u tom klu­bu proš­le go­di­ne, ka­da nit­ko osim nje­go­vih naj­bli­žih pri­ja­te­lja ni­je mo­gao ni pret­pos­ta­vi­ti ko­li­ko je bli­zu taj prok­le­ti, ko­nač­ni ras­ta­nak. Po mno­go­če­mu, Li­ve @ Tvor­ni­ca Kul­tu­re pred­stav­lja sa­vr­še­ni epi­taf Ido­lu uz či­ju su glaz­bu odras­ta­le ge­ne­ra­ci­je, u ras­po­nu od no­vo­val­nih mu vrš­nja­ka do onih ko­ji su ga upoz­na­li pre­ko kli­ka­nja mi­šem po Yo­uTu­beu. Sva­ka od ovih sklad­bi uz po­moć sta­rog mu “si­de­kic­ka” Maxa Wil­so­na aka Mla­de­na Ju­ri­či­ća i nje­go­va Ljet­nog ki­na do­bi­la je do­dat­nu do­zu op­ti­miz­ma, bez­briž­nos­ti i ži­vot­ne ener­gi­je te po­nov­no po­t­vr­di­la da “Nebeska te­ma”, “Ru­si­ja” ili “Ma­le­na” zvu­če fan­tas­tič­no u bi­lo ko­jem aran­žma­nu. S dru­ge stra­ne, iz­ved­be pje­sa­ma br­žeg tem­pa (“Ke­no­zo­ik”, “Mar­šal”) os­tav­lja­ju ne­što sla­bi­ji do­jam, pri­je sve­ga zbog či­nje­ni­ce da Maxov uku­le­le, Vla­di­na akus­ta­ra i os­ta­tak “otoč­kog ins­tru­men­ta­ri­ja” te­ško mo­gu za­mi­je­ni­ti ge­ni­jal­na po­igra­va­nja pi­onir­skim sin­te­saj­ze­ri­ma i pri­mi­tiv­nim teh­ni­ka­ma sni­ma­nja ko­je će, uz iz­ni­man skla­da­telj­ski ta­lent i op­se­siv­nu že­lju za eks­pe­ri­men­ti­ra­njem, Od­bra­nu i pos­led­nje da­ne za­uvi­jek či­ni­ti kre­ativ­nim vr­hun­cem po­pu­lar­ne glaz­be na­ših pros­to­ra. Pri­go­vo­re je mo­gu­će upu­ti­ti i po­ma­lo mutnom zvu­ku, ali sve to stvar­no ni­je to­li­ko važ­no u us­po­red­bi s onim što nam je omo­gu­ćio i do­nio ovaj li­ve – još jed­nu, zad­nju pri­go­du da se pri­sje­ti­mo ve­li­kog Vla­de, po­nov­no pro­ži­vi­mo sve pre­kras­ne tre­nut­ke ko­je smo pro­ve­li slu­ša­ju­ći nje­go­ve pje­sme i za­hva­li­mo mu na sve­mu što je os­ta­vio iza se­be. Ti­ho i ovaj put...

Vla­da i Max

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.