HP is­pu­nja­va oče­ki­va­nja

Bend da­je ono što fa­no­vi tra­že go­di­na­ma a Mi­le je i da­lje je­dan od naj­e­fek­t­ni­jih storytel­le­ra ovih pros­to­ra, una­toč po­vre­me­nim na­mjer­nim lir­skim ba­na­li­zi­ra­nji­ma Hlad­no pi­vo Da­ni za­tvo­re­nih vra­ta

Rolling Stone (Croatia) - - Re­cen­zi­je -

Gaj­ba Re­cor­ds

Po­ru­ka kre­će od nas­lov­ni­ce. Kad ti eki­pa sa sko­ro tri ban­ke rad­nog sta­ža i ti­tu­lom naj­po­pu­lar­ni­jeg do­ma­ćeg sred­njos­tru­ja­škog rock ben­da na nas­lov­ni­ci pla­si­ra di­zaj­ni­ra­ni sred­nji prst, on­da će bit da je gre­ška u ko­mu­ni­ka­ci­ji po­sri­je­di. Vo­le ih, a je­bu ih. A raz­lo­ga za ne­pri­kri­ve­no ne­za­do­volj­stvo, bar na ovim te­re­ni­ma, na­pre­tek je. Ka­da su oplo­di­li trud i pos­ta­li ko­mer­ci­jal­no priz­na­ti, na­dr­ka­ni stav za­mo­tan u hu­mor i ci­ni­zam ni­je kop­nio. Nji­ho­vo osmo al­bum­sko če­do pr­vo je u pri­vat­noj ma­nu­fak­tu­ri, či­me su se pri­klju­či­li tren­du na­pu­šta­nja kla­sič­ne di­sko­gra­fi­je. “Do­volj­no ve­li­ki da ne bu­du ma­li” smo­go­vač­ka kvar­tov­ska spi­ka još uvi­jek vri­je­di. “Me­ssi” ih je ti­pi­zi­rao fa­no­vi­ma, “Na ovim pros­to­ri­ma” objas­ni­la po­dos­ta o os­vr­ta­nju li­je­vo-des­no oko se­be, “Vje­ruj u me­ne” je je­dan od tre­nu­ta­ka ben­da ko­ji us­pi­je­va mi­je­nja­ti se u os­ta­ja­nju is­tim. Svad­bas pro­du­cen­ti ni­su ima­li po­tre­be re­de­fi­ni­ra­ti HP zvuk, ne­go ih sni­mi­ti u pri­rod­nom am­bi­jen­tu. Ins­tru­men­tal­no HP fir­ma is­pu­nja­va oče­ki­va­nja, da­je ono što fa­no­vi tra­že već go­di­na­ma. Od kla­sič­nih Su­bi­nih pol­ka rit­mi­ka, Šo­ki­je­vih bas pi­ru­eta, Zo­ki­je­va so­laž­nog sit­nog ve­za i me­tal rif­fo­va, vra­ta nji­ho­ve bir­ti­je su za ma­se još uvi­jek otvo­re­na. Mi­le za­dr­ža­va sta­tus jed­nog od naj­e­fek­t­ni­jih storytel­le­ra ovih pros­to­ra, una­toč po­vre­me­nim na­mjer­nim lir­skim ba­na­li­zi­ra­nji­ma a la “Ti­ja­na/pi­ja­na”, “ču­da/mu­da”. U kon­cep­tu­al­noj “Že­ni”/”Biv­šoj že­ni” nu­di se­be sa svom do­dat­nom opre­mom, kroz “Fir­mu” oživ­lja­va pro­ces na­bi­ja­nja krok­si pri­je ne­go krk­ne su­šti­nu “Bog, do­mo­vi­na, na­ci­ja, svi na pod, pri­va­ti­za­ci­ja” i “prav­lje­nje mjes­ta za obi­te­lji dvjes­ta”, “Ma­ji­ca” HP-a go­vo­ri o dru­gom po­lu so­ci­ja­le od one La­ne Jur­če­vić, “Li­je­pa ri­ječ” je sta­ri­ja ses­tra “Pi­ta­la si me”, “Sta­ri šaj­ser” div­na pur­ger­ska šan­so­na za 21. sto­lje­će, “Zom­bi par­ty” i “Udar­na vi­jest” uda­ra “Bi­olo­škim sa­tom”, “Dan os­lo­bo­đe­nja” uouou hi­to­id­noš­ću i ska za­je­ban­ci­ja­ma ma­še “Po­li­ti­ci”, “Bar­ba” je još je­dan po­ku­šaj pi­pa­nja ko­li­ko da­le­ko smi­ju kom­bi­ni­ra­njem “Ro­šti­lja” i “Mlo­ha­ve ću­ne” s dal­ma­tin­skim šti­hom. Ima se, još uvi­jek se ima.

Hlad­no pi­vo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.