So­fok­lo­va An­ti­go­na u ra­tu s mo­gu­lom me­di­ja

Pred­sta­va pos­tav­lja vječ­no pi­ta­nje mo­ra­la i be­skom­pro­mis­ne že­lje za mo­ći ko­ja se po­ka­zu­je kao ne­nad­v­la­di­va ljud­ska sla­bost, na­gla­še­na po­naj­vi­še u mag­na­tu Kre­on­tu ‘#rad­ni­nas­lo­van­ti­go­na” ZKM

Rolling Stone (Croatia) - - Kazaliste/Knjige -

No­va pred­sta­va Za­gre­bač­kog ka­za­li­šta mla­dih “#rad­ni­nas­lo­van­ti­go­na” u re­ži­ji Re­na­te Ca­ro­le Ga­ti­ce svo­jom je pre­mi­je­rom 11. trav­nja pri­vuk­la ve­li­ki in­te­res pu­bli­ke. So­fok­lo­va “An­ti­go­na” jed­na je od naj­i­zvo­đe­ni­jih an­tič­kih dra­ma i za­ni­ma­nje za vječnu te­mu ne sla­bi ni na­kon vi­še od dva ti­suć­lje­ća. Mo­der­ni­zi­ra­na ver­zi­ja ar­gen­tin­skih dra­ma­ti­ča­ra Jaz­mi­ne Sequ­eire i Lu­ci­ana Del­pra­ta he­ro­ini An­ti­go­ni je da­la ulo­gu in­ter­net­ske ak­ti­vis­t­ki­nje u bor­bi za prav­du i slo­bo­du in­for­ma­ci­ja u stro­go kon­tro­li­ra­nom me­dij­skom svi­je­tu. Dram­ska struk­tu­ra mo­der­ni­zi­ra­ne ina­či­ce je ne­pro­mi­je­nje­na u od­no­su pre­ma ori­gi­nal­nom tek­s­tu, a emo­ci­je i is­kon­ske mo­ral­ne vri­jed­nos­ti glav­na su okos­ni­ca pred­sta­ve.

Ko­mad “#rad­ni­nas­lo­van­ti­go­na” je ljud­ska dra­ma ko­ja ot­kri­va naj­dub­lje mo­ral­ne dvoj­be, na­gla­še­ne po­naj­vi­še u mag­na­tu Kre­on­tu ko­ji svo­je pos­tup­ke vi­še ne mo­ra oprav­da­va­ti bo­go­vi­ma kao u So­fok­lo­vom an­tič­kom pred­lo­šku ne­go sa­mo­me se­bi, što po­s­lje­di­ce nje­go­vih od­lu­ka či­ni još tra­gič­ni­ji­ma. Pred­sta­va pos­tav­lja vječ­no pi­ta­nje mo­ra­la i be­skom­pro­mis­ne že­lje za mo­ći ko­ja se po­ka­zu­je kao ne­nad­v­la­di­va ljud­ska sla­bost.

Fo­ku­si­ra­nu i uvjer­lji­vu glu­mač­ku eki­pu pre­dvo­di An­đe­la Ram­ljak u ulo­zi An­ti­go­ne te iz­vr­stan Sre­ten Mo­kro­vić kao Kre­ont. Zbor je za­dr­žao svo­ju antičku funk­ci­ju te u nje­mu su­dje­lu­ju Ja­smin Te­la­lo­vić, ujed­no i pro­rok Ti­re­si­ja, Ve­dran Ži­vo­lić kao Antigonin za­ruč­nik He­mon, Fra­no Ma­ško­vić kao Eu­ri­di­ka te Da­ni­jel Lju­bo­ja u ulo­zi Zbo­ro­vo­đe. An­ti­go­ni­nu ses­tru Iz­me­nu utje­lov­lju­je glu­mac Pe­tar Le­ven­tić ko­ji svo­jom iz­ved­bom te­šku te­mu pro­ži­ma s ko­mič­nim ele­men­ti­ma. Glav­nu ulo­gu u di­na­mič­nom i sen­za­ci­ona­lis­tič­kom do­živ­lja­ju rad­nje ima vi­deo ko­ji omo­gu­ću­je pot­pu­ni do­živ­ljaj pri­zo­ra kroz de­ta­lje iz­ra­za li­ca li­ko­va. Na­gle iz­mje­ne svje­tla, sce­no­gra­fi­ja pre­tvo­re­na u stu­dio za TV show u pre­tr­pa­noj ma­loj ZKM- ovoj dvo­ra­ni či­ne pred­sta­vu iz­ra­zi­to in­ten­ziv­nim, di­na­mič­nim i dojm­lji­vim is­kus­tvom. Upo­tre­ba lu­ta­ka jed­nos­tav­no je i efek­t­no rje­še­nje za pri­ka­zi­va­nje ma­ni­pu­la­ci­je po­je­din­ca, ali i jav­nog miš­lje­nja. Ma­ri­one­ta pred­sjed­ni­ka ko­jom uprav­lja zbor, a glas da­je Kre­ont ape­li­ra na svi­jest o is­ti­ni te dub­lje pro­miš­lja­nje in­for­ma­ci­ja ko­je se ser­vi­ra­ju kao is­ti­ni­te i u služ­bi gra­đa­na. Iživ­lja­va­nje na pi­le­ti­ni je sim­bol mu­če­nja i smr­ti An­ti­go­ne te sa­mo­uboj­stva nje­zi­na za­ruč­ni­ka He­mo­na.

Dra­ma “#rad­ni­nas­lo­van­ti­go­na” iz­ra­zi­to je snaž­na pred­sta­va ko­ja je an­tič­ki tekst osu­vre­me­ni­la bez mi­je­nja­nja te­melj­ne bi­ti i po­ka­za­la je ko­li­ko su ljud­ske naj­in­tim­ni­je unu­tar­nje bor­be, že­lje i stra­ho­vi ne­pro­mje­nji­vi. Vr­lo os­vješ­ću­ju­ća i kva­li­tet­no osmiš­lje­na dra­ma pro­go­va­ra o ljud­skoj tra­gič­nos­ti, ali i tra­gič­nos­ti mo­der­nog do­ba ko­ju čes­to za­bo­rav­lja­mo udub­lje­ni u vir­tu­al­ni svi­jet.

GLUM­CI Sre­ten Mo­kro­vić u ulo­zi Kre­on­ta i Ve­dran Ži­vo­lić kao He­mon

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.