Ne­za­us­tav­lji­vi “gu­rač” al­ter­na­ti­ve i un­der­gro­un­da

Pri­ča o glaz­be­nom en­tu­zi­jas­tu i nje­go­voj eti­ke­ti Gu­ra­nje s li­ti­ce

Rolling Stone (Croatia) - - ROCK & ROLL -

IGO­RA MIHOVILOVIĆA i nje­go­vu ne­za­vis­nu eti­ke­tu Gu­ra­nje s li­ti­ce ve­ći­na je upoz­na­la pre­ko an­to­lo­gij­skih iz­da­nja kul­t­nih za­gre­bač­kih ben­do­va SexA i Tro­be­co­ve kruš­ne pe­ći. Za­hva­lju­ju­ći ovom is­tin­skom glaz­be­nom en­tu­zi­jas­tu, od za­bo­ra­va su spa­še­ni i mno­gi dru­gi un­der­gro­und heroji kao što su Uzrujan ili Why Stak­la, a osim iz­da­vaš­tvom, Igor se ba­vi i mno­gim dru­gim seg­men­ti­ma al­ter­na­tiv­ne kul­tu­re.

Po­če­tak ove pri­če vra­ća nas pet­na­es­tak go­di­na una­trag, ka­da je Mihovilović po­čeo or­ga­ni­zi­ra­ti kon­cer­te u split­skom klu­bu Koc­ka. Su­de­ći po iz­vo­đa­či­ma ko­je je do­vo­dio (Lv­men, Da­mo Su­zu­ki), mo­glo bi se re­ći ka­ko je u svom rod­nom gra­du ra­dio is­to ono što je Ma­te Šku­gor tih da­na po­ku­ša­vao uči­ni­ti u Za­gre­bu.

Je li Split bio spre­man za tak­ve, ma­lo ek­s­trem­ni­je glaz­be­ne pro­gra­me?

“Ovi­si­lo je od slu­ča­ja do slu­ča­ja, ne­ki su kon­cer­ti bi­li fe­no­me­nal­no po­sje­će­ni, a ne­ki dru­gi su is­pa­li pot­pu­na ka­tas­tro­fa. U ma­lim sre­di­na­ma je ja­ko te­ško i mu­ko­tr­p­no gu­ra­ti stva­ri ko­je su avan­gard­ne, zbog ni­za fak­to­ra. Mis­lim da je je­dan od naj­ve­ćih pro­ble­ma u Hr­vat­skoj upra­vo ta cen­tra­li­za­ci­ja – či­nje­ni­ca je da ži­vi­mo u dr­ža­vi gdje pos­to­je Za­greb i pe­ri­fe­ri­ja. Pe­ri­fe­ri­ja je sve što ni­je Za­greb, bez ob­zi­ra na to je li ri­ječ o Spli­tu, Gos­pi­ću ili Osi­je­ku. Ne­us­pješ­nost di­je­la tih kon­ce­ra­ta na­ve­la me da na­pra­vim la­bel ko­ji će bi­ti do­dat­na pro­mo­ci­ja tog, na­zo­vi­mo ga ta­ko, brenda. Pos­li­je se­dam-osam go­di­na or­ga­ni­zi­ra­nja kon­ce­ra­ta bio sam dos­ta iz­mo­ren i od­lu­čio sam da u Spli­tu vi­še ni­šta ne­ću ra­di­ti, no da­nas se po­la­ko do­ga­đa su­prot­no. Pri­đu mi klin­ci ko­ji, pri­mje­ri­ce, ra­de No­isy Nig­ht kon­cert u Koc­ki i ka­žu mi ka­ko su im nas­tu­pi Lv­me­na ili To­day Is The Day pro­mi­je­ni­li ži­vot, od­nos­no per­cep­ci­ju mu­zi­ke.”

Na­kon pi­onir­skih po­ku­ša­ja zva­nih Car­pe Di­em Re­cor­ds, u iz­da­vaš­tvo ga vra­ća kon­cert nje­mač­ke gru­pe Maj­mo­on.

“Car­pe Di­em je pos­to­jao od 1999. do 2004. i jed­no od zad­njih iz­da­nja bio je al­bum gru­pe Man­del­brot Set, snim­ljen u groz­nim lo-fi uvje­ti­ma za 300 ku­na. On­da su kon­cer­ti pre­vag­nu­li ia­ko je stal­no ti­nja­la ide­ja da bi se tre­ba­la ra­di­ti ne­kak­va iz­da­nja, ba­rem pro­mo ka­rak­te­ra. Maj­mo­on su svi­ra­li u ka­fi­ću ‘Tre­ći svi­jet’ u Ka­šte­li­ma ko­ji je vo­dio je­dan brač­ni par i stal­no do­vo­dio fan­tas­tič­ne stra- ne ben­do­ve. Na­kon svir­ke, re­kao sam im: Lju­di, aj­mo na­pra­vi­ti ne­ki ‘ta­pe’. Ču­li smo se i po­če­li ra­di­ti, a u is­to vri­je­me sam, kao du­go­go­diš­nji fan Pe­ach Pi­ta, i njih že­lio di­sko­graf­ski re­ani­mi­ra­ti. Maj­mo­on su ta­da bi­li vr­lo ak­tiv­ni pa je al­bum imao us­pje­ha i u Nje­mač­koj, a Pe­ach Pit je to, uvjet­no re­če­no, gur­nu­lo na­zad u di­sko­gra­fi­ju.”

Pre­ko­pa­va­ju­ći po proš­los­ti glaz­be­nog un­der­gro­un­da, ve­li­kom bro­ju ben­do­va omo­gu­ćio je da na­po­kon do­bi­ju ma­kar dje­lić ono­ga što su zas­lu­ži­li.

“Gu­ra­nje s li­ti­ce ni­je la­bel u kla­sič­nom smis­lu. Od sa­mog po­čet­ka sam sma­trao da je bo­lje da CD do­bi­je 500 lju­di ko­ji­ma će ne­što zna­či­ti, ne­go da ra­dim kon­cert za 23 po­sje-

SexA U Ži­vo MKC Koper 23.1.1986.

Igor Mihovilović. SexA Ku­lu­šić 2011., di­gi­tal­no iz­da­nje.

Rum­pl­s­tin­ski, Li­ve Pla­va Ka­va 1991., di­gi­tal­no iz­da­nje 2011.

2 PRE­KO­PA­VA­NJE PO PROŠ­LOS­TI UN­DER­GRO­UN­DA (1) SexA 1985. go­di­ne. (2) Da­mo Su­zu­ki, Ka­det, Te­na No­vak - kon­cert u Koc­ki, Split, 5.5. 2006.; autor pla­ka­ta Ma­ri­jan Pe­tri­če­vić. (3) Al­bum

1

5 6

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.