4. “Blo­od Bank,” Bon Iver, 2009.

Rolling Stone (Croatia) - - PLAYLISTA -

Mis­lim da je ovo jed­na od naj­ljep­ših pje­sa­ma ko­ju sam ikad ču­la zbog raz­go­vor­nog tek­s­ta. Ta­ko je de­ta­ljan, ali na vr­lo spo­ra­di­čan na­čin – po­put us­po­me­ne. Mo­ji omi­lje­ni sti­ho­vi: “That se­cret that we know, that we don’t know how to tell/ I’m in love with yo­ur ho­nor/I’m in love with yo­ur che­eks.” Mračni su, ali i ro­man­tič­ni. Mis­lim da vo­lim ovu pje­smu za­to što me pod­sje­ća na to ka­kav je lju­bav za­pra­vo osje­ćaj.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.