MO­ŽE LI OVO BI­TI JOŠ BR­ŽE?

Top Gear - - NOVO -

Ovo je Ko­enig­segg One:1, hi­pe­ra­uto­mo­bil ci­je­ne od oko dva mi­li­ju­na eura nas­tao u šved­skoj ra­di­oni­ci te vje­ro­jat­no je­di­ni pro­izvod­ni auto­mo­bil na svi­je­tu ko­ji bi mo­gao pa­ri­ra­ti Ve­no­mu u drag utr­ci.

Na­ziv se od­no­si na pri­bli­žan omjer sna­ge­ma­se: One:1 ima 1360 KS ko­je ra­zvi­ja iz V8 s dva tur­bo­pu­nja­ča te 1360ki­lo­gra­ma. Tvor­nič­ki po­da­ci na­vo­de da do 100 km/h ubr­za­va za 2,8 s, de­vet se­kun­di kas­ni­je već pos­ti­že 300 km/h i “u te­ori­ji” ra­zvi­ja naj­ve­ću br­zi­nu od 440 km/h.

No što zna­či to “u te­ori­ji”? “Da ima­mo pris­tup NASA-inoj sle­ti­štu, , vje­ro­jat­no bi ra­zvi­li br­zi­nu is­to­vjet­nu Ve­no­mo­voj”, iz­ja­vio nam je Ko­enig­seg­gov glas­no­go­vor­nik. Ne­moj­te se sra­mi­ti mom­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.