PLA­VI GENI

Sve je u do­brom uz­go­ju i pe­di­greu - da bi do­bi­li ne­što uis­ti­nu po­seb­no tre­ba na­pra­vi­ti pra­vu mje­ša­vi­nu raz­li­či­tih oso­bi­na, a upra­vo to je us­pje­lo For­du s nje­go­vom Fi­es­tom ST

Top Gear - - NAJBOLJI U 2013 - NA­PI­SAO: DAN READ / FO­TO­GRA­FI­JE: JA­MIE LIPMAN

aša na­gra­da za ‘Hot Hat­ch’ go­di­ne, vje­ro­jat­no naj­pri­želj­ki­va­ni­ja od svih TopGe­aro­vih na­gra­da, pri­pa­da For­du Fi­es­ti ST jer taj auto­mo­bil ra­di sve što ma­li sport­ski kom­pakt tre­ba ra­di­ti, no is­to či­ne i mno­gi dru­gi kom­pak­ti. Raz­li­ka je što Ford sve to či­ni uz ci­je­nu od 20.190 eura što ne­ri­jet­ko zna­či da mu ne­dos­ta­je ne­što što kon­ku­ren­ci­ja ima. Ov­dje to ni­je slu­čaj jer ST ima 182 KS, iz­gle­da fan­tas­tič­no a šasija mu je kons­truk­tor­ski sa­vr­še­na po­put McLa­re­no­ve. ST pri­anja i ju­ri bo­lje od kon­ku­ren­ci­je i, ko­li­ko vi­di­mo, ne­ma ni­kak­ve kva­ke. Zas­tup­ni­ci bi mo­gli na­pla­ći­va­ti i ne­ko­li­ko ti­su­ća eura vi­še i još uvi­jek bi ju se is­pla­tio ku­pi­ti. Sre­ćom, oni to ne či­ne što je sva­ka­ko plus. Ovaj model utje­lov­lju­je po­ne­što so­ci­ja­lis­tič­ke mak­si­me Moć na­ro­du. Br­ze Fi­es­te pos­to­je već vi­še od 30 go­di­na i sve je po­če­lo, za vas ko­ji se sje­ća­te, s mo­de­lom XR2 iz 1983. ko­ji je pro­dan u 150.000 pri­mje­ra­ka. Ci­je­na mu je ta­da bi­la oko 7200 eura što bi da­nas bi­lo oko 20.500 eura, a što je go­to­vo is­to­vjet­no ci­je­ni no­vog ST-a. No to ni­je bi­la pr­va Fi­es­ta sa znač­kom XR (kra­jem ‘70-ih pos­to­jao je model se­ri­je 1), ali je model ko­jeg se svi sje­ća­mo jer je imao re­li­ja­ške ma­glen­ke, na­plat­ke od la­ke sli­ti­ne i po­seb­ni is­puh od či­jeg su vam gla­sa­nja pro­la­zi­li trn­ci niz kra­ljež­ni­cu. Sve to bi­lo je dje­lo For­do­va Odje­la za po­seb­ne kons­truk­ci­je auto­mo­bi­la sa­či­nje­na od eki­pe okup­lje­ne u Essexu 1980-ih a či­ja je za­da­ća bi­la tu­ni­ra­nje li­mu­zi­na i kom­pa­ka­ta za sva­kod­nev­nu upo­ra­bu. Slo­vo X u na­zi­vu oz­na­ča­va “X Pack” (pa­ket opre­me za ka­ro­se­ri­ju i bo­lje per­for­man­se) ko­ji su For­do­va zas­tup­niš­tva tad pro­da­va­la. R oz­na­ča­va “Ra­cing”, od­nos­no utr­ki­va­nje. Cr­ve­ni auto­mo­bil na fo­to­gra­fi­ja­ma bes­pri­je­kor­no je oču­va­ni model ko­ji je pre­va­lio oko 100,000 ki­lo­me­ta­ra i ovaj, baš po­put ST-a, ima 1.6-li­tre­ni ben­zin­ski mo­tor, a te­ži sa­mo 840 ki­lo­gra­ma. Či­ni se iz­vr­s­nim i me­ha­nič­kim, a ubr­za­nje je tre­nu­tač­no i ži­vah­no. Ima ne­što prik­lad­no u nje­go­vim di­men­zi­ja­ma ko­ji­ma za­si­gur­no po­ma­žu cr­ne oblo­ge do­da­ne da ga uči­ne opa­ki­jim. Unu­traš­njost je jed­nos­tav­na i proz­rač­na a no­sa­či ta­ko tan­ki da je pre­gled­nost u svim smje­ro­vi­ma go­to­vo sa­vr­še­na. Či­ni nam se da do­bro pod­no­si zub vre­me­na prem­da ima ne­ko­li­ko stva­ri na ko­ji­ma se osje­te go­di­ne. Pri­mje­ri­ce, ovjes po­vre­me­no cvi­li, a iz zrač­nih otvo­ra kat­kad do­pi­re zu­ja­nje. Ta­ko­đer, koč­ni­ce su sprem­ne za ot­pis, a ako svo­ju fo­no­te­ku ne ču­va­te na ka­ze­ta­ma, za­bo­ra­vi­te slu­ša­nje glaz­be. No mno­go se to­ga pro­mi­je­ni­lo od 1980-ih po­put, pri­mje­ri­ce, glaz­be, Ma­don­ni­nih grudnjaka, gus­to­će Clar­k­so­no­ve ko­se prem­da to ne zna­či da ma­nje uži­va­mo u nji­ma. XR2 je po­mo­gao br­zim For­do­vi­ma da pos­tig­nu dr­žav­nu važ­nost. Bez ob­zi­ra bi­la ri­ječ o XR-u ili i RS-u, ne­ma piv­ni­ce na Oto­ku u ko­joj ta slo­va ni­su su poz­na­ta. Mar­ka ST po­ja­vi­la se kas­ni­je i za­mi­je­ni­la je XR smjes­tiv­ši se u ni­šu iz­me­đu sva­kod­nev­nih kom­pa­ka­ta i do­is­ta br­zih auto­mo­bi­la. Mo­žda taj­na po­pu­lar­nos­ti po­či­va

RA­ZVU­ČE­NA PRED­NJA SVJE­TLA PO UZO­RU

NA MAČJE OČI

Y- KRAČNI ALU NA­PLAT­CI

KAO STAN­DARD­NA OPRE­MA? OD­LIČ­NO!

MA­LI MO­TOR, VE­LI­KA ZA­BA­VA. IS­TO VRI­JE­DI I DA­NAS

VE­LI­KA KOC­KAS­TA SVJE­TLA BI­LA SU U MO­DI OSAM­DE­SE­TIH

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.