Br.1 Lotus C-01 mo­to­cikl

Top Gear - - NOVO -

LoLo­tus je na­či­nio mo­to­cikl, od­nos­no net­ko je za Lotus na­či­nio mo­to­cikl, a taj net­ko je Da­ni­el Si­mon, naš omi­lje­ni fu­tu­ro­log i di­zaj­ner stro­je­va ko­ji kao da su s dru­ge pla­ne­te. No ovaj je stva­ran i voz­ljiv. Mo­to­cikl je na­zvan C-01 i is­pod iz­du­lje­ne ša­si­je je V-mo­tor ko­ji ra­zvi­ja 200 KS (ni­ma­lo na­lik Lo­tu­su) što je do­volj­no da se oz­no­ji­te is­pod kož­na­tog odijela. Pro­izvest će se sa­mo 100 pri­mje­ra­ka, a, pa ako vam se svi­đa, od­mah re­zer­vi­raj­te je­dan. Us­to, ako vam se iz ne­kog raz­lo­ga ne svi­đa JPS ru­ho, na iz­bor ima­te ze­le­nu i žu­tu bo­ju.

Ni­je jed­nos­ta­van, ni­je baš ni la­gan, ali je ne­vje­ro­jat­no co­ol

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.