Iz zna­lač­kog ku­ta

NAJ­VAŽ­NI­JE NO­VOS­TI OVOG MJE­SE­CA SA­ŽE­TE U KRAT­KE CR­TI­CE

Top Gear - - NOVO -

1 JE­EP RENEGADE NI­JE NI­TI UPO­LA MUŽEVAN KO­LI­KO MU IME SU­GE­RI­RA

Ma­li Fi­atov džip oz­na­ke 500X iz­gle­da zas­tra­šu­ju­će po­put po­kis­log ma­či­ća, no ka­ko ima po­gon na sva če­ti­ri ko­ta­ča, mo­gao bi bi­ti do­bar iz­van ces­te.

2 ŠKO­DI JE DO­SA­DI­LA PRO­IZVOD­NJA BEZ­LIČ­NIH I JEF­TI­NIH MO­DE­LA

Kon­cept Vi­si­onC Co­upe če­ški je odgovor na VW-ov Pa­ssat CC ko­ji iz­la­zi 2016. Kad bi sa­mo iz­a­bra­li ne­ku dru­gu bo­ju osim ze­le­ne i mak­nu­li blje­šta­ve na­plat­ke!

3 ŠTO JE NO­VO KOD REDIZAJNIRANOG ROL­LS-ROYCE GHOSTA?

Dru­ga ge­ne­ra­ci­ja mo­de­la Ghost na­vod­no je do­bi­la no­va pred­nja svje­tla, od­boj­nik i pok­lo­pac mo­to­ra. Ka­že­mo “na­vod­no” jer ne vi­di­mo pro­mje­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.