SU­VE­NI­RI

Fer­ra­ri pro­da­je auto­mo­bi­le. Ta­ko­đer pro­da­je i med­vje­di­će, šil­te­ri­ce, slu­ša­li­ce, sa­to­ve, ci­pe­le.... Ru­še­nje vri­jed­nos­ti bren­da ili ge­ni­jal­no osmiš­lje­na pro­midž­ba ?

Top Gear - - SADRŽAJ - RI­JE­ČI PA­UL HORRELL AND SAM PHI­LIP / POR­TRET WIL­SON HENNESSY

Fer­ra­ri pro­da­je i med­vje­di­će, šil­te­ri­ce, kupaće kos­ti­me... Od­lič­na rek­la­ma ili ru­še­nje vri­jed­nos­ti bren­da

SP Kre­ni­mo pr­vo s ne­čim s či­me se sla­že­mo. Tre­nu­tač­ni Fer­ra­ri­ji ne­ma­ju ni­kak­vih ne­dos­ta­ta­ka, zar ne?

PH Ne, iz­vr­s­ni su i za­to smo ča­so­pis is­pu­ni­li nji­ho­vim mo­de­li­ma. No­vi mo­de­li bo­lje iz­gle­da­ju, gla­sa­ju se i nji­ma se bo­lje uprav­lja ne­go ikad pri­je. Us­to, bo­lje su iz­ra­de i is­ko­ris­ti­vos­ti. Do vra­ga, pa čak i oni kri­ti­zi­ra­ni kao neFer­ra­ri­ji (mo­de­li FF i Ca­li­for­nia) bo­lji su i na­pred­ni­ji od naj­bo­ljih tr­ka­ćih auto­mo­bi­la tog raz­re­da.

SP No mo­ra­te priz­na­ti da ne­ka Fer­ra­ri­je­va pos­lo­va­nja ni­su po­sve usre­do­to­če­na na auto­mo­bi­le. Na­ime, da­nas di­ljem svi­je­ta pos­to­je oko 24 Fer­ra­ri­je­ve tr­go­vi­ne u ko­ji­ma mo­že­te ku­pi­ti sva­šta, od kož­na­tih jak­ni s mo­ti­vom pro­pe­tog ko­nji­ća do ku­pa­ćih kos­ti­ma, do­mi­na ili ku­ti­ja za ci­ga­re, te ok­vi­ra za fo­to­gra­fi­je od ug­lji­ko­vih vla­ka­na i dru­gih be­smis­li­ca ve­za­nih uz Ma­ra­nel­lo. Što­vi­še, mo­že­te ku­pi­ti i, ne za­fr­ka­vam se, Fer­ra­ri­je­vu ku­ti­ju za še­šir tr­ka­će cr­ve­ne bo­je za 280 € bez tro­ško­va dos­ta­ve. S ljudima ko­ji ku­pu­ju Fer­ra­ri­je­vu ku­ti­ju za ka­pe tr­ka­će cr­ve­ne bo­je ne že­lim ni­kad bi­ti vi­đen u druš­tvu. PH Osim ako oni ne pla­ća­ju run­de pi­ća. SP Ili što ka­že­te na neo­p­ho­dan pri­vje­sak “F1 Pad Li­ne”? Da, pri­vje­sak u obli­ku uprav­lja­ča bo­li­da F1 ko­ji sta­vi­te na ogr­li­cu ili slič­no. Za 130 € do­bi­je­te sa­vr­še­ni dar da bo­ljoj po­lo­vi­ci ka­že­te: “Vo­lim te, ali ne vi­še od uprav­lja­ča F1 bo­li­da”.

PH U re­du, shva­ti­li smo – ri­ječ je o be­smis­li­ca­ma ko­je mo­že­te ku­pi­ti u Fer­ra­ri­je­vim tr­go­vi­na­ma. Ve­ći­na stva­ri ko­je on­dje mo­že­te ku­pi­ti bren­di­ra­na je odje­ća i sa­to­vi, što pro­da­ju i Por­s­c­he i Au­di i go­to­vo svi ve­ći pro­izvo­đa­či. Osob­no, sa­mo bis­te me mr­tvog mo­gli vi­dje­ti u odje­ći bren­di­ra­noj Fer­ra­ri­jem, no ja i ina­če ne pa­tim na bren­di­ra­nu odje­ću. Ali 2014. je i ve­ći­na lju­di raz­miš­lja druk­či­je. Lju­di tra­že odo­bre­nje svo­jeg mod­nog sti­la no­se­ći odje­ću s me­trič­nim oz­na­ka­ma bren­da. To je su­vre­me­no bren­di­ra­nje u pra­vom smis­lu ko­mer­ci­jal­nos­ti, ne sa­mo kao oz­na­ka vlas­niš­tva. Jed­na­ko kao što bi sto­ča­ri ku­pi­li i bren­di­ra­li svo­je sta­do sto­ke, ta­ko je i Fer­ra­ri oz­na­čio vlas­niš­tvo nad svo­jim sljed­be­ni­ci­ma. To je Fer­ra­ri­je­va bri­ljant­nost.

SP Ne­mam ni­šta pro­tiv ro­be kao tak­ve, ali tre­ba priz­na­ti da bi pro­da­ja Fer­ra­ri­je­va dje­čjeg ku­pa­ćeg kos­ti­ma mo­gla uma­nji­ti ek­s­klu­ziv­nost ces­tov­nih auto­mo­bi­la iz Ma­ra­nel­la.

PH Ces­tov­ni auto­mo­bi­li s ti­me ima­ju vr­lo ma­lo to­ga za­jed­nič­kog. Lju­di ne no­se Fer­ra­ri­je­ve krat­ke ma­ji­ce ka­ko bi ih se po­ve­za­lo s auto­mo­bil­skim pro­izvo­đa­čem ne­go s pro­izvo­đa­čem sport­ske opre­me. To je kao da no­si­te Ar­se­na­lov dres. SP Fer­ra­ri ima no­go­met­nu mom­čad? PH Ne, ali ima F1 mom­čad. Na­ime, ako tr­ka­ća mom­čad ima svo­je sljed­be­ni­ke i oni svo­ju mom­čad pro­mo­vi­ra­ju odje­ćom, to ne­će sa­mo po­ve­ća­ti pri­ho­de Fer­ra­ri­ja pro­da­jom tih odjev­nih pred­me­ta, ne­go će pos­lu­ži­ti kao du­go­traj­na mar­ke­tin­ška pro­midž­ba zbog is­tak­nu­tog na­zi­va Fer­ra­ri­ja, a i is­to­dob­no se za mno­go ma­nje nov­ce pro­mo­vi­ra­ju i nji­ho­vi ces­tov­ni mo­de­li. To sve zna­či vi­še nov­ca ko­ji će se utro­ši­ti na di­zajn i kons­truk­ci­ju. A vi­so­ke ci­je­ne nji­ho­ve ro­be zna­če da se Fer­ra­ri po­bri­nuo da ga pro­mo­vi­ra­ju sa­mo oni do­volj­no bogati i bren­do­vi­ma op­te­re­će­ni kup­ci. Od­nos­no, oni sla­bi­je pla­tež­ne mo­ći ne mo­gu si pri­ušti­ti znak pro­pe­tog ko­nji­ća na odje­ći.

SP To baš i ni­je u re­du. Ni­sam li neg­dje pro­či­tao da je Fer­ra­ri ku­pio br­do kri­vo­tvo­re­ne ro­be, raz­ba­cao je po ces­ti i pre­ga­zio valj­kom? Je li se to do­is­ta do­go­di­lo?

PH Da, pri­je ne­ko­li­ko go­di­na, no di­plo­ma­tič­nost ni­kad ni­je bi­la ja­ča stra­na Fer­ra­ri­ja. Kor­po­ra­tiv­ni od­vjet­ni­ci ne­dav­no su uga­si­li ne­či­ju Fa­ce­bo­ok stra­ni­cu za obo­ža­va­te­lje Fer­ra­ri­ja ko­ja je pos­to­ja­la već ne­ko­li­ko go­di­na.

SP Oči­to še­fo­vi Fer­ra­ri­ja ne­ma­ju smis­la za hu­mor, zar ne? Osim, na­rav­no, ako je te­mat­ski park Fer­ra­ri Wor­ld Abu Dha­bi naj­bo­lja psi­na po­s­ljed­njeg de­set­lje­ća. Jes­te li vi­dje­li to mjes­to? Da, ri­ječ je o te­mat­skom par­ku, i to naj­ve­ćem za­tvo­re­nom te­mat­skom par­ku na svi­je­tu, po­sve po­sve­će­nom mo­de­li­ma s pro­pe­tim ko­nji­ćem. U tom se par­ku mo­že­te (vje­ruj­te, osje­tio sam na vlas­ti­tim le­đi­ma pri­li­kom is­tra­ži­va­nja) otis­nu­ti na vir­tu­al­nu utr­ku Spe­ed of Ma­gic 4D ili kre­nu­ti u po­tra­gu za Nel­lom, nes­taš­nim ma­lim vo­za­čem. Naj­ve­ća je br­zi­na 8 km/h. Što ka­že­te na Tyre Twist u ko­jem sjed­ne­te u jed­nu od Fer­ra­ri­je­vih “gu­ma na­dah­nu­tih F1” i čvr­sto se dr­ži­te? Ri­ječ je o tra­di­ci­onal­noj vož­nji ma­lih auto­mo­bi­la na kruž­nom po­li­go­nu, ali uz iz­ne­na­đe­nje. A kad se umo­ri­te od sveg tog uz­bu­đe­nja, oti­đi­te ne­što po­jes­ti u res­to­ran Ca­val­li­no.

PH Ali ne­moj­te se da­ti pre­vi­še na­vu­ći na to. Da, Fer­ra­ri­jev te­mat­ski park od vas tra­ži da se pre­pus­ti­te do­ko­nos­ti, no cje­lo­kup­na tu­ris­tič­ka in­dus­tri­ja Abu Dha­bi­ja ne is­ko­ri­šta­va po­vi­jest i na­s­lje­đe tog gra­da. Ne, taj grad po­sje­ti­te­lje priv­la­či svo­jim golf te­re­ni­ma i tr­go­vač­kim cen­tri­ma. I park Fer­ra­ri Wor­ld do­ima se umjet­nim.

SP I to je su­kus sve­ga. Osob­no, ne­mam ni­šta pro­tiv te­mat­skih par­ko­va pa ta­ko ni s Fer­ra­ri­je­vim. No pro­blem po­či­va u toj ne­po­ve­za­nos­ti ko­mer­ci­jal­nog is­ko­ri­šta­va­nja te­mat­skog par­ka i kva­zi­vjer­skog kul­ta ko­ji Fer­ra­ri gra­di oko svo­jih mo­de­la, da vi ne sa­mo da po­sje­du­je­te auto­mo­bil, ne­go ste na ne­ki na­čin ini­ci­ra­ni u auto­mo­bil­sku ma­son­sku lo­žu. Ka­ko po­bož­no što­va­ti Fer­ra­ri­je­vu znač­ku kad svat­ko mo­že oti­ći u park Fer­ra­ri Wor­ld i su­dje­lo­va­ti u šou Fast La­ne: The In­te­rac­ti­ve Ga­me Show?

PH Sla­žem se. Fer­ra­ri vo­li vlas­ni­ci­ma svo­jih mo­de­la uka­zi­va­ti na to da su oni naj­pro­nic­lji­vi­ji i naj­po­seb­ni­ji po­je­din­ci ko­ji nas­ta­nju­ju pla­net. Is­ti­na, ne­ki mo­žda i je­su, no ne­ki su vlas­ni­ci ego­cen­tri­ci, po­hlep­ni, bez­ob­zir­ni i po­sve li­še­ni ikak­vog uku­sa. Dru­gim ri­je­či­ma, vlas­ni­ci Fer­ra­ri­ja pred­stav­lja­ju pre­sjek čo­vje­čans­tva. Da Fer­ra­ri pres­ta­ne svo­je vlas­ni­ke pred­stav­lja­ti kao ma­nja bo­žans­tva, tad nam te­mat­ski park i tr­go­vi­ne odje­ćom i svi­me i sva­či­me ne bi bi­li ta­kav trn u oku.

SP Is­ti­na. U Fer­ra­ri­je­vu obra­nu, sad ćeš vje­ro­jat­no na­ves­ti ne­ko­li­ko broj­ki o to­me ko­li­ko Fer­ra­ri pri­ho­du­je u tim tr­go­vi­na­ma i ne­ukus­nom te­mat­skom par­ku te ko­li­ko se od tog nov­ca sli­je­va u kons­truk­tor­ske odje­le?

PH Za­pra­vo, ne­ću to uč­ni­ti. Op­će je pri­hva­će­no miš­lje­nje da je Fer­ra­ri­je­vo bren­di­ra­nje nuž­no zlo. Ili, dru­gim ri­je­či­ma, da su tr­go­vi­ne i te­mat­ski park nji­hov Cayen­ne, to jest model či­jom se pro­da­jom fi­nan­ci­ra pro­izvod­nja os­ta­lih sport­skih mo­de­la. No to ni­je slu­čaj. Da, tr­go­vi­na i te­mat­ski park vra­ća­ju ve­lik pos­to­tak ulo­že­nog nov­ca, od­nos­no iz­vr­stan su iz­vor pri­ho­da, no sve­ukup­na do­bit ni­je ta­ko do­bra. Proš­le je go­di­ne sa­mo 15 pos­to Fer­ra­ri­je­va pri­ho­da, u što ni­su uklju­če­ni pri­ho­di F1 mom­ča­di ko­ja ni­je obvez­na pre­da­ti go­diš­nje iz­vješ­će, ulo­že­no u is­tra­ži­va­nje i ra­zvoj te dalj­nja ula­ga­nja. Dru­gim ri­je­či­ma, u is­tra­ži­va­nje i ra­zvoj ulo­ži­li su oko 340 mi­li­ju­na € ili sko­ro mi­li­jun eura dnev­no. S dru­ge stra­ne, sve­ukup­na do­bit od pro­da­je ro­be i li­cen­ci­ra­nja iz­no­si­la je 55 mi­li­ju­na €, što je ma­nje od šes­ti­ne onog ulo­že­nog u is­tra­ži­va­nje i ra­zvoj. Sve to zna­či da bi Fer­ra­ri mo­gao li­je­po ži­vje­ti i bez tr­go­vi­na i te­mat­skog par­ka.

SP Zna­či, sla­že­mo se? Ri­je­ši­te se po­prat­nih pos­lo­va­nja i dr­ži­te se iz­ra­de pre­kras­nih auto­mo­bi­la?

PH Is­kre­no, ne­ka po­prat­na pos­lo­va­nja vr­lo su po­hval­na. Pri­mje­ri­ce, mu­zej u Ma­ra­nel­lu fan­tas­ti­čan je i ne­dav­no je Fer­ra­ri pre­uzeo uprav­lja­nje mu­ze­jem u rod­noj kući En­za Fer­ra­ri­ja u Mo­de­ni. Odjel Cla­ssic­he svjet­sko je sre­di­šte za do­ku­men­ta­ci­ju i ob­no­vu sta­rih ces­tov­nih i tr­ka­ćih auto­mo­bi­la. Us­to, jed­nos­tav­no mo­ra­te obo­ža­va­ti po­prat­no pos­tro­je­nje u ko­jem se ser­vi­si­ra­ju sta­ri F1 bo­li­di za su­sre­te kla­si­ka. Ne mo­že­mo im za­vi­dje­ti na za­ra­đi­va­nju na sve­mu to­me ili na ula­ga­nju u bren­di­ra­nje, jer sve nam to omo­gu­ću­je pris­tup pre­kras­nim sta­rim mo­de­li­ma. Po­no­vit ću – sve će bi­ti u re­du dok god se Fer­ra­ri dr­ži pro­izvod­nje stvar­nih auto­mo­bi­la...

1 Fer­ra­ri šil­te­ri­ca ko­šta oko 30 eura. Pra­va sit­ni­ca za pra­vog ti­fo­sa... 2 Ulaz­ni­ca za ‘ Fer­ra­ri Wor­ld’ u Špa­njol­skoj ko­šta xxx ku­na. Plus let. Otvo­re­nje 2016. 3 Fer­ra­ri­je­va ku­ti­ja za še­šir sto­ji 280 eura. Na­da­mo se da je še­šir bio jef­ti­ni­ji... 4...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.