BMW Z18

Top Gear - - SADRŽAJ -

Ka­bri­olet s po­go­nom na sve ko­ta­če in­s­pi­ri­ran mo­to­cik­lom a di­zaj­ni­ran kao gli­ser

Sku­pi­na BMW-ovih iz­u­mi­te­lja, poz­na­tih pod na­zi­vom Tec­h­nik Gm­bH, 1985. je iz­dvo­je­na iz ma­tič­ne tvrt­ke. Za­mi­sao je bi­la da ih se os­lo­bo­di od os­ta­lih pos­lo­va tvrt­ke i omo­gu­ći slo­bo­da da stvo­re što god po­že­le. U pri­ro­di bi tak­va iz­dvo­je­nost vje­ro­jat­no re­zul­ti­ra­la ne­kim evo­lu­cij­skim ču­do­vi­štem po­put du­bo­ko­oce­an­skog cr­va s če­ti­ri uha i klju­nom. A i Tec­h­ni­ko­ve kre­atu­re bi­le su jed­na­ko čud­ne, jer ka­ko druk­či­je objas­ni­ti ka­bri­olet s po­go­nom na sva če­ti­ri ko­ta­ča na­dah­nut mo­to­cik­li­ma za utr­ke iz­dr­ž­lji­vos­ti, a di­zaj­na po­put gli­se­ra?

1 Z18 je za­pra­vo pr­vi BMW-ov model s po­go­nom na sva če­ti­ri ko­ta­ča. Pred­stav­ljen 1995., taj je model nas­tao pet go­di­na pri­je X5, no za raz­li­ku od X5, Z18 je bio ka­bri­olet, ka­mi­onet i dvo­sjed ili če­tve­ro­sjed (is­pod straž­nje pre­gra­de imao je skri­ve­ni par sje­da­la).

2 Plas­tič­na ka­ro­se­ri­ja ugra­đe­na je na če­lič­ni spa­ce­fra­me vr­lo sli­čan onom na gli­se­ri­ma. Tec­h­ni­ko­vi in­že­nje­ri tvr­di­li su da bi Z18 mo­gao “bez pro­ble­ma pre­la­zi­ti pre­ko vo­de­nih po­vr­ši­na”, ali ni­su na­ve­li do ko­je du­bi­ne.

3 Prem­da je ve­ći­na za­mis­li po­ko­pa­na sa sa­mim auto­mo­bi­lom, nje­gov 4,4-li­tre­ni V8 kas­ni­je je ugra­đen u X5. In­že­nje­ri su se za­tim us­mje­ri­li na model C1, mo­to­cikl s kro­vom i si­gur­nos­nim po­ja­som ko­ji je čak i ušao u se­rij­sku pro­izvod­nju.

4 Tec­h­nik Gm­bH i da­lje postoji, prem­da pod dru­gim ime­nom. Nji­ma mo­že­mo za­hva­li­ti na teh­no­lo­gi­ji učin­ko­vi­te di­na­mi­ke u BMW-ima te sko­raš­njem i8.

3

1 4 2

2 2. DIO: BMW Z18

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.