TA­LI­JANSKI STIL

Na­kon što je Ber­to­ne za­vr­šio u pred­ste­ča­ju, Pa­ul Horrell za­pi­tao se kak­va bu­duć­nost čeka os­ta­le to­rin­ske di­zaj­ner­ske ku­će

Top Gear - - SADRŽAJ -

Ber­to­ne je u ve­li­koj ne­vo­lji, gdje ća sa­da pro­izvo­đa­či uljep­ša­va­ti svo­ju ‘dje­cu’?

Što se zbi­va u Ber­to­neu?

Dok ovo pi­še­mo, ta­li­jan­ska je di­zaj­ner­ska ku­ća u pred­ste­ča­ju i hit­no tra­ži kup­ca pri­je ne­go što je sud ra­z­vlas­ti i pro­da imo­vi­nu. Ber­to­ne je već 2011. mo­rao pro­da­ti ne­ke od svo­jih naj­važ­ni­jih mu­zej­skih auto­mo­bi­la ka­ko bi na­mi­rio du­go­va­nja.

Zvu­či lo­še. Kak­va je si­tu­aci­ja s os­ta­lim to­rin­skim di­zaj­ner­skim ku­ća­ma?

U Pi­nin­fa­ri­ni je pro­ve­de­no op­sež­no fi­nan­cij­sko res­truk­tu­ri­ra­nje 2012. i sad ima sa­mo de­se­ti­nu pri­ho­da u od­no­su na de­set­lje­će pri­je. Gi­ugi­aro­vu tvrt­ku za di­zaj­ni­ra­nje auto­mo­bi­la pre­uze­la je gram­zi­va VW gru­pa­ci­ja. Ghiu je pre­uzeo Ford, a i tvrt­ka Vig­na­le kre­nu­la je tim sto­pa­ma.

A za­što je to bit­no?

Pa, te su to­rin­ske di­zaj­ner­ske tvrt­ke, od­nos­no za­pos­le­ni­ci Ber­to­nea, Pi­nin­fa­ri­ne, Za­ga­ta, Vig­na­lea, Ghi­je, To­urin­ga i Gi­ugi­ara, de­set­lje­ći­ma bi­le poz­na­te po vr­hun­skom auto­mo­bil­skom di­zaj­nu. Sve do ‘80-ih di­zaj­ni­ra­li su ne­ke od naj­ljep­ših i naj­re­vo­lu­ci­onar­ni­jih obli­ka u auto­mo­bil­skoj po­vi­jes­ti.

Što se do­go­di­lo?

Po­s­ljed­nje de­set­lje­će ili dva pro­izvo­đa­či auto­mo­bi­la po­če­li su pa­ra­no­ič­no nad­zi­ra­ti ap­so­lut­no svaki dio svo­jih mar­ki, a di­zajn je u to­me vr­lo bi­tan. Pri­mje­ri­ce, ‘60-ih su Aus­tin i Pe­uge­ot ra­do ot­ku­pi­li Pi­nin­fa­ri­nin di­zajn ka­kav je Pi­nin­fa­ri­na di­zaj­ni­rao za Lan­ci­ne limuzine. No ka­ko da­nas svaki pro­izvo­đač ima vlas­ti­ti di­zaj­ner­ski i kons­truk­tor­ski odjel, us­lu­ge to­rin­skih di­zaj­ner­skih ku­ća sve­de­ne su na mi­ni­mum. Us­to, Pi­nin­fa­ri­na i Ber­to­ne mno­go su nov­ca ulo­ži­li i u sa­mu pro­izvod­nju te su pro­izve­li de­set­ke ti­su­ća ku­pea za Pe­uge­ot i Al­fu Ro­meo, te ne­ko­li­ko ka­bri­oina­či­ca kom­pa­ka­ta ma­sov­ne pro­izvod­nje. No i taj je vid pos­lo­va­nja pro­pao os­ta­viv­ši im praz­na pos­tro­je­nja.

Ka­ko su us­pje­li op­s­ta­ti do­sad?

Gi­ugi­aro i Pi­nin­fa­ri­na okre­nu­li su se ki­ne­skom tr­ži­štu pa su nji­ho­vi di­zajn i kons­truk­ci­ja šasija omo­gu­ći­li no­vim ki­ne­skim pro­izvo­đa­či­ma auto­mo­bi­la da br­zo sus­tig­nu os­ta­le. Us­to, okre­nu­li su se i pro­dukt di­zaj­nu, me­đu os­ta­lim, di­zaj­ni­ra­nju po­kuć­stva i ku­ćan­skih aparata. Gi­ugi­aro je di­zaj­ni­rao ne­ko­li­ko Ni­ko­no­vih SLR fo­to­apa­ra­ta, a Pi­nin­fa­ri­na unu­traš­njos­ti ho­te­la, jah­ti te čak i no­vog Ju­ven­tu­so­va sta­di­ona.

To­uring i Za­ga­to još uvi­jek pro­izvo­de ma­nje ko­li­či­ne auto­mo­bi­la po mje­ri (sje­ća­te se pre­kras­ne Al­fe Dis­co Vo­lan­te), aTo­ri­no je, prem­da ne­za­mjet­no, pos­tao sre­di­štem pro­to­ti­po­va i iz­lož­be­nih zgra­da. Mno­go je blis­ta­vih kon­ce­pa­ta naj­re­no­mi­ra­ni­jih svjet­skih pro­izvo­đa­ča auto­mo­bi­la ruč­no iz­ra­đe­no u ma­lim, neo­z­na­če­nim in­dus­trij­skim pos­tro­je­nji­ma u praš­nja­vim to­rin­skim in­dus­trij­skim zo­na­ma.

Po­ma­lo tu­rob­no. No Gi­ugi­aro je ba­rem pro­na­šao ula­ga­ča, zar ne?

Pa, da. Gi­ugi­aro­va tvrt­ka da­nas je u vlas­niš­tvu Lam­bor­g­hi­ni­je­va odje­la unu­tar VW gru­pa­ci­je i glav­na joj je za­da­ća sa­vje­to­va­nje i in­že­njer­ski uvid u iz­ra­du ka­ro­se­ri­ja unu­tar gru­pa­ci­je te bi­ti in­ku­ba­to­rom novih za­mis­li. Do­bre vi­jes­ti? Pa, ba­rem sta­nov­ni­ci To­ri­na i da­lje ima­ju po­sao, no nji­ho­va se na­da­re­nost do­nek­le iz­gu­bi­la unu­tar auto­mo­bil­skih kor­po­ra­ci­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.