Ci­troën DS3 Ra­cing Ca­brio

Od­lič­ni ma­li spor­taš je do­bio ru­pu u kro­vu za ru­pu u va­šem nov­ča­ni­ku

Top Gear - - SADRŽAJ - MATT JO­NES

1598cm3, 4-cil. tur­bo ben­zin­ski mo­tor, pred­nji po­gon, 207KS, 275Nm 6,4l/100km, 149g/km CO2 0-100km/h za 6,5s, 235km/h 1240kg 35.500€

Pr­vo, po­zi­tiv­ne stva­ri. Baš kao i kod ka­bri­ole­ta DS3, za­mje­na me­tal­nog kro­va onim od tka­ni­ne go­to­vo je ne­pri­mjet­no utje­ca­la na kru­tost ka­ro­se­ri­je jer su boč­ne struk­tu­re os­ta­le uglav­nom ne­iz­mi­je­nje­ne. Ako se ski­da­njem me­tal­nog kro­va i iz­gu­bi­lo na ja­či­ni i kru­tos­ti sa­mog vo­zi­la, to je na­do­mje­šte­no ugrad­njom me­ta­la on­dje gdje je pri­je bi­la straž­nja po­li­ca.

Ci­je­la ko­nver­zi­ja po­ve­ća­la je ma­su za sa­mo 25 ki­lo­gra­ma pa per­for­man­se mo­de­la DS3 Ra­cing ni­su uma­nje­ne uk­la­nja­njem kro­va. Mo­tor, 1,6-li­tre­ni če­tve­ro­ci­lin­dar­ski s 207 KS, is­tim re­ma­pi­ra­nim ECU-om, re­ka­li­bri­ra­nim ubriz­ga­či­ma, tu­ni­ra­nim tur­bo­pu­nja­čem i is­tim sport­skim is­pu­hom, ubr­za­va DS3 od 0–100 km/h za 6,5 s i ra­zvi­ja naj­ve­ću br­zi­nu od 235 km/h.

I is­pod ka­ro­se­ri­je sve je os­ta­lo is­to. Ši­ri 18-in­č­ni ko­ta­či po­ve­ća­li su me­đu­oso­vin­ski­ki raz­mak za 30 mm spri­je­da i stra­ga, a samm je auto­mo­bil 15 mm spu­šte­ni­ji zbog tvr­đih opru­ga te sad ima če­tve­rok­lip­ne Brem­bo­ve koč­ni­ce. A sve te iz­mje­ne iz­ve­de­ne su pod pa­skom kuć­nog odje­la Ci­troën Ra­cing.

Us­to, no­vi model is­to­vje­tan je u vož­nji i od­li­ku­je ga fan­tas­tič­no pro­gre­si­van ovjes. Baš kao i kod pra­vog re­li auto­mo­bi­la, šasija po­či­nje di­sa­ti na br­zi­na­ma ve­ćim od 80 km/h i iz­vr­s­no upi­ja sva­ku ne­rav­ni­nu ili braz­du osred­nje ve­li­či­ne kak­ve bi ina­če mu­či­le usre­do­to­če­ni­je mo­de­le po­put Clia Re­na­ul­tSport. No to ne zna­či da je po­sve stabilan pri pre­la­sku pre­ko grad­skih ru­pa, dok će vam po­ma­lo raz­dra­ž­lji­va vož­nja na ni­žim br­zi­na­ma ma­lo ubr­za­ti i ot­ku­ca­je sr­ca. No ovaj model od­li­ku­je obi­lje op­cij­ske opre­me pa ima­te osje­ćaj da bi mo­gao bi­ti iz­vr­stan du­go­traj­ni auto­mo­bil, jer osim iz­nim­no udob­nih sje­da­la, stan­dard­ni pa­ket opre­me obu­hva­ća vr­hun­ski pa­ket DSport ko­ji uklju­ču­je ste­reo audi­osus­tav s osam zvuč­ni­ka te, za raz­li­ku od mo­de­la DS Ra­cing s tvr­dim kro­vom, sa­te­lit­sku na­vi­ga­ci­ju ko­ju će­te do­bi­ti bes­plat­no. Bi­lo ka­ko bi­lo, no­vi će vas model ko­šta­ti oko 338.490 €. Ci­troën tu po­za­maš­nu svo­tu (stan­dard­ni DSport Ca­brio sa 156 KS jef­ti­ni­ji je za ot­pri­li­ke 15.000 €) oprav­da­va pro­izvod­njom sa­mo 100 pri­mje­ra­ka. Me­đu­tim, to sve zna­či da no­vi model opas­no za­la­zi u po­dru­čje ka­bri­ole­ta Gol­fa GTI te, ako pri­če­ka­te ne­ko­li­ko mje­se­ci, BMW se­ri­je, 2 što je - ru­ku na sr­ce - vr­lo hra­bro, da ne ka­žem ne­pro­miš­lje­no.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.