Mer­ce­des B-kla­sa Elec­tric

Top Gear - - SADRŽAJ - VIJAY PATTNI

Elek­trič­ni mo­tor, 28kWh, pred­nji po­gon, 177KS, 340Nm do­seg 185km, 0g/km CO2 0–100km/h za 7,9s, 160km/h oko 40.000€

U MER­CE­DE­SU SMA­TRA­JU DA LJU­DI JOŠ

uvi­jek ne ku­pu­ju do­volj­no elek­trič­nih auto­mo­bi­la i stoga se još ni­su od­lu­či­li kre­nu­ti sto­pa­ma BMW-a. Iz tog je raz­lo­ga ovaj no­vi elek­trič­ni model B-kla­se na­či­njen da iz­gle­da i po­na­ša se po­put stan­dard­ne B-kla­se. Što­vi­še, oba se mo­de­la pro­izvo­de na is­toj pro­izvod­noj vrp­ci.

Me­đu­tim, raz­li­ke pos­to­je is­pod po­vr­ši­ne. Po­gon­ski sklop elek­trič­nog mo­de­la pre­uzet je iz Teslina mo­de­la S (Mer­ce­des ima ma­li udio u tvrt­ki), ali mu je u Mer­ce­de­su sma­nje­na sna­ga sa 400 i vi­še KS na 177 KS. Li­tij-ion­ska ba­te­ri­ja sna­ge 28 kWh (pu­ni se 90 minuta ako ima­te pu­njač sna­ge 400V) ugra­đe­na je u sre­di­nu po­da, dok su mo­tor i os­ta­le elek­trič­ne stva­ri ugra­đe­ne on­dje gdje se i ina­če na­la­ze. Za­vr­š­ni re­zul­tat je tih, ugla­đen i brz auto­mo­bil, baš po­put B-kla­se. Ubr­za­nje je iz­vr­s­no, a pre­ti­ca­nje jed­nos­tav­no, amor­ti­zi­ra­nje vr­lo do­bro, udo­ban je i sa­mo­uvje­ren, prem­da sus­tav ob­no­ve koč­ne sna­ge kat­kad zna bi­ti pre­agre­si­van. Us­to, i uprav­ljač bi mo­gao kra­si­ti pri­rod­ni­ji osje­ćaj, no osim to­ga, za­do­vo­lja­va­ju­ći je.

U Mer­ce­de­su pret­pos­tav­lja­ju da će se s pu­nim ba­te­ri­ja­ma mo­ći pre­va­li­ti oko 185 km (pod­lož­no vre­men­skim uvje­ti­ma i sti­lu vož­nje), no za vje­ro­va­ti je da će elek­trič­ni model bi­ti mno­go skup­lja al­ter­na­ti­va stan­dard­nom mo­de­lu. Pa ipak ga želj­no iš­če­ku­je­mo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.