Mer­ce­des C250 Blu­etec AMG

No­va C-kla­sa do­no­si duh i teh­no­lo­gi­ju S-kla­se po ni­žoj ci­je­ni

Top Gear - - SADRŽAJ - PA­UL HORRELL

2143cm3, 4-cil. di­zel­ski tur­bo mo­tor, straž­nji po­gon, 204KS, 500Nm 4,3 l/100km, 113g/km CO2 0-100km/h za 6,6s, 247km/h 1595kg 44.030€

Ne­dav­na Mer­ce­de­so­va po­vi­jest obu­hva­ća svo­je­vr­stan pro­mi­sku­itet u sva­kom no­vom auto­mo­bil­skom sek­to­ru – od sport­skih auto­mo­bi­la i ku­pea, se­ri­ji od če­ti­ri mo­de­la s po­go­nom na pred­nje ko­ta­če, cro­sso­ve­ra i SUV-ova pa sve do mi­ni­kom­bi­ja. Vje­ro­jat­no mis­li­te ka­ko je broj mo­de­la u se­ri­ji li­mu­zi­na C, E i S-kla­se sma­njen, no prem­da no­vi mo­de­li is­ti­ču ši­re­nje tvrt­ke, limuzine se i da­lje vr­lo do­bro pro­da­ju te pred­stav­lja­ju svo­je­vr­s­ne stal­ne te­me­lje pro­izvod­nje. Na­ime, ti mo­de­li pred­stav­lja­ju srž Mer­ce­de­sa kao pro­izvo­đa­ča po­uz­da­no iz­vr­s­nih stro­je­va usre­do­to­če­nih na du­go­traj­no za­do­volj­stvo kup­ca umjes­to na krat­ku za­ne­se­nost.

Ovaj model C teh­no­lo­ški je vr­lo mo­de­ran stroj, i kad sjed­ne­te u nje­ga osje­ća­te su­vre­me­no po­ima­nje luk­su­za. Me­đu­tim, paradoks je što os­tav­lja osje­ćaj kao i naj­bo­lje Mer­ce­de­so­ve limuzine ikad, jer je ri­ječ o so­lid­nom, po­uz­da­nom i opu­šta­ju­ćem mo­de­lu. I prem­da se bez pro­ble­ma no­si sa svi­me što sta­vi­te pred nje­ga, osje­ća­te da nje­gov cilj ni­je bi­ti sport­ski po­put BMW-ove se­ri­je 3. Što je u re­du, jer se­ri­ja 3 već jest sa­vr­še­na pa ne­ma po­tre­be da tvrt­ka ugled­na po­put Mer­ce­de­sa ko­pi­ra ne­kog dru­gog.

No­va se­ri­ja C do­is­ta i jest no­va, pa je čak i no­vi 1,6-li­tre­ni di­ze­laš u mo­de­lu C180 po­sve nov i te­me­ljen na su­rad­nji s Re­na­ul­tom (prem­da su glav­ni di­je­lo­vi pre­uze­ti s pret­hod­nog mo­de­la). Raz­no­raz­ni sus­ta­vi elek­tro­nič­ke po­mo­ći pre­uze­ti su iz S-kla­se. Ka­ro­se­ri­ja i šasija ta­ko­đer su po­sve no­vi i na­vod­no će u bu­duć­nos­ti či­ni­ti te­me­lje slje­de­ćih mo­de­la E i CLS te ku­pea, ka­bri­ole­ta, ka­ra­va­na, sho­oting bra­ke­ova, GLK, i dru­gih. Po­la školj­ke iz­ra­đe­no je od alu­mi­ni­ja ra­di što ma­nje ma­se, a svi mo­de­li s uprav­lja­čem na des­noj stra­ni bit će oprem­lje­ni po­go­nom na sva če­ti­ri ko­ta­ča, kao i op­cij­skim sus­ta­vom 4Ma­tic (is­to će bi­ti i s bu­du­ćim mo­de­lom GLK).

Po­čet­ni mo­de­li ko­ji će se pro­da­va­ti bit će ben­zin­ski C200 i di­zel­ski C220, no ina­či­ca ko­ju ja vo­zim ima ma­lo ve­ći po­ti­sak i na tr­ži­šte sti­že ma­lo kas­ni­je. Oz­na­ke stra­ga upu­ću­ju na to da je ri­ječ o mo­de­lu C250 Blu­eTEC, što zna­či da vi­še ne­ma oz­na­ke D za di­zel­ske mo­to­re. Ri­ječ je o mo­de­lu oprem­lje­nom pa­ke­tom opre­me AMG Li­ne te op­cij­skim zrač­nim ovje­som i po­de­si­vim amor­ti­ze­ri­ma. Po­gle­daj­te sa­mo vri­jed­nos­ti za po­troš­nju i emi­si­ju štet­nih pli­no­va go­re. Na­vod­no postoji i ina­či­ca bez AMG-ova pa­ke­ta pro­sječ­ne po­troš­nje od 3,9 l/100 km i emi­si­je CO 2

od 103 g/km. Iz­vr­s­ne broj­ke za br­zu i pros­tra­nu li­mu­zi­nu s auto­mat­skim mje­nja­čem. Li­mu­zi­nu di­men­zi­ja E-kla­se sve do 2002.

Ugla­đe­nost se tre­nu­tač­no osje­ti. Na­ime, ovaj se mo­tor gla­sa njež­nim mum­lja­njem dok ubr­za­va i po­ve­ća­va okre­ta­je za pre­tje­ca­nje. Sed­me­ros­tu­panj­ski mje­njač ima do­volj­no stup­nje­va pri­je­no­sa i ugla­đe­no pre­ba­cu­je br­zi­ne, no Mer­ce­des ta­ko­đer tre­nu­tač­no ra­di na de­ve­te­ros­tu­panj­skom mje­nja­ču. Us­to, i vož­nja je po­pri­lič­no ugla­đe­na. Is­ti­na, ma­lo je ne­mir­na ako sus­tav Agi­lity Con­trol pre­ba­ci­te u sport­ski na­čin ra­da. Osob­no, draže mi je kad je ovjes u na­či­nu ra­da Com­fort, no po­gon­ski je sklop ta­da ma­lo pre­re­van, ali na iz­bor ima­te i na­čin ra­da In­di­vi­du­al za osob­no na­mje­šta­nje pos­ta­va.

Skre­ta­nje uprav­lja­ča sad je mno­go iz­rav­ni­je, a ka­li­bra­ci­ja ne­vje­ro­jat­na pa sad auto­mo­bi­lom mo­že­te skre­ta­ti niz br­ze odvoj­ke auto­ces­ta bez ikak­va stra­ha ili gr­ča, ali i br­že uli­je­ta­ti u pla­nin­ske ukos­ni­ce bez osje­ća­ja da mu se ne da. Ta­ko­đer, za­hva­lju­ju­ći ma­njoj ma­si za 100 kg, ne­ma­te osje­ćaj da je auto­mo­bil pre­ma­si­van. No ovo je dio u ko­jem je Mer­ce­des po­ka­zao mak­si­mum svog sa­mo­po­uz­da­nja i spo­sob­nos­ti. Na­ime, C-kla­sa ni­je po­de­še­na za neo­buz­da­nu vož­nju u za­vo­ji­ma, jer je uvi­jek sklo­na bla­gom po­du­prav­lja­nju na ces­tov­nim br­zi­na­ma bez ob­zi­ra na to što ra­di­li s pa­pu­či­com ga­sa. Na­mjes­ti­te ša­si­ju u tvr­đi na­čin ra­da i C-kla­sa osjet­ni­je ma­nje po­du­prav­lja. Ta­ko­đer, C-kla­sa ne te­ži bi­ti ne­mir­nim sport­skim auto­mo­bi­lom i mo­ram priz­na­ti da je vje­ro­jat­no bi­lo vr­lo in­že­njer­ski zah­tjev­no uči­ni­ti je ta­ko do­s­ljed­nom. Me­đu op­cij­skom opre­mom ima mno­go ino­va­tiv­nih teh­no­lo­gi­ja, prem­da je iz­bor lak­ši ako pra­ti­te fo­ra ani­ma­ci­je na zas­lo­nu s pri­ka­zom onih ko­je su vam dos­tup­ne. Us­to, zas­lon je jed­nos­ta­van za upo­ra­bu, nji­me uprav­lja­te ve­li­kim ro­ti­ra­ju­ćim gum­bom, ima tip­ke za pre­ča­ce, ak­ti­vi­ra se gla­sov­nom na­red­bom i oprem­ljen je no­vom pod­lo­gom osjet­lji­vom na do­dir po ko­joj mo­že­te pi­sa­ti pr­sti­ma ili uprav­lja­ti po­kre­ti­ma: pre­la­že­njem pre­ko, zu­mi­ra­njem i od­zu­mi­ra­va­njem pr­sti­ma ili ro­ti­ra­njem. Ukrat­ko, ne us­pi­je­te li ko­mu­ni­ci­ra­ti s ovim stro­jem, vri­je­me je da po­sje­ti­te psi­hi­ja­tra. Oda­be­re­te li sve op­cij­ske pa­ke­te po­mo­ći u vož­nji, auto­mo­bil će s po­mo­ću ra­da­ra, ka­me­re s dvi­je le­će i ul­tra­zvu­ka odre­di­ti što se zbi­va oko nje­ga. Sus­tav mo­že po­tra­ži­ti i utje­ca­ti na iz­bje­ga­va­nje vo­zi­la, lju­di ili dru­gih pre­pre­ka ko­je do­la­ze iz bi­lo ko­jeg smje­ra osim s vi­si­na. Tak­vo ne­što smi­ru­je vas u vož­nji i či­ni se po­uz­da­nim. U ve­ći­ni pro­met­nih si­tu­aci­ja auto­mo­bil će auto­nom­no vo­zi­ti oko po­la mi­nu­te i ta­da vas oba­vi­jes­ti­ti da vra­ti­te ru­ke na uprav­ljač. Ta­ko­đer, pos­luš­no će os­ta­ti u tra­ci i na ve­ćim br­zi­na­ma, a čak ne­će ni pre­tje­ca­ti dru­go vo­zi­lo s unu­traš­nje stra­ne. Na ni­žim br­zi­na­ma ra­bi ra­dar i ka­me­re za pra­će­nje vo­zi­la is­pred se­be, no na auto­ces­ti sa­mo pra­ti li­ni­je. Kao što je slu­čaj s ve­ći­nom tak­vih sus­ta­va, on do­bro funk­ci­oni­ra kad su tra­ke jasno oz­na­če­ne i vid­lji­ve, no no­ću i na mo­krim ces­ta­ma sus­tav naj­češ­će ne funk­ci­oni­ra. Pa ipak se tre­ba­te suz­dr­ža­ti da ne ka­že­te da je ovaj model tra­di­ci­onal­ni Mer­ce­des jer bi to zna­či­lo da je za­peo u proš­los­ti, što on to ni­ka­ko ni­je: iz­gled mu je su­vre­men, a unu­traš­njost je ma­lo re­mek­dje­lo pre­pu­no su­vre­me­nih li­ni­ja i pre­kras­nog am­bi­jen­tal­nog os­vjet­lje­nja. Ne­ma vi­še one nje­mač­ke hlad­no­će kao u pret­hod­noj ina­či­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.