BMW X5 PHEV kon­cept

Top Gear - - SADRŽAJ - PA­UL HORRELL

1997cm3, 4-cil. tur­bo benz. i el. mo­tor, po­gon na sve ko­ta­če, 306KS 3,8l/100km, 90g/km CO2 0-100km/h za 7s 2300kg

ZNA­ČI, IS­TI­NA JE! VE­LI­KI SUV-OVI RA­BE

se uglav­nom za vož­nje do ško­le i hva­li­sa­nje po pred­gra­đi­ma, jer BMW-ovo is­tra­ži­va­nje ot­kri­va da je 80 pos­to vož­nji X5-icom kra­će od 34 km.

Us­to, ta je uda­lje­nost mak­si­mal­na raz­da­lji­na ko­ju X5 eDri­ve mo­že pre­va­li­ti ako je ba­te­ri­ja puna do kra­ja. Za­hva­lju­ju­ći elek­tro­mo­to­ru sna­ge 95 KS, tak­ve krat­ke vož­nje vr­lo su ugla­đe­ne i ne­čuj­ne, i ne šte­te oko­li­šu. Za du­lja pu­to­va­nja i ve­će br­zi­ne, uklju­ču­je se mo­tor i ta­da auto­mo­bil funk­ci­oni­ra po­put hi­bri­da, ali ka­ko ima i mo­guć­nost vož­nje is­klju­či­vo na ba­te­ri­je, na služ­be­nim tes­t­nim cik­lu­si­ma X5 eDri­ve tro­ši ener­gi­ju ben­zin­skog mo­to­ra (što se bro­ji) i ener­gi­ju elek­tro­mo­to­ra (ne ra­ču­na se), pa se mo­že po­di­či­ti vr­hun­skim broj­ka­ma pro­sječ­ne po­troš­nje i emi­si­je CO2. Model će bi­ti pred­stav­ljen 2015., a ja sam vo­zio pro­to­tip i ni­sam mu na­šao za­mjer­ke. Prem­da ima sa­mo dvo­li­tar­ski 4-ci­lin­dar­ski mo­tor, do­dat­ni po­ti­sak iz elek­tro­mo­to­ra na­dok­na­đu­je ma­njak sna­ge pa je, za­pra­vo, stre­lo­vit po­put šes­te­ro­ci­lin­dar­skog X5. Ma­li je mo­tor vr­lo do­bro smje­šten pa ma­sa ba­te­ri­je ne utje­če na mo­guć­nos­ti skre­ta­nja, po­se­bi­ce jer je model oprem­ljen BMW-ovim po­go­nom na sve ko­ta­če ko­ji ras­po­dje­lju­je okret­ni mo­ment. A kad ga vo­zi­te u na­či­ni­ma ra­da Hy­brid i Sport, od­li­ku­je ga iz­vr­s­no pri­anja­nje i sna­ga stan­dard­nog mo­de­la s AWD po­go­nom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.