‘DRI­VE IN’ PO­GREB­NI DOM

Top Gear - - PLANET -

U po­greb­nom do­mu Ro­bert L. Adams u ka­li­for­nij­skom Comp­to­nu oža­loš­će­ni mo­gu vi­dje­ti pre­mi­nu­log, oda­ti mu po­čast i upi­sa­ti se u knji­gu sje­ća­nja a da ne na­pus­te svoj auto­mo­bil ili se par­ki­ra­ju. Bu­du­ći da je mr­tvač­ni­ca omi­lje­na me­đu mjes­nim ban­da­ma, pre­mi­nu­li je iz­lo­žen iza ne­pro­boj­nog stak­la u slu­ča­ju da net­ko po­že­li is­pa­li­ti još ko­ji rafal u po­koj­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.