Oris Big Crown Ti­mer Chro­no­graph

Top Gear - - LISTA ŽELJA -

Ve­li­ki vo­zač­ki kro­no­graf po­kre­će kuć­ni Ori­sov me­ha­ni­zam 675, ba­zi­ran na ETA-i 7750. Tam­no si­vo če­lič­no ku­ći­šte pro­mje­ra je 46 mm, a brojevi i ka­zalj­ke ima­ju Su­per-Lu­mi­no­va pre­maz. Ka­ko ima ve­li­ku kru­nu, sat se vr­lo do­bro mo­že kom­bi­ni­ra­ti s vo­zač­kim ru­ka­vi­ca­ma. Ci­je­na: 20.600 kn www.oris.ch

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.