Bag­he­ra Ri­de-on DS Ci­troën

Top Gear - - LISTA ŽELJA -

Ne­moj­te bi­ti se­bič­ni, do­pus­ti­te i onim naj­mla­đim da uži­va­ju u ča­ri­ma vož­nje na če­ti­ri ko­ta­ča. Ovaj Bag­he­rin auto­mo­bil­čić, ra­zvi­jen u su­rad­nji s Ci­troënom, ide­alan je za dje­cu od pr­ve do tre­će go­di­ne. Skla­pa­nje tra­je oko 15 minuta. www.bag­he­ra.fr Ci­je­na: 880 kn

08

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.