IN­TE­RI­JER

Top Gear - - LAFERRARI -

1 Ru­či­ce od kar­bon­skih vla­ka­na nor­mal­no su pos­tav­lje­ne ali ugra­đe­ne su na uprav­ljač­ki stup umjes­to na uprav­ljač, što zna­či da ih kat­kad ne mo­že­te do­seg­nu­ti usred oš­trog za­vo­ja

2 Uprav­ljač je od kar­bon­skih vla­ka­na kao i ins­tru­ment­na plo­ča i ci­je­la šasija. Gor­nji i do­nji dio uprav­lja­ča su rav­ni, no ka­ko je uprav­ljač­ka le­tva mu­nje­vi­to br­za, čudan je za upo­ra­bu sa­mo na ni­žim br­zi­na­ma

3 Zas­lo­ni oko okre­to­mje­ra mo­gu se kon­fi­gu­ri­ra­ti i mo­gu pri­ka­zi­va­ti sta­nje hi­brid­nog mo­to­ra s KERS-om

4 Plo­ča na dnu uprav­lja­ča ruč­no je gra­vi­ra­na, s ime­nom i pre­zi­me­nom vlas­ni­ka auto­mo­bi­la. Vlas­nik na­še­ga je Fer­nar­do Alon­so

5 Raz­mje­štaj na uprav­lja­ču sli­čan je os­ta­lim Fer­ra­ri­ji­ma – LED lam­pi­ce na vr­hu te gum­bi za uprav­lja­nje amor­ti­ze­ri­ma, po­ka­zi­va­či smje­ra, svje­tla i bri­sa­či...

6 ... uklju­ču­ju­ći, na­rav­no, i ma­net­ti­no. Pos­ta­ve su is­te kao i u dru­gim mo­de­li­ma i da, i ov­dje se mo­že po­sve is­klju­či­ti sus­tav trak­ci­je

7 Ne­po­mič­no sje­da­lo od kar­bon­skih vla­ka­na dio je mo­no­ko­ka, što zna­či da osim mje­nja­ča, po­de­ša­va­ti mo­že­te i pa­pu­či­ce (na­pri­jed i na­zad)

8 Mis­li­te da mo­že­te iz­dr­ža­ti nalet sna­ge u LaFer­ra­ri­ju? Za­ko­či­te li­je­vim sto­pa­lom, pri­tis­ni­te La­un­ch, pri­tis­ni­te gas do kra­ja, a za­tim ot­pus­ti­te koč­ni­cu...

PA­LE SE GU­ME. NET­KO JE NOĆAS MA­LO ZARUŽIO? TEH­NI­ČA­RI PRI­PRE­MA­JU LAFER­RA­RI ZA

TOP GE­AR

KA­KO SE NA TA­LI­JAN­SKOM KA­ŽE ‘ PO ŠREK’?...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.