Hyun­dai i20

Top Gear - - GARAŽA -

1.2 Cla­ssic 3vr. Ki­lo­me­tra­ža 2012 PO­TROŠ­NJA ovaj mje­sec - Za­što je ov­dje Mo­že li ma­li grad­ski auto vo­di­ti dvos­tru­ki ži­vot? OL­LIE MAR­RI­AGE

I ta­ko nam je sti­gao kar­ton­ski san­duk iz Nje­mač­ke u ko­jem je re­zerv­ni dio ka­ro­se­rij­skih plo­ča s Hyun­da­ije­va re­li mo­de­la i20 WRC. Ne za­fr­ka­vam se. Ne­ka­ko te plo­če pris­ta­ju na stan­dard­ni i20. I dok sam se spo­ro vra­ćao kući auto­ces­tom, u gla­vu me stal­no uda­ra­lo go­le­mo straž­nje kri­lo (ne sta­ne u prt­ljaž­nik). Tvrt­ka 586 Gro­up pri­pre­ma auto­mo­bi­le za re­li utr­ke, a vo­di je Ste­ve Black, biv­ši struč­njak iz tu­ner­ske tvrt­ke Pro­dri­ve. Ste­ve je za­du­žen za to da na­še ruž­no pa­če pre­tvo­ri u la­bu­da ko­li­ko je to mo­gu­će. A mo­žda ga pre­tvo­ri u ne­što još zlo­čes­ti­je. Za­mi­sao je da na kra­ju do­bi­je­mo re­li ina­či­cu i20 ko­ja će vi­zu­al­no na­li­ko­va­ti WRC mo­de­lu, ali ne­će ima­ti nje­go­vu sna­gu i po­gon na sva če­ti­ri ko­ta­ča. Ni­ti će ko­šta­ti to­li­ko. Na­um nam je i da ugra­di­mo 1,6-li­tre­ni mo­tor iz Ve­los­te­ra, no to je daleka bu­duć­nost kao i pla­no­vi što će­mo toč­no ra­di­ti s ovim auto­mo­bi­lom kad bu­de do­vr­šen.

“Dok sam se spo­ro auto­ces­tom vra­ćao kući u gla­vu me stal­no uda­ra­lo go­le­mo straž­nje kri­lo ko­je ne sta­ne u prt­ljaž­nik”

Tre­nu­tač­no smo u fa­zi uč­vr­š­ći­va­nja ka­ro­se­rij­skih plo­ča, što je znat­no po­ve­ća­lo ma­su vo­zi­la (ri­ječ je o tes­t­nim plo­ča­ma od stak­lo­plas­ti­ke, a stvar­ne su od ug­lji­ko­vih vla­ka­na) uz ni­kak­va po­bolj­ša­nja. No za­tim smo sma­nji­li ma­su iz­ba­ci­va­njem sveg su­viš­nog iz unu­traš­njos­ti. U re­du, ide­mo da­lje. Pro­blem je što će­mo sad ugra­di­ti za­štit­ni če­lič­ni ka­vez, od­nos­no uba­cit će­mo vi­še ki­lo­gra­ma ne­go što smo ih iz­ba­ci­li. Us­to, u ovom tre­nut­ku u 1,2-li­tre­ni mo­tor ra­zvi­ja sa­mo 86 KS ko­ji bi tre­ba­li po­go­ni­ti sve to. No sve je ovo vr­lo za­bav­no i pred­stav­lja pra­vi pro­jekt na ko­ji se mo­ra­mo usre­do­to­či­ti...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.