Ford Ku­ga

Top Gear - - GARAŽA -

Ti­ta­ni­um X Ki­lo­me­tra­ža 5244

PO­TROŠ­NJA ovaj mje­sec 7,8 Za­što je ov­dje Je li ovo ide­alan miks te­ren­skih i ces­tov­nih spo­sob­nos­ti? ESTHER NEVE

Ovaj ću mje­sec is­ti­ca­ti sa­mo naj­o­či­ti­je i usre­do­to­čit ću se na unu­traš­njost Ku­ge, toč­ni­je sa­te­lit­sku na­vi­ga­ci­ju. Na­ime, na­vi­ga­ci­ja je učin­ko­vi­ta i jed­nos­tav­na za upo­ra­bu - po­se­bi­ce mi se svi­đa­ju cr­ve­ne li­ni­je uz ces­te na kar­ti ko­je upo­zo­ra­va­ju na pro­met­ne gu­žve, ali sam zas­lon je: a) pre­da­le­ko od vo­za­ča i b) pre­ma­len. Ne­moj­te ni­šta go­vo­ri­ti jer priz­na­jem da je to dvo­je me­đu­sob­no po­ve­za­no.

Po­za­ba­vi­mo se pr­vo či­nje­ni­com da je pre­da­le­ko od vo­za­ča. Vje­ro­jat­no ni­sam je­di­ni vo­zač ko­ji bi se že­lio osje­ća­ti po­ve­za­nim sa sa­te­lit­skom na­vi­ga­ci­jom, oso­bi­to ka­da se vo­zim pre­ma no­vim i uz­bud­lji­vim odre­di­šti­ma sre­di­štem no­vog gra­da. Sre­diš­nja kon­zo­la za­uzi­ma go­le­mi pros­tor pa bih pred­lo­ži­la da se sa­te­lit­ska na­vi­ga­ci­ja ugra­di ma­lo bli­že vo­za­ču. Ako ovo čita net­ko iz For­da, mo­lim vas da o to­me raz­mis­li­te kod di­zaj­na no­ve ite­ra­ci­je Ku­ge.

“Vje­ro­jat­no Vje ni­sam je­di­na ko­ja bi se že­lje­la osje­ća­ti po­ve­za­na sn s na­vi­ga­ci­jom ka­da se vo­zim pr pre­ma uz­bud­lji­vim odre­di­šti­ma”

Po­za­ba­vi­mo se sad ve­li­či­nom jer zas­lon ni­je ve­ći već od onog na mom iPho­neu. Ta­ko­đer, na zas­lon svog svo mo­bi­te­la vje­ro­jat­no gle­dam uda­lje­na ne­kih mak­si­mal­no ma po­la me­tra, no zas­lon na­vi­ga­ci­je u Ku­gi Kug uda­ljen je od vo­za­ča da­le­ko vi­še od du­lji­ne ru­ke. ruk Ta­ko­đer pred­la­žem da ne­što uči­ni­te po tom pi­ta­nju. pi­ta To vam pred­la­že oso­ba sa­vr­še­na vi­da...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.