Vol­vo V60

Top Gear - - GARAŽA -

SE Nav Ki­lo­me­tra­ža 5360 PO­TROŠ­NJA ovaj mje­sec 6,6 Za­što je ov­dje Je li no­vim mo­to­ri­ma Vol­vo na­pra­vio ko­rak na­pri­jed? PA­UL HORRELL

Model V60 ima je­dan od onih tran­s­pon­der­skih klju­če­va ko­ji ne bis­te tre­ba­li va­di­ti iz dže­pa. Kad ključ osje­ti da ste po­kraj auto­mo­bi­la, on ga ot­klju­ča­va čim po­vu­če­te ru­či­cu vra­ta. Us­to, zna da ste uš­li unu­tra i kad pri­tis­ne­te gumb za po­kre­ta­nje mo­to­ra - auto­mo­bil iz­vr­ši tra­že­no. Za za­klju­ča­va­nje je do­volj­no iz­i­ći iz auto­mo­bi­la, i do­dir­nu­ti ru­či­cu i auto­mo­bil je za­klju­čan. Ta je za­mi­sao me­đu na­ma već de­set­lje­ći­ma, no ni­kad mi ni­je naj­bo­lje le­gla iz ne­ko­li­ko raz­lo­ga. Pr­vo, ako iz­a­đe­te iz auto­mo­bi­la i os­ta­vi­te unu­tra ne­ko­ga tko će auto­mo­bil par­ki­ra­ti, a ključ vam je u dže­pu, ta oso­ba ne­će mo­ći za­klju­ča­ti ili po­nov­no po­kre­nu­ti auto­mo­bil sve dok se vi ne vra­ti­te. Dru­go, že­li­te li pro­vje­ri­ti da je auto­mo­bil za­klju­čan, po­vu­ći će­te ru­či­cu, či­me ga po­nov­no ot­klju­ča­va­te i ta­ko ula­zi­te u za­ča­ra­ni krug. Tre­će. Ako že­li­te iz­bje­ći opi­sa­no pod toč­kom je­dan, iz­va­di­te ključ iz dže­pa, no ta­da ne­ma­te uto­ra u ko­ji bis­te

“Mo­žda mo­ja ko­ža ni­je ljud­ska, no čes­to sam mo­rao liz­nu­ti pr­ste pri­je tap­ka­nja po ru­či­ci ka­ko bih ot­klju­čao auto­mo­bil”

ga mo­gli umet­nu­ti pa ga sta­vi­te u dr­žač za ča­še gdje će zve­ke­ta­ti u vož­nji. Če­t­vr­to. Sen­zo­ri za­klju­ča­va­nja u ru­či­ca­ma ne­ri­jet­ko ne ra­de. Mo­žda ja imam ne­ku ne­ljud­sku ko­žu, no čes­to sam mo­rao liz­nu­ti pr­ste pri­je tap­ka­nja po ruč­ci ka­ko bih ot­klju­čao auto­mo­bil. No V60 ima ma­li utor is­pod gum­ba za po­kre­ta­nje mo­to­ra u ko­ji mo­že­te od­lo­ži­ti ključ. Že­li­te li bi­ti si­gur­ni da je za­klju­čan, po­gle­daj­te boč­na os­vrt­na zr­ca­la ko­ja se prek­la­pa­ju na­kon za­klju­ča­va­nja, a i ru­či­ce re­agi­ra­ju na mo­ju iz­van­ze­malj­sku ko­žu. Ukrat­ko, V60 ri­je­šio je tri od če­ti­ri pro­ble­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.