SLAVIMO NAJ­GO­RE IDE­JE U PO­VI­JES­TI

VO­LJE­LI BI­SMO DA IZMIŠLJAMO, ALI TO OV­DJE NI­JE SLU­ČAJ

Top Gear - - IZUMI -

Ako ste kla­us­tro­fo­bič­ni ili očaj­nič­ki že­li­te da ci­je­li svi­jet zna kak­ve ci­pe­le no­si­te, čak i naj­proz­rač­ni­ji i naj­o­tvo­re­ni­ji auto­mo­bi­li pred­stav­lja­ju ve­lik iz­a­zov. Da, na tr­ži­štu ima po­ko­ji model vo­zi­la sa stak­lom is­pred vas i po­gle­dom na ne­bo iz­nad, ali no­ge bi vam bi­le zak­lo­nje­ne ne­pro­zir­nom ša­si­jom. No 1967. na tr­ži­štu se po­ja­vio stak­le­ni, koc­kas­ti Qu­asar Uni­power.

Model tvrt­ke Uni­ver­sal Power Dri­ves bio je dje­lo Qu­asa­ra Ka­na, naj­poz­na­ti­jeg vi­jet­nam­skog di­zaj­ne­ra na­mje­šta­ja i oso­be obu­ze­te ide­jom i mo­guć­nos­ti­ma na­mje­šta­ja na na­pu­ha­va­nje. Što­vi­še, Qu­asar je imao sje­da­la na na­pu­ha­va­nje za čak šest oso­ba.

Us­to, imao je 9,5 če­tvor­nih me­ta­ra stak­le­ne po­vr­ši­ne s kliz­nim vra­ti­ma sa svih stra­na. To je su­put­ni­ci­ma omo­gu­ća­va­lo pre­gled od 360° stup­nje­va, ali i po­dra­zu­mi­je­va­lo je: a) mno­go zno­je­nja na sun­ča­ni dan i b) za­poš­lja­va­nje oso­be ko­ja čis­ti pr­ljav­šti­nu i mr­lje sa stak­le­nih po­vr­ši­na.

Qu­asar se te­me­ljio na iz­mi­je­nje­nom ok­vi­ru Mi­ni­ja i po­gon­skom sklo­pu mo­de­la BMC1100, od­nos­no imao je 1,1-li­tre­ni če­tve­ro­ci­lin­dar­ski mo­tor ko­ji je 49 KS pre­no­sio na straž­nje ko­ta­če. Kao što mo­že­te i pret­pos­ta­vi­ti, ni­je čak bio ni brz. “Per­for­man­se su ogra­ni­če­ne lo­šom aero­di­na­mi­kom, no naj­ve­ća br­zi­na od 80 km/h i vi­še je ne­go do­volj­na za grad­sku vož­nju”, pi­sa­lo je u re­cen­zi­ji.

Ni uprav­lja­nje ni­je bi­lo bog­z­na ka­ko do­bro jer je Qu­asar bio je­di­ni auto­mo­bil u po­vi­jes­ti ko­ji je bio ši­ri ne­go du­lji. Ta­ko­đer, ni­je imao ni si­gur­nos­ne po­ja­se­ve (u tom se raz­dob­lju sma­tra­lo da je opas­nos­ti naj­bo­lje po­gle­da­ti u oči), no pred­nja su sje­da­la ima ru­či­ce za ko­je su se vo­zač i su­vo­zač mo­gli uhva­ti­ti ka­ko ne bi po­lju­bi­li pred­nje stak­lo u slu­ča­ju na­glog kočenja.

Ovo je vo­zi­lo ta­da ko­šta­lo oko 1100 €, no ni­je na­iš­lo na do­bar odjek ku­pa­ca pa je ta­ko iz­ra­đe­no sa­mo 15 pri­mje­ra­ka od ko­jih je 13 za­vr­ši­lo u Fran­cu­skoj (a gdje drug­dje!), dr­ža­vi poz­na­toj po svo­joj lju­ba­vi pre­ma a)eg­zi­bi­ci­oniz­mu, b) no­ga­ma i c) kraj­nje smi­ješ­nim vo­zi­li­ma. Vi­ve la dif­féren­ce!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.