NA­ŠE PU­TO­VA­NJE

Top Gear - - FERRARI 458 SPECIALE -

Su­de­ći po va­lo­vi­tim li­ni­ja­ma i po nje­go­voj ve­li­či­ni, krug po El­bi tre­bao je bi­ti la­ko iz­ve­di­vo i za­bav­no pu­to­va­nje. U te­ori­ji. Sti­gav­ši u Por­to­fer­ra­io, kre­nu­li smo na za­pad pre­ma Proc­c­hi­ou, uz uz­bud­ljiv obal­ni po­tez do Mar­ci­ana Ma­ri­na. Ta­da smo se pre­ko oto­ka vra­ti­li do na­šeg pre­no­ći­šta u Por­to Azzur­ru. No dru­gog da­na vož­nje pre­ma Rio nell’El­bi, Nis­por­tu i Bag­na­iji, do­če­ka­la su nas raz­na iz­ne­na­đe­nja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.