Lexus IS300h

Top Gear - - GARAŽA -

F Sport Ki­lo­me­tra­ža 6679

PO­TROŠ­NJA ovaj mje­sec 6,6 Za­što je ov­dje Pa­met­na al­ter­na­ti­va nje­mač­koj ve­li­koj troj­ci. Funk­ci­oni­ra li to? JASON BAR­LOW

Na ovom je tes­tu oči­ta raz­no­li­kost. I prem­da to upu­ću­je na to da u po­s­ljed­nje vri­je­me Lexus i ja ni­smo na is­toj val­noj du­lji­ni, ta či­nje­ni­ca ta­ko­đer ot­kri­va da je vri­je­me za no­vu pro­cje­nu. Re­zul­ta­ti su iz­ne­na­đu­ju­ći. Naj­bo­lje vam je IS300h per­ci­pi­ra­ti kao po­ma­lo neo­če­ki­va­nu al­ter­na­ti­vu uobi­ča­je­nim auto­mo­bi­li­ma po­go­nje­nim tur­bo­di­zel­skim, a ne hi­brid­nim, mo­to­ri­ma, te oni­ma ko­ji su us­pješ­ni­ji i na dru­gim po­dru­čji­ma. No či­nje­ni­ca je da je ovaj auto­mo­bil na­mjer­no po­se­ban, što s mo­jeg sje­da­la i ni­je ta­ko lo­še. Do­zvo­li­te da po­jas­nim. Pro­ma­tra­ju­ći su­pru­gu ka­ko se uda­lja­va u Lexu­su, za­mi­je­tio sam ne­ke li­ni­je ko­je ni­sam pri­je vi­dio i mo­ram priz­na­ti da je tre­nu­tač­no IS di­zaj­nom naj­s­pe­ci­fič­ni­ji auto­mo­bil u svo­joj kla­si. Obo­ža­vam tu nje­go­vu po­ma­lo čud­nu es­te­ti­ku. Na­čin na ko­ji nje­gov mo­to­rom po­go­njem broj­ča­nik kli­zi ins­tru­ment­nom plo­čom do

“Pro­ma­tra­ju­ći su­pru­gu ka­ko se uda­lja­va u Lexu­su, za­mi­je­tio sam ne­ke li­ni­je ko­je ni­sam pri­je vi­dio”

ko­žom oblo­že­nih nas­lo­na na vra­ti­ma pod­sje­ća me na naj­no­vi­ji Mer­ce­des S-kla­se. Svaki put kad za­tvo­rim vra­ta sus­tav to bi­lje­ži. Prem­da tak­vo pra­će­nje gra­ni­či s op­se­si­jom, ži­vot, na­po­s­ljet­ku, sa­či­nja­va­ju tak­vi tre­nu­ci za­do­volj­stva. Audi­osus­tav je iz­vr­stan, sje­da­la su fantastična i sve mi se vi­še svi­đa mje­njač CVT. Ukrat­ko, IS300h je sa­vr­šen auto­mo­bil za ko­ji vam tre­ba vre­me­na da ot­kri­je­te sve nje­go­ve slo­je­ve. A ja tre­nu­tač­no uži­vam ot­kri­va­ti te slo­je­ve.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.