DO­BRO LO­ŠE

Top Gear - - GARAŽA -

Uvi­jek sam mis­lio da bih ra­di­je oda­brao V6S zbog bo­ljeg omje­ra sna­ge i urav­no­te­že­nos­ti uprav­lja­nja, a za­tim sam pro­vo­zao V8S, ko­ji bih sad ra­di­je iz­a­brao zbog nje­go­va ka­rak­te­ra

Kon­tro­le za gri­ja­nje sje­da­la vr­lo su in­te­li­gent­no ugra­đe­ne Na­čin ra­da Trac DSC ap­so­lut­no je iz­vr­stan U vož­nji ima naz­na­ke TVR-a

Put­no ra­ču­na­lo je ne­toč­no – jed­nom me je pri­li­kom upo­zo­ri­lo da još mo­gu pre­va­li­ti sa­mo 20 km, no na ben­zin­skoj sam us­pio uli­ti sa­mo 64 li­tre go­ri­va u sprem­nik od 72 li­tre

Krov od tka­ni­ne po­ma­lo je kla­us­tro­fo­bi­čan, ali vr­lo do­bro pri­gu­šu­je bu­ku

Sa­te­lit­skoj na­vi­ga­ci­ji po­treb­no je ažuriranje

Naz­na­ke TVR-a

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.