Top Ge­ar raz­go­va­rao je s Lu­com Di Mon­te­ze­mo­lom

Top Gear - - DI MONTEZEMOLO - NA­PI­SAO: CHAR­LIE TUR­NER / ILUSTRIRAO: PETER STRAIN

Vr­lo ma­lo lju­di svoj ži­vot ži­vi u ta­ko iz­nim­nom oz­ra­čju mo­ći i utje­ca­ja po­put Lu­ce Cor­de­ra Di Mon­te­ze­mo­la. Naš po­s­ljed­nji in­ter­v­ju bio je vi­de­okon­fe­ren­ci­ja ti­je­kom ko­je sam ja sje­dio za sto­lom u Fer­ra­ri­je­voj dvo­ra­ni za sas­tan­ke, a on u ure­du Ma­ri­ja Mon­tea, ta­daš­njeg pre­mi­je­ra Ita­li­je, u Ri­mu. I ovaj su put okol­nos­ti po­ne­što ek­s­trem­ne. Na­kon što sam si­gur­no par­ki­rao LaFer­ra­ri u boks, po­ku­ša­vam sa­bra­ti mis­li za vri­je­me pe­to­mi­nut­ne vož­nje od tes­t­ne sta­ze Fi­ora­no do nje­go­va ure­da usred tvor­ni­ce. Sam su­sret do­dat­no je ote­žan či­nje­ni­com da je Ste­fa­no Do­me­ni­ca­li, šef mom­ča­di Scu­de­ria, ne­tom pod­nio os­tav­ku. Ka­ko to zna­či da ne smi­jem pos­tav­lja­ti ni­kak­va pi­ta­nja ve­za­na uz Do­me­ni­ca­li­ja, od­lu­čio sam da je naj­bo­lje kre­nu­ti s jed­nos­tav­nim pi­ta­njem... Vo­đa, po­li­ti­čar, vi­zi­onar i esen­ci­ja Fer­ra­ri­je­va bren­da - vri­je­me je da po­pri­čam s čo­vje­kom ko­je­ga naj­bli­ži pri­ja­te­lji na­zi­va­ju Av­vo­ca­to (od­vjet­nik).

TG Dak­le, mo­gu li raz­go­vor za­po­če­ti upi­tom: ko­ji vam je bio glav­ni cilj s LaFer­ra­ri­jem?

LDM Tri su stva­ri po­sri­je­di. Pr­va je bi­la pro­izves­ti auto­mo­bil ko­ji je ek­s­tre­man, ali i, na­mjer­no že­lim bi­ti pro­vo­ka­ti­van, jed­nos­ta­van za vož­nju. Ni­smo htje­li iz­ra­di­ti auto­mo­bil ko­ji mo­že­te vo­zi­ti sa­mo na tr­ka­ćoj sta­zi s ka­ci­gom na gla­vi po­put vo­za­ča F1. Dru­ga je bi­la pro­izves­ti auto­mo­bi­li ko­ji je di­zaj­ner­ski ek­s­tre­man, ali ne i vul­ga­ran. Jed­nos­tav­no je iz­ra­di­ti vr­lo agre­si­van auto­mo­bil s ve­li­kim kri­li­ma, no ni­sam htio kre­nu­ti tim pu­tem.

TG To je naj­i­sko­ris­ti­vi­ji auto­mo­bil od 963 KS ko­ji sam ikad vo­zio...

LDM Da. Je­di­ni je pro­blem kad ga vo­zi­te auto­ces­tom jer mo­ra­te stal­no bi­ti usre­do­to­če­ni, jer nji­me mo­že­te vr­lo la­ko po­ju­ri­ti 300 km/ h a da to­ga uop­će nis­te svjes­ni, i za­to tre­ba­te bi­ti oprez­ni. No koč­ni­ce su fan­tas­tič­ne.

TG Je­dan sam od sret­ni­ka ko­ji je vo­zio sva tri hi­per­hi­bri­da – P1, 918 i sa­da LaFer­ra­ri. V12 je re­mek-dje­lo, a in­te­gra­ci­ja hi­brid­nog mo­to­ra sa sus­ta­vom ob­no­ve ki­ne­tič­ke ener­gi­je (KERS) na­pros­to je fantastična.

LDM To me is­pr­va za­bri­nja­va­lo, no in­že­nje­ri su na­pra­vi­li iz­vr­stan po­sao. Ta­ko­đer, imaj­te na umu da smo do­sad is­po­ru­či­li 40 auto­mo­bi­la pa ga dos­lov­no još uvi­jek ra­zvi­ja­mo. Is­kre­no, pr­ve smo pri­mjer­ke da­li kli­jen­ti­ma ko­ji su nam ta­ko pos­lu­ži­li kao tes­t­ni vo­za­či ko­ji bi ot­kri­li da pos­to­je kak­vi pro­ble­mi.

TG Je li hi­brid­ni mo­tor s KERS-om naj­o­či­ti­ja F1 teh­no­lo­gi­ja ko­ju ste ugra­di­li u svo­je dru­ge mo­de­le?

LDM Da, jest, čak i una­toč či­nje­ni­ci da je F1 vr­lo raz­li­či­ta. TG Ho­će­mo li po­pri­ča­ti o to­me?

LDM Ni­sam re­kao da sam že­lio pro­mi­je­ni­ti pra­vi­la... Me­ni je F1 ži­vot i ne postoji dru­ga tvrt­ka ko­ja smi­je vi­še go­vo­ri­ti o po­vi­jes­ti F1 od Fer­ra­ri­ja. Kad do­đem na sta­zu i vi­dim bo­lid ko­ji je po­put struj­nog uda­ra, kad vi­dim Tod­ta ka­ko že­li iz­ra­di­ti elek­trič­ni bo­lid, kad vi­dim gle­da­te­lje ko­ji to ne ra­zu­mi­ju, kad na zas­lo­nu vi­dim ka­ko Alon­so mo­ra šte­dje­ti go­ri­vo… Teh­no­lo­ška ino­va­tiv­nost vr­lo nam je važ­na, no uvi­jek, od sa­mog po­čet­ka do kra­ja, mo­ra­te da­va­ti sve od se­be. A ne da jed­ne go­di­ne mo­ra­mo šte­dje­ti gu­me, a dru­ge vo­zi­ti bo­lid po­put tak­si­ja i pa­zi­ti na po­troš­nju go­ri­va. Nit­ko ne shva­ća što to zna­či. Broj gle­da­te­lja na svim utr­ka­ma stal­no opa­da, a mla­di vi­še ne do­la­ze na utr­ke. Bio sam na VN Ba­hre­ina. Sta­za je usred pus­ti­nje i uop­će ne­ma dje­vo­ja­ka, sa­mo no­vi­na­ri. TG Pro­tu­ar­gu­ment je da F1 tre­ba bi­ti važ­na...

LDM Da, ali to ne zna­či da tre­ba­te nad­zi­ra­ti ko­li­ko go­ri­va uli­je­va­te. Mo­žda bi naj­bo­lje bi­lo da net­ko ka­že da će hi­brid­ni auto­mo­bi­li bi­ti slje­de­ća For­mu­la pa tko je naj­bo­lji gle­de sna­ge, taj je po­bjed­nik. Tre­ba po­nov­no omo­gu­ći­ti uli­je­va­nje go­ri­va jer je to uz­bud­lji­vo. Gledaj­te, mi pro­da­je­mo teh­no­lo­gi­ju i za­ba­vu. Ne pri­hva­ćam či­nje­ni­cu da se je­dan bo­lid vo­zi iza dru­gog, a gle­da­te­lji si mis­le ka­ko ga vje­ro­jat­no ne pres­ti­že ka­ko bi ušte­dio na

go­ri­vu. Ne­mam ni­šta pro­tiv šes­te­ro­ci­lin­dar­skih mo­to­ra, već sam bio pro­tiv če­tve­ro­ci­lin­dar­skih jer, ka­ko sam re­kao Tod­tu, mi ne ra­di­mo auto­mo­bi­le s mo­to­cik­lis­tič­kim mo­to­ri­ma. Ap­so­lut­no sam pro­tiv za­mis­li o nad­zo­ru per­for­man­si, kao i to­ga da lju­di mis­le da je vo­zač pri­si­ljen vo­zi­ti ka­ko bi ušte­dio go­ri­vo. To ap­so­lut­no ni­je u du­hu F1. A tek bu­ka ko­ja, na­ža­lost, vi­še ni­je ni iz­bli­za pri­jaš­njoj. Uk­lo­ni­te li bu­ku te mo­guć­nost iz­gu­ra­va­nja bo­li­da sa sta­ze, mo­žda i mo­ra­te šte­dje­ti go­ri­vo. To je kao da go­vo­rim o Ita­li­ji i ne spo­me­nem tjes­te­ni­nu; me­ni osob­no to su ključ­ni čim­be­ni­ci F1. TG Ka­ko da to is­pra­vi­mo?

LDM Pr­vo, ne že­li­mo to iz­mi­je­ni­ti iz na­tje­ca­telj­skih raz­lo­ga. Si­tu­aci­ja je da je F1 da­nas po­put tvrt­ke ko­ja iz go­di­ne u go­di­nu gu­bi dio tr­žiš­nog udje­la. I zbog to­ga ci­je­nim Mer­ce­des, jer oni že­le po­bi­je­di­ti. Stoga ove go­di­ne ne­će­mo vi­še ni­šta uči­ni­ti jer ne že­lim da net­ko po­mis­li da po­ku­ša­vam pro­gu­ra­ti pro­mje­ne. No mo­ra­mo se okre­nu­ti bu­duć­nos­ti, mo­ra­mo uči­ni­ti ne­što što će lju­di, gle­da­te­lji, ra­zu­mje­ti. Osob­no po­dr­ža­vam uvo­đe­nje novih teh­no­lo­gi­ja u F1 jer je to na­ma, od­nos­no Fer­ra­ri­ju, vr­lo zna­čaj­no, ali sam pro­tiv ide­je nad­zi­ra­nja per­for­man­si.

TG Što mis­li­te, ka­da bi­smo mo­gli vi­dje­ti hi­brid­ni mo­tor s KERS-om u ne­kom dru­gom va­šem ces­tov­nom mo­de­lu osim LaFer­ra­ri­ja?

LDM Te­ško mi je na to od­go­vo­ri­ti. Kao što ste vi­dje­li una­zad ne­ko­li­ko go­di­na, mi u svaki no­vi model nas­to­ji­mo ugra­di­ti i ne­ku no­vu teh­no­lo­gi­ju, od po­go­na na sva če­ti­ri ko­ta­ča i hi­bri­da do sus­ta­va boč­nog prok­li­za­va­nja u za­vo­ju u mo­de­lu Spe­ci­ale, ko­ji je fan­tas­ti­čan. Mo­de­lom Ca­li­for­nia T pred­sta­vi­li smo no­vi tur­bo­pu­njač, što zna­či da se do­is­ta tru­di­mo. Sve to zna­či da na­mje­ra­va­mo

“EN­ZO JE SI­GUR­NO SRE­TAN... FER­RA­RI JE GLO­BAL­NI BRAND”

uči­ni­ti ne­što po tom pi­ta­nju, no sad je pre­ra­no o to­me go­vo­ri­ti. TG Ho­će li Fer­ra­ri ika­da pro­izves­ti SUV?

LDM Ne, što se to­ga ti­če, mo­že­te mir­no spa­va­ti. Mi pro­izvo­di­mo raz­li­či­te Fer­ra­ri­je za raz­li­či­te svr­he. Iz tog smo raz­lo­ga pro­izve­li model FF s če­ti­ri sje­da­la i po­go­nom na sva če­ti­ri ko­ta­ča. Razlog to­me bio je pri­lič­no jed­nos­ta­van, a to je što je mno­go lju­di iz­ja­vi­lo: “da bi vo­lje­li ku­pi­ti Fer­ra­ri, ali ne­ma­ju mjes­ta na straž­njoj klu­pi za dje­cu”. Ili pak: “Vo­lio bih ku­pi­ti Fer­ra­ri, no vr­lo čes­to idem u vi­ken­di­cu ili pla­nin­sku ko­li­bu, a ta­mo ne mo­gu oti­ći u Fer­ra­ri­ju”. Ja imam FF i to je pr­vi bi­je­li Fer­ra­ri u mo­joj po­vi­jes­ti. Uži­vam vo­ze­ći ga dok su u nje­mu i mo­ja dje­ca.

TG Do­bro ste poz­na­va­li En­za. Ko­li­ko je da­nas Fer­ra­ri bli­zu nje­go­ve vi­zi­je?

LDM Si­gu­ran sam da bi bio vr­lo sre­tan da je živ i to iz dva raz­lo­ga. Pr­vo, Fer­ra­ri je tvrt­ka us­mje­re­na bu­duć­nos­ti te tvrt­ka ko­ja ugra­đu­je teh­no­lo­gi­ju i ino­va­ci­je ne utje­ču­ći na di­zajn auto­mo­bi­la. A dru­gi je razlog taj što je Fer­ra­ri da­nas svjet­ski poz­nat brend či­ji se mo­de­li pro­da­ju na 62 tr­ži­šta. Pri­je 10 go­di­na u Ki­ni ni­smo pro­da­li ni­je­dan auto­mo­bil jer smo na­še mo­de­le Ki­ne­zi­ma pro­da­va­li u Lon­do­nu ili Pa­ri­zu. TG Je li te­ži­šte Fer­ra­ri­ja još uvi­jek na obi­te­lji?

LDM Da, ali su­vre­me­noj obi­te­lji, od­nos­no obi­te­lji ko­ja ne ži­vi u proš­los­ti, ne­go je us­mje­re­na ka bu­duć­nos­ti bez gu­bit­ka svo­je po­vi­jes­ti, na­s­lje­đa i tra­di­ci­je.

TG Na po­čet­ku raz­go­vo­ra na­ve­li ste da LaFer­ra­ri ima tri ci­lja, ali ste spo­me­nu­li sa­mo dva...

LDM Tre­ći je naj­lak­ši, a to je osje­ćaj - kad ste u unu­traš­njos­ti LaFer­ra­ri­ja, osje­ća­te da ste u ne­če­mu je­dins­tve­nom.

LU­CA DOK JE JOŠ BIO U FI­ATU, S MO­DE­LOM 127

TODT, DI MONTEZEMOLO I BRAWN SLA­VE SCHUMIJEV PE­TI NAS­LOV PR­VA­KA U FOR­MU­LI 1

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.