2. UPRAV­LJA­NJE PO­KRE­TI­MA

Top Gear - - NOVO -

Sen­zo­ri po­kre­ta pro­gra­mi­ra­ni su da pre­poz­na­ju spe­ci­fi čne fi zič­ke na­red­be, me­đu ini­ma za otva­ra­nje vra­ta i prt­ljaž­ni­ka, uklju­či­va­nje svje­ta­la, uprav­lja­nje po­ka­zi­va­či­ma smje­ra i na­mje­šta­nje pred­njih svje­ta­la na pu­ni snop ako vo­zi­lo iz su­prot­nog smje­ra ne is­klju­či du­ga svje­tla.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.