Iz zna­lač­kog ku­ta

Naj­važ­ni­je no­vos­ti ovog mje­se­ca sa­že­te u krat­ke cr­ti­ce

Top Gear - - NOVO -

1 VW TOUAREG JE I DA­LJE OGRO­MAN I NE UK­LA­PA SE U DRUŠ­TVO

Re­di­zaj­ni­ra­na iz­ved­ba SUV gru­bi­ja­na do­bi­la je no­vi pred­nji dio, šted­lji­vi­je i čiš­će mo­to­re te bo­lju aero­di­na­mi­ku. Ipak, i da­lje os­ta­je ogro­man i že­dan

2 FORD ESCORT SE VRA­TIO! I OD­MAH KRE­NUO PRE­MA KI­NI!

Ford je oži­vio le­gen­dar­no ime za li­mu­zi­nu ba­zi­ra­nu na Fo­cu­su ko­ja je na­mi­je­nje­na sa­mo Ki­ni. Že­li­mo RS2000 i Mexi­co sport­ske iz­ved­be

3 LEXUS NX JE JA­PAN­SKI OŠ­TRI ODGOVOR NA BMW X3

SUV zas­no­van na Toyo­ti RAV4 sti­že u Eu­ro­pu kra­jem ove go­di­ne. Do­no­si hi­brid­nu teh­no­lo­gi­ju, a V8, F-Sport iz­ved­be na­ža­lost ne­će bi­ti

4 MULSANNE HY­BRID RA­ZVI­JA 635 KS I EMI­TI­RA 120G/KM CO

2

Ben­tleyev kon­cept spa­ja 6,75-li­tre­ni V8 s elek­tro­mo­to­rom sna­ge 126 KS. Mo­že pre­va­li­ti 50 ki­lo­me­ta­ra na stru­ju

5 DISKRETNI FORD S-MAX DO­BIO BIO JE TA­LI­JANSKI MOD­NI TRET­MAN AN

Vig­na­le Con­cept je naj­a­va (pre)do­tje­ra­nog mo­no­vo­lu­me­na. Ima pri­ključ­ne sta­ni­ce za ta­ble­te, able­te, per­fo­ri­ra­nu ko­žu, i ko­ta­če pro­mje­ra 21 in­ča.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.