CLAR­K­SON

Pred­sjed­nik ste dr­ža­ve i tre­ba vam pri­je­voz na tu­lum ne­kog dru­gog pred­sjed­ni­ka. Ko­ji bis­te auto­mo­bil oda­bra­li za tu pri­li­ku?

Top Gear - - SADRŽAJ -

Oba­ma je od­lu­čio ku­pi­ti no­vi auto­mo­bil jer je pret­pos­ta­vio da je nje­go­vu sta­ru pred­sjed­nič­ku li­mu­zi­nu kod­nog na­zi­va Zvi­jer na­čeo zub vre­me­na te da je vri­je­me za ne­što bo­lje. Iz tog su raz­lo­ga sva tri ve­li­ka ame­rič­ka pro­izvo­đa­ča auto­mo­bi­la - Ge­ne­ral Mo­tors, Ford i Fi­at po­zva­ni da po­ša­lju svo­je za­mis­li. No mo­ram se jed­nos­tav­no za­pi­ta­ti: za­što? Da, Kra­lji­ca ima po­seb­no iz­ra­đen Ben­tley za služ­be­ne sve­ča­nos­ti, no dru­gi čel­ni­ci dr­ža­va či­ne mi se sa­svim za­do­volj­ni i obič­nim auto­mo­bi­li­ma. Gđi­ca Mer­kel ne osje­ća po­tre­bu da se vo­zi­ka u li­mu­zi­ni? Na­po­s­ljet­ku, i za­što bi? Ka­da vla­da­te Nje­mač­kom, mo­že­te se po­ja­vi­ti u S-kla­si i is­to­dob­no uži­va­ti u udob­nos­ti i do­mo­ljub­lju.

Is­ta je stvar s pre­mi­je­rom Ca­me­ro­nom, ko­ji mo­že bi­ra­ti iz­me­đu no­vog Ran­ge Ro­ve­ra ili Ja­gu­ara XJL-a, dok se tko god vla­da Ita­li­jom da­nas mo­že po­ja­vi­ti u Ma­se­ra­ti­ju Qu­at­tro­por­teu.

Si­tu­aci­ja je ma­lo slo­že­ni­ja kad go­vo­ri­mo o pred­sjed­ni­ku Hol­lan­deu. Da­nas kad ni­je­dan fran­cu­ski pro­izvo­đač auto­mo­bi­la ne pro­izvo­di ni­šta ni iz­bli­za dos­toj­no pred­sjed­ni­ka, on je pri­si­ljen vo­zi­ka­ti se Pa­ri­zom na sku­te­ru. Vje­ro­jat­no je pred­met is­mi­ja­va­nja gdje god se oku­pe vla­da­ri EU, sve dok se ne po­ja­vi ru­munj­ski pred­sjed­nik u svo­joj Da­ci­ji San­de­ro.

Ma daj­te lju­di, zar vam to ne zvu­či sve po­ma­lo sno­bov­ski? Pred­stav­ni­ci svih glav­nih svjet­skih ti­sko­vi­na če­ka­ju is­pred vra­ta ko­je god pa­la­če gdje se održava sas­ta­nak i tad se vi, pred­sjed­nik utje­caj­ne EU dr­ža­ve, po­ja­vi­te u pre­na­mi­je­nje­nom Re­na­ul­tu Clio.

No baš to Hol­lan­de ra­di. Iz­a­đe, iz­rav­na kra­va­tu, okre­ne se onom Gr­ku i iz­ja­vi: ”Ni ri­je­či. Ti si se do­ve­zao na unajm­lje­nom sku­te­ru.”

Me­đu­tim, stvar je u to­me što su svi ti čel­ni­ci dr­ža­va pri­mam­lji­va me­ta za te­ro­ris­te i sve ih šti­te vr­hun­ski za­šti­ta­ri. Us­to, svi su važ­ni svo­jim dr­ža­va­ma jed­na­ko kao i Oba­ma svo­joj. Za­što se on­da on osje­ća obvez­nim na­ru­či­ti po­seb­no iz­ra­đen je­dan pri­mje­rak ok­lop­lje­ne Zvi­je­ri? Za­što se ne mo­že do­ves­ti u Che­vro­le­tu Im­pa­li ili, kad je već ta­ko op­sjed­nut elek­trič­nim vo­zi­li­ma, u Tes­li?

Za­bo­ra­vi­te ovo po­s­ljed­nje jer je ti­je­kom svo­je kam­pa­nje g. Oba­ma čvr­sto obe­ćao da će do kra­ja 2012. cje­lo­kup­nu flo­tu Bi­je­le ku­će sa­či­nja­va­ti elek­trič­ni ili hi­brid­ni mo­de­li. Do­sad je ta broj­ka os­ta­la na nu­li.

Me­đu­tim, či­nje­ni­ca je da Ame­ri­kan­ci svo­je­ga vo­đu že­le vi­dje­ti u vo­zi­lu ni­ma­lo na­lik na ne­ko dru­go. Pret­pos­tav­ljam da to ima ne­ke ve­ze s nov­cem i hva­li­sa­njem. No u ova eko­nom­ski ne­iz­vjes­na vre­me­na ma­la je vje­ro­jat­nost da će lju­di bi­ti odu­šev­lje­ni ako is­pi­še bjan­ko ček za no­vo vo­zi­lo, što zna­či da će se ipak pa­zi­ti na ci­je­nu pri iz­bo­ru no­ve limuzine.

Tre­nu­tač­ni auto­mo­bil za­pra­vo to i ni­je, jer je iz­ra­đen na plat­for­mi Ca­dil­la­co­va ka­mi­ona te je po­go­njen ka­mi­on­skim mo­to­rom. Ka­ko ne bi iz­gle­da­lo kao ne­ko vo­zi­lo kak­vo pre­fe­ri­ra­ju po­ljo­djel­ci i pro­fe­si­onal­ni ubo­ji­ce, oprem­ljen je mno­gim Ca­dil­la­co­vim serij­skim di­je­lo­vi­ma po mje­ri, po­put pred­njih svje­ta­la pre­uze­tih s mo­de­la Es­ca­la­de. No ima i ne­ko­li­ko stva­ri ko­je ni­su se­rij­ski pro­izve­de­ne, pri­mje­ri­ce, or­mar sa za­li­hom kr­vi u prt­ljaž­ni­ku, gdje je po­hra­nje­na pred­sjed­ni­ko­va krv­na gru­pa, ili sus­tav za noć­nu vož­nju, ili br­tve na vra­ti­ma na­či­nje­ne da iz­dr­že na­pad ke­mij­skim oruž­jem.

Za­tim, tu su ok­lop­ne plo­če o ko­ji­ma ne mo­že­mo mno­go pi­sa­ti jer je sve to vr­lo po­vjer­lji­vo, no re­če­no nam je da mo­gu iz­dr­ža­ti iz­ra­van uda­rac bi­lo ko­jeg oruž­ja ko­je bi te­ro­ris­ti mo­gli ima­ti. No sve to ima i svo­jih ma­na, a jed­na od njih je ve­li­či­na. Gle­da­ti Zvi­jer ka­ko se par­ki­ra u uli­ci Downing ur­ne­bes­no je smi­ješ­no. Ma­sa je dru­ga stvar. Pri­je ne­ko­li­ko go­di­na Zvi­jer je za­pe­la na rub­nja­ku u Ir­skoj. No u ovim eko­nom­ski ne­iz­vjes­nim vre­me­ni­ma da­le­ko je naj­ve­ći pro­blem ci­je­na.

A ci­je­na će bi­ti ve­lik pro­blem za tri

“Ne­ma prok­le­te šan­se da osvojite sr­ca lju­di po­ja­vi­te li se u 60 to­na te­škom ten­ku”

auto­mo­bil­ska pro­izvo­đa­ča u njihovu nas­to­ja­nju da osmis­le za­mje­nu. Ka­ko di­zaj­ni­ra­ti ne­što što odra­ža­va po­lo­žaj SAD-a, a mo­že iz­dr­ža­ti iz­ra­van uda­rac iz ba­ca­ča ra­ke­ta a još i ne ko­šta vi­še mi­li­jar­di do­la­ra?

Tre­bam li na­po­me­nu­ti da imam ne­kih vlas­ti­tih za­mis­li gle­de limuzine? Pr­vo, u li­mu­zi­ni tre­ba bi­ti sa­mo mjes­ta za vo­za­ča i pred­sjed­ni­ka, a os­ta­tak pri­pad­ni­ka Tajne služ­be iona­ko tr­či uz auto­mo­bil. Iz tog raz­lo­ga li­mu­zi­na ne smi­je ju­ri­ti br­že od 20 km/h jer će ina­če po­bje­ći tr­ka­či­ma iz Tajne služ­be.

Da, mo­ra bi­ti zra­ko­ne­pro­pus­na i, na­rav­no, ok­lop­lje­na. Ta­ko­đer, tre­ba­la bi bi­ti oprem­lje­na ne­kom vr­stom sus­ta­va na­oru­ža­nja te, po­vrh sve­ga, tre­ba vr­hun­ski i dojm­lji­vo iz­gle­da­ti kad se za­us­tav­lja is­pred pa­la­če ne­kog stra­nog dr­žav­ni­ka.

Is­pri­ča­vam se una­pri­jed, no SAD već pro­izvo­di vo­zi­lo ko­je udo­vo­lja­va svim tim kri­te­ri­ji­ma, a to je tenk M1A1 Abrams.

Vje­ru­je se da je ti­je­kom go­di­na pro­izve­de­no 6000 tak­vih ten­ko­va i, ako će­mo bi­ti po­sve is­kre­ni, ve­ći­na ih je da­nas be­sko­ris­na. Ne mo­že­te se nji­ma slu­ži­ti u Af­ga­nis­ta­nu jer ne­ma prok­le­te šan­se da će­te do­bi­ti psi­ho­lo­ški rat po­ja­vi­te li se u 60 to­na te­škom ten­ku. Us­to, ne­će ih se ra­bi­ti ni u ra­tu pro­tiv Ru­si­je, pa jed­nos­tav­no za­to što ne­će i za­to što bi to iz­gle­da­lo smi­ješ­no.

Sve to zna­či da ti ten­ko­vi neg­dje sto­je par­ki­ra­ni i bes­pos­le­ni, što je bez­um­no jer su iz­vr­s­ni. Na rav­nom te­re­nu mo­gu ju­ri­ti br­že od bi­lo ko­je oso­be, toč­ni­je mo­gu ju­ri­ti br­zi­nom od 100 km/h jer su po­go­nje­ni mo­to­ri­ma s plin­skim tur­bi­na­ma.

Us­to, oprem­lje­ni su naj­bo­ljim ok­lo­pom na svi­je­tu ko­ji je bri­tan­ske pro­izvod­nje. Ta­ko­đer, za raz­li­ku od limuzine, ni­su na­či­nje­ni da mo­gu pod­ni­je­ti sa­mo iz­rav­ne udar­ce ne­go mo­gu i uz­vra­ti­ti palj­bu.

Jed­nom sam svje­do­čio ka­ko je je­dan Abrams ju­riv­ši 50 km/h po ne­rav­nom te­re­nu to­pom po­go­dio ka­mi­on par­ki­ran oko 1,6 km da­lje. Gle­da­ti ka­ko se ci­jev to­pa us­mje­ra­va pre­ma me­ti i os­ta­je ne­po­mič­na bez ob­zi­ra na to što tenk ra­dio jed­na je od naj­dojm­lji­vi­jih stva­ri ko­je sam ikad vi­dio.

Unu­traš­njost? Pa, ne mo­že se na­zva­ti luk­suz­nom, ali sa­mi je tenk vr­lo jed­nos­tav­no vo­zi­ti. Što­vi­še, na in­ter­ne­tu ima ne­ko­li­ko za­pi­sa ka­ko se A. A. Gill iz The Sun­day Ti­me­sa i ja u Abram­si­ma utr­ku­je­mo uli­ca­ma Bag­da­da. A ako on mo­že vo­zi­ti Abrams, on­da to mo­gu i deč­ki iz Tajne služ­be.

I par­ki­ra­nje je vr­lo jed­nos­tav­no, dje­lo­mi­ce za­to što se mo­že okre­ta­ti oko svo­je osi, ali i či­nje­ni­ce da mo­že­te pre­ga­zi­ti sve što vam se na­đe na pu­tu. Jed­no je si­gur­no – ma­la je vje­ro­jat­nost sra­mot­nih in­ci­de­na­ta po­put za­pi­nja­nja na rub­nja­ku.

Zna­te da imam pra­vo. Oba­ma će se ta­ko mo­ći uoko­lo vo­zi­ka­ti u po­sve ame­rič­kom (osim ok­lo­pa) pro­izvo­du, ko­ji ga ne ko­šta ni­šta jer i ova­ko ničemu ne slu­ži. Ta­ko­đer, os­ta­vit će do­jam na lju­de, po­se­bi­ce pre­bo­jan u cr­no, te će ga bo­lje za­šti­ti­ti od pre­na­mi­je­nje­nog Ca­dil­la­co­va ka­mi­one­ta.

Na­rav­no, Ame­ri­kan­ci ne­će uva­ži­ti moj pri­jed­log i zbog to­ga ću spo­me­nu­ti go­mi­lu ten­ko­va Chal­len­ger 2 ko­ji skup­lja­ju pra­ši­nu u ve­ći­ni bri­tan­skih voj­nih ba­za. Gos­po­di­ne Ca­me­ron, na­dam se da ovo či­ta­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.