VW GOLF GTI ROADSTER

Uzmite VW Golf GTI i uk­lo­ni­te mu krov. Do­daj­te po­gon na sva če­ti­ri ko­ta­ča i V6 s 510 KS

Top Gear - - SADRŽAJ - NA­PI­SAO: SAM PHI­LIP

Si­no­nim za prak­tič­nu funk­ci­onal­nost pre­tvo­rio se u su­lu­di AWD s 510 KS

Sve je za­po­če­lo iz­a­zo­vom. Iz­a­zo­vom Ka­zu­no­ri­ja Ya­ma­uc­hi­ja, kre­ato­ra i du­hov­nog čel­ni­ka le­gen­dar­ne Sonyje­ve vir­tu­al­ne tr­ka­će fran­ši­ze Gran Tu­ri­smo ko­ji je od čel­ni­ka naj­ve­ćih svjet­skih pro­izvo­đa­ča za­tra­žio da osmis­le vr­hun­ski sport­ski auto­mo­bil s dvo­ja vra­ta ko­ji bi bio uklju­čen u po­seb­no iz­da­nje za 15-go­diš­nji­cu vi­de­oigri­ce. Taj je iz­a­zov od kons­truk­to­ra iz­i­ski­vao da ot­kri­ju što mo­gu na­pra­vi­ti ako bu­du nes­pu­ta­ni oko­vi­ma stvar­nog ži­vo­ta te da da­ju svoj mak­si­mum kre­aci­je.

I bo­ga­mi, us­pje­li su. Mer­ce­des je pos­lao svo­ju vi­zi­ju SLS-a ko­ja je iz­gle­da­la kao da ju je osmis­lio sam Tim Bur­ton, a BMW je pre­dao ve­li­čans­tve­ni model Se­ri­je 2 na­lik na auto­mo­bi­le iz na­tje­ca­nja DTM. No Vol­k­swa­gen je ipak oti­šao naj­da­lje. Mo­žda je razlog to­me što je Ka­zu­no­ri lju­bi­telj VW-ovih mo­de­la i ne­koć je imao Golf GTI ili je mo­žda razlog to­me što su se kons­truk­to­ri iz Wol­f­sbur­ga za­si­ti­li osmiš­lja­va­nja tu­ce­ta po­uz­da­nih Gol­fo­va i SUV-ova.

Bez ob­zi­ra na razlog, VW je bri­lji­rao i ovo je nje­go­va ina­či­ca za igri­cu Gran Tu­ri­smo – GTI Roadster ko­ja sli­či mla­đem bra­tu Aven­ta­do­ru J iz ses­trin­ske tvrt­ke Lam­bor­g­hi­ni­ja. Ute­me­ljen na mo­no­ko­ku od ug­lji­ko­vih vla­ka­na pre­uze­tom iz Al­fe 4C, me­đu­oso­vin­ski raz­mak GTI Ro­ad­ste­ra je ne­kih 14 cm kra­ći ne­go na se­rij­skom Gol­fu GTI, no auto­mo­bil je vi­sok sa­mo je­dan me­tar i ši­rok 189 cm.

Is­pod pok­lop­ca mo­to­ra oš­trih li­ni­ja na­la­zi se tro­li­tre­ni V6 s dva tur­bo­pu­nja­ča ko­ji ra­zvi­ja 510 KS ko­je pu­tem sed­me­ros­tu­panj­skog mje­nja­ča s dvos­tru­kom spoj­kom i sus­ta­va 4Mo­ti­on pre­no­si na po­gon­ski sklop vi­đen u Gol­fu R. Sve to, su­de­ći pre­ma VW-u, zna­či da Roadster od 0 do 100 km/h ubr­za­va za 3,6 s i mo­že po­ju­ri­ti do naj­ve­će br­zi­ne od 309 km/h. Ukrat­ko, brz je. Is­pod 20-in­č­nih ko­ta­ča od la­ke sli­ti­ne vi­re ke­ra­mič­ke koč­ni­ce, a straž­nje gu­me ši­ro­ke su 275 mm. Ta­ko­đer, iza zde­pas­tog vje­tro­bra­na kri­ju se tr­ka­ća školj­kas­ta sje­da­la uč­vr­š­će­na za školj­ku od kar­bon­skih vla­ka­na te uprav­ljač na­lik na one u F1 iza ko­jeg je zas­lon s te­ku­ćim kris­ta­li­ma.

Sve je to vr­lo li­je­po, no i da­lje je sve to vir­tu­al­no, zar ne? Jed­no je osmis­li­ti ne­ki stroj, a po­sve je dru­go pro­izves­ti ga.

“VW je pro­izveo GTI u čast svo­jim obo­ža­va­te­lji­ma”

Ali VW je to uči­nio. Na­ime, to­li­ko su bi­li za­do­volj­ni vir­tu­al­nim GTI Ro­ad­ste­rom da su pro­izve­li kon­cept u čast ti­su­ća obo­ža­va­te­lja ko­ji sva­ke go­di­ne po­ho­de fes­ti­val tu­ni­ra­nih VW-ova u mjes­tu Wör­t­her­see u aus­trij­skim Al­pa­ma. Da, auto­mo­bil di­zaj­ni­ran za vir­tu­al­ni svi­jet us­pješ­no je do­bio i svoj stvar­ni fi­zič­ki oblik. Pra­vo je pi­ta­nje mo­že li VW oti­ći još ko­rak da­lje te kon­cept GTI Roadster pre­tvo­ri­ti u se­rij­ski model?

Ma­lo vje­ro­jat­no. Razlog to­me ne po­či­va u to­me što je har­dver­ski sklop go­to­vo pa ne­mo­gu­će pro­izves­ti - BMW je ne­dav­no us­pio iz­vu­ći 431 KS iz tro­li­tre­nog šes­te­ro­ci­lin­dar­skog mo­to­ra s dva tur­bo­pu­nja­ča u svom M4, što zna­či da je ma­la vje­ro­jat­nost da će VW us­pje­ti iz­vu­ći 510 KS - ne­go u pre­tje­ra­nim tro­ško­vi­ma pro­izvod­nje mo­no­ko­ka od kar­bon­skih vla­ka­na. Us­to, ma­la je mo­guć­nost da se Roadster te­me­lji na skrom­ni­joj ar­hi­tek­tu­ri Gol­fa jer nam oni upu­će­ni iz VW-a na­vo­de da je ta­kav ra­di­ka­lan di­zajn pre­vi­še čak i za iz­nim­no pri­la­god­lji­vu MQB plat­for­mu. Čak i kad bi se naš­lo fi­nan­cij­skih sred­sta­va za tak­vo što, uple­la bi se po­li­ti­ka. Ka­ko svi bren­do­vi iz gru­pa­ci­je VW ne smi­ju bi­ti kon­ku­ren­ci­ja jed­ni dru­gi­ma, ta­kav model mo­gao bi sma­nji­ti pro­da­ju Au­di­ju i sve­ukup­nu pro­da­ju mo­de­la gru­pa­ci­je. To je bio i je­dan od raz­lo­ga što kon­cept ro­ad­ste­ra Blu­es­port sa sre­diš­nje pos­tav­lje­nim mo­to­rom iz 2009. ni­kad ni­je ušao u se­rij­sku pro­izvod­nju.

No GTI Roadster pri­kaz je VW-ove na­mje­re da po­zi­ci­oni­ra Golf u vi­ši raz­red ne­go što je to slu­čaj s tre­nu­tač­nim mo­de­lom R od 300 KS i s po­go­nom na sva če­ti­ri ko­ta­ča. Na iz­lož­be­nom mjes­tu u Wör­t­her­se­eu, VW je uz GTI Roadster pri­ka­zao i kon­cept Golf R400 o ko­jem smo pi­sa­li pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci, a ko­ji je, u os­no­vi, Golf R, ali s vi­še sna­ge. I da, R400 je još uvi­jek kon­cept no pre­ma ri­je­či­ma jed­ne upu­će­ne oso­be iz VW-a, kon­cept ko­ji iz­gle­da “vr­lo, vr­lo stvar­no” uz GTI Roadster. Us­to, ka­ko smo ga ne­dav­no ma­lo tes­ti­ra­li po Špa­njol­skoj, sma­tra­mo da se Golf R ne bi pre­vi­še mu­čio s ma­lo vi­še sna­ge, stoga oče­kuj­te još br­ži Golf slje­de­će go­di­ne.

U me­đu­vre­me­nu, ovog će­te lje­ta mo­ći pre­uze­ti auto­mo­bi­le Vi­si­on GT za vi­de­oigri­cu “Gran Tu­ri­smo 6”. Ah, ne za­bo­ra­vi­mo da usko­ro do­la­zi i Lam­bor­g­hi­ni­jev kon­cept Vi­si­on. Ko­li­ko će tek taj model bi­ti spa­ljen?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.