Al­me­ra se vra­ti­la!

Za­pra­vo, ri­ječ je o Pul­sa­ru. Ni­ssan ta­ko opet ima kom­pakt ko­jim će na­pas­ti Gol­fa, ali za­što?

Top Gear - - NOVO -

Što je ovo?

To je Pulsar, Ni­ssa­nov na­do­la­ze­ći pe­te­ro­vrat­ni hat­c­h­back u C seg­men­tu.

Opa. Ni­ssan ni­je imao kom­pakt ve­li­či­ne Gol­fa još od, uh… Al­me­re, ko­ja se pres­ta­la pro­izvo­di­ti 2006. go­di­ne, a iz­a­zi­va li­je­pa sje­ća­nja na vlaž­no stu­dent­sko do­nje rub­lje. Hat­c­he­vi su vr­lo tra­že­ni. Ka­ko je Ni­ssan do­sad pre­živ­lja­vao bez svog? Uzmite kao pri­mjer Qa­shqai. Umjes­to iz­rav­ne bor­be s VW-om, For­dom i os­ta­li­ma, 2007. Ni­ssan je kre­nuo svo­jim pu­tem s mje­šan­cem kom­pak­ta i SUV-a. To je bio pa­me­tan po­tez: Qasqai je pos­ti­gao do­tad ne­vi­đe­ni us­pjeh za jed­nog cro­sso­ve­ra, bio je me­đu 10 naj­pro­da­va­ni­jih auto­mo­bi­la u Bri­ta­ni­ji go­to­vo sva­kog mje­se­ca još od svog pred­stav­lja­nja, čes­to nad­ma­šu­ju­ći pro­daj­ne re­zul­ta­te Gol­fa i As­tre.

Dak­le, za­što os­tva­ri­ti po­vra­tak na to tr­ži­šte? Pre­ma Ni­ssa­no­vom pot­pred­sjed­ni­ku An­dyju Pal­me­ru, za­to što je pro­izvo­đa­ču po­tre­ban auto­mo­bil na ko­ji bi vlas­ni­ci Qa­shqa­ija preš­li na­kon što de­ri­šta na­pus­te gni­jez­do. “Lju­di pre­la­ze s Gol­fa na Qa­shqa­ija”, re­kao nam je Pal­mer. “Sa­da se mo­gu i vra­ti­ti.” Auto­mo­bil za usam­lje­nem­lje­ne star­ce praz­nog gni­jez­da. Zvu­či uz­bud­lji­vo… Mo­žda ne­će bi­ti ta­koo lo­še. Vi­di­te, postoji još je­dan razlog ko­ji ide u pri­log Pul­sa­ru: omo­gu­ćit ćee Ni­ssa­nu da po­dr­ži svoj iz­let u svi­jet mo­tos­por­ta – na­tje­cat će se u top kla­si na Le Man­su idu­će go­di­ne – s ne­kim soč­nim ces­tov­nim stvar­či­ca­ma.ma. Br­zi Qa­shqai ne­će pro­na­ći mno­go ku­pa­ca, ali vru­ći kom­pakt ko­ji see mo­že mje­ri­ti s Fo­cus ST-om, ili čak Golf R-om? – to bi bi­lo vr­lo priv­lač­no.. Osim to­ga, Pal­mer sma­tra da čak ni stan­dard­ni Pulsar ne­će bi­ti mr­tvo­vo pu­ha­lo u vož­nji. “Ni­je­dan auto­mo­bil se ne pro­izve­de ako ne­ma (Ni­ssa­nov)v) DNA u voz­nim svoj­stvi­ma,” do­da­je. “Mo­ra (Pulsar) pru­ža­ti si­gur­nost u vož­nji­ož­nji po­put VW-a, ali s ma­lo pa­pre­nos­ti. Ne­ma po­gub­nog po­du­prav­lja­nja.” vlja­nja.” Zvu­či obe­ća­va­ju­će. Do­volj­no volj­no obe­ća­va­ju­će da od­ma­mi mno­ge od nji­ho­vih Qa­shqa­ija? ija? Mo­žda i ne, ali či­ni se da Ni­ssann ras­te. Dok je zad­njih go­di­na Bri­ta­ni­ja po­lu­dje­la za SUV-ovi­ma,ma, dru­gi na­ro­di su oda­ni svo­jim tra­di­ci­onal­nim kom­pak­ti­ma. Pul­sa­rar – ko­ji će se pro­izvo­di­ti u Špa­njol­skoj, a ne u Ni­ssa­no­vom po­go­nu go­nu u Sun­der­lan­du – jasno ci­lja sre­diš­nju i is­toč­nu Eu­ro­pu.

Tra­di­ci­onal­ni iz­gled i ‘pa­pre­na’ voz­na svojstva, ka­žu u Ni­ssa­nu. Hmm...

Go­re: Al­me­ra fan club, za­nim­lji­vo člans­tvo...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.