Mi­ni Superleggera

Na­kon Al­fe Dis­co Vo­lan­te ta­li­jan­ska tvrt­ka po­za­ba­vi­la se no­vim Mi­ni­jem

Top Gear - - NOVO -

Je­su li Bri­tan­ci iz­mis­li­li iro­ni­ju? De­fi­ni­tiv­no su u njoj vr­lo us­pješ­ni. BMW-ova če­tr­na­es­to­go­diš­nja kam­pa­nja s no­vim Mi­ni­jem je pos­ti­gla ne­vje­ro­ja­tan us­pjeh, us­pr­kos po­vre­me­nih nes­pret­nih iz­le­ta u pre­tje­ra­no ‘’bri­tans­tvo’’ i ne­ke pre­glo­maz­ne se­ri­je ko­je su us­li­je­di­le. Sa­da nam sti­že kon­cept Superleggera Vi­si­on, pre­kras­ni mi­ni­ma­lis­tič­ki roadster ko­ji, pre­ma BMW-u, “nas­tav­lja ono što je kla­sič­ni Mi­ni za­po­čeo pri­je 55 go­di­na: sa­mo ono naj­nuž­ni­je po­treb­no.” E, to je iro­ni­ja.

Pred­stav­ljen na do­ga­đa­nju u vi­li Vil­la d’Es­te, ovaj Mi­ni je plod kre­ativ­nog part­ner­stva s ta­li­jan­skom tvrt­kom To­uring Superleggera ko­ja pro­izvo­di ne­za­bo­rav­no pre­prav­lje­ne auto­mo­bi­le od 1926., a či­ji je naj­no­vi­ji hit Al­fa Dis­co Vo­lan­te.

Superleggera zna­či ‘’su­per­la­ga­no’’, de­fi­ni­tiv­no ide­ja za mo­der­na vre­me­na. S du­gim pok­lop­cem mo­to­ra, po­di­je­lje­nim pred­njim stak­lom is – opros­ti­te – ‘’to­čak na sva­kom uglu’’ sta­vom, kon­cept Vi­si­on ele­gant­no uk­la­nja sve one ‘’ne­po­treb­nos­ti’’ ko­je su ti­je­kom proš­log de­set­lje­ća po­la­ko, ali si­gur­no za­ga­đi­va­le Mi­ni­je­va di­zaj­ner­ska obi­ljež­ja, os­tav­lja­ju­ći ogo­lje­nu srž. “Žr­tvo­va­ni su sva ne­po­treb­na opre­ma i ukra­si, dok se per­for­man­se do­bi­va­ju ma­njom ma­som i učin­ko­vi­toš­ću”, ka­že To­urin­gov di­zaj­ner Lo­uis de Fa­bri­bec­kers. I sve to uz, ka­ko se či­ni, tra­di­ci­onal­ni mo­tor. Da, mo­žda naj­uz­bud­lji­vi­ja kom­po­nen­ta Su­per­leg­ge­re je to što nje­nu pre­kras­nu struk­tu­ru iz­ra­đe­nu od alu­mi­ni­ja i ug­ljič­nih vla­ka­na po­go­ni pot­pu­no elek­trič­na je­di­ni­ca. Dru­gim ri­je­či­ma, ima­mo za­bav­nu ver­zi­ju BMW-ovog iz­vr­s­nog ma­log i3 mo­to­ra na­mi­je­nje­nu roadster dvo­sje­di­ma ko­jeg su ruč­no pre­pra­vi­li ne­ki Ta­li­ja­ni, že­le­ći stvo­ri­ti auto­mo­bil ko­ji bi se jed­na­ko do­bro sna­šao 50 go­di­na u bu­duć­nos­ti ili u proš­los­ti.

U unu­traš­njos­ti na­la­zi­mo kon­trol­nu plo­ču pre­kri­ve­nu alu­mi­ni­jem, cr­ni krom i ko­žu, dok je ana­log­ni sat okru­žen po­jed­nos­tav­lje­nom ver­zi­jom Mi­ni­je­vog sre­diš­njeg zas­lo­na osjet­lji­vog na do­dir, a tu je i ka­me­ra za sni­ma­nje ‘’ne­za­bo­rav­nih tre­nu­ta­ka na ces­ti’’.

Za­vr­š­ni pre­maz je u Co­mo pla­voj. Straž­nja svje­tla s uzor­kom mo­žda spon­zo­ri­ra bri­tan­ska Ne­za­vis­na stran­ka. Na ta­li­jan­skoj ver­zi­ji nje­mač­ke iz­ve­de­ni­ce jed­ne bri­tan­ske iko­ne, to je sa­mo još jed­na ma­la iro­ni­ja…

Unu­traš­njost - mjes­to gdje 1964. su­sre­će 2064. i

gdje su tip­ke ta­bu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.