Adi­das Ori­gi­nals Sam­ba “Bat­tle Pack”

Top Gear - - LISTA ŽELJA -

Ako ste je­dan od onih ko­ji su gle­da­li go­to­vo sve utak­mi­ce Svjet­skog no­go­met­nog pr­vens­tva, si­gur­no ste za­mi­je­ti­li Adi­da­so­ve ko­pač­ke s cr­no-bi­je­lim “tri­bal” uzor­kom. To je po­seb­na li­ni­ja “Bat­tle Pack” ko­pač­ki ko­ja je pos­luži­la kao uzor za Adi­das Ori­gi­nals Sam­ba “Ba­tl­le Pack” te­ni­si­ce. www.adi­das.com Ci­je­na: od 700 kn

07

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.