Bra­un °Co­olTec

Top Gear - - LISTA ŽELJA -

Bra­un je iz­ra­dio pr­vi bri­jač na svi­je­tu s teh­no­lo­gi­jom ak­tiv­nog hla­đe­nja – in­te­gri­ra­ni elek­trok era­mič­ki ra­s­hla­đu­ju­ći ele­ment auto­mat­ski ra­s­hla­đu­je ko­žu ti­je­kom bri­ja­nja ka­ko bi se smanjila po­ja­va iri­ta­ci­ja uz­ro­ko­va­nih bri­ja­njem. www.bra­un.com Ci­je­na: 1300 kn

06

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.