Pe­uge­ot 308 SW

No­vi SW ja­ko ugro­ža­va ka­ra­va­ne iz vi­šeg plat­nog raz­re­da. Ja­ko!

Top Gear - - NA CESTI - TO­NI MOŠKOV

1560cm3, 4-cil. di­zel­ski tur­bo mo­tor, pred­nji po­gon, 115KS, 270Nm 3,8 l/100km, 100g/km CO2 0-100km/h za 11,3s, 189km/h 1200kg 172.914 kn

Na­kon hr­vat­skog pred­stav­lja­nja 308 SW-a do­bi­li smo ga na test vož­nju. I stvar­no smo se po­tru­di­li jer smo s njim ot­pu­to­va­li do Mo­na­ca, a na­kon to­ga još i do Be­ogra­da. Vi­še o tom is­kus­tvu či­tat će­te u slje­de­ćem bro­ju, a sad će­mo se po­sve­ti­ti pred­stav­lja­nju mo­de­la. Pe­uge­ot je ve­li­ki is­ko­rak već na­pra­vio pred­stav­lja­njem hat­c­h­back mo­de­la, a sad či­ni još je­dan ko­rak vi­še jer SW model ra­zi­nom opre­me i po­nu­dom mo­to­ra pos­ta­je opa­san kon­ku­rent i mo­de­li­ma iz vi­šeg plat­nog raz­re­da. Ka­ko sam na­pra­vio za­is­ta puno ki­lo­me­ta­ra u krat­kom vre­me­nu, mo­ram re­ći da ovom Pe­uge­otu te­ško na­la­zim ma­ne. Još uvi­jek ni­sam odu­šev­ljen sma­nje­nim uprav­lja­čem i sma­tram da to ni­je naj­sret­ni­je rje­še­nje za ovaj model, ali na­kon ne­ko­li­ko ti­su­ća ki­lo­me­ta­ra ne mo­gu re­ći da je na bi­lo ko­ji na­čin za­sme­tao u vož­nji ili da sam zbog to­ga imao ikak­vih pro­ble­ma. Vje­ro­jat­no s vre­me­nom pres­ta­ne­te obra­ća­ti po­zor­nost na tu či­nje­ni­cu. Sad kad sam se ‘’is­pu­hao’’ na uprav­lja­ču, kao još je­dan mi­nus mo­ram is­tak­nu­ti pre­vi­so­ko pos­tav­lje­nu pa­pu­či­cu kva­či­la. Ne mo­gu shva­ti­ti što su in­že­nje­ri u Pe­uge­otu že­lje­li s tim pos­ti­ći, ali na­kon što pro­ve­deš odre­đe­no vri­je­me u na­mje­šta­nju sje­da­la (ka­ko bi mo­gao na­ći ide­alan po­lo­žaj da bi ipak vi­dio što pi­še na bo­ard kom­pju­to­ru na kon­trol­noj plo­či), shva­tiš da sje­diš pre­vi­so­ko ili prenisko te da mo­raš po­di­za­ti li­je­vu no­gu ka­ko bi stis­nuo kva­či­lo. Uz to još i gu­ma ko­jom je pre­svu­čen na­gaz­ni dio kva­či­la ni­je naj­k­va­li­tet­ni­ja te po­ne­kad i no­ga kliz­ne s nje. To­pli sa­vjet Pe­uge­otu, sta­vi­te bo­lji gu­me­ni po­krov, a ‘’ša­re’’ ko­je sp­rje­ča­va­ju kli­za­nje okre­ni­te oko­mi­to. Is­kre­no, to je sve ‘’lo­še’’ što ću na­pi­sa­ti o 308 SW-u, a i to je sa­mo moj osob­ni do­jam. Si­gu­ran sam da se mno­gi­ma svi­đa sma­nje­ni vo­lan, a i vi­ši od me­ne imat će ma­nje pro­ble­ma s kva­či­lom i po­gle­dom na kon­trol­nu plo­ču.

Na­kon na­ve­de­nih ‘’po­te­ško­ća’’ mo­ram re­ći da sam stvar­no uži­vao u vož­nji, iako za­is­ta ni­sam lju­bi­telj obi­telj­skih mo­de­la. Osje­ćaj vož­nje u SW-u je od­li­čan, a tes­ti­ra­ni model po­kre­tao je 1.6 e-HDI sa 115 KS i opre­mom Al­lu­re, što je vrh oprem­lje­nos­ti, dok kod mo­to­ri­za­ci­je još ima­te na ras­po­la­ga­nju i 1.6 HDI s 90 KS, 1.6 Blu­eHDI sa 100 (5 br­zi­na) i 120 KS te 2.0 Blu­eHDI sa 150 KS. Fo­ku­si­rao sam se na HDI mo­de­le jer mis­lim da će to bi­ti best buy na tr­ži­štu. Mo­ram priz­na­ti da sam u po­čet­ku mis­lio da 1.6 e-HDI ne­će bi­ti do­volj­no jak te da će mu ne­dos­ta­ja­ti

sna­ge, po­seb­no u vož­nji auto­ces­tom kroz Ita­li­ju. SW me de­man­ti­rao sva­kim slje­de­ćim ki­lo­me­trom, a 115 KS po­ka­zi­va­lo je po­manj­ka­nje sna­ge sa­mo na uz­br­di­ca­ma, ali i to se jed­nos­tav­no rje­ša­va­lo pre­ba­ci­va­njem u ni­žu br­zi­nu pa na­trag u 6., kad ima­te osje­ćaj da vo­zi­te auto­mo­bil s auto­mat­skim mje­nja­čem. Mo­žda naj­bo­lji pri­mjer kva­li­te­te i po­uz­da­nos­ti SW-a je či­nje­ni­ca da ni na­kon 1000 ki­lo­me­tra vož­nje ne­ma­te osje­ćaj da vam je kra­ljež­ni­ca u obli­ku upit­ni­ka, a po­troš­nja ne pre­la­zi 6,5 li­ta­ra/100km uz pro­sječ­nu br­zi­nu od 150 km/h. Us­pi­je­te li br­zi­nu za­dr­ža­ti iz­me­đu 90 i 120 km/h, po­troš­nja će bi­ti oko 4 li­tre na 100 km, dok u grad­skoj vož­nji SW ne tro­ši vi­še od 4,8 li­ta­ra na 100 km, što je stvar­no res­pek­ta­bi­lan po­da­tak, a i vr­lo va­žan za kuć­ni bu­džet. Kad smo već kod bu­dže­ta, tes­t­ni model ima ulaz­nu ci­je­nu od 172.914,50 kn, a ako vam se to či­ni puno pro­vje­ri­te ci­je­ne kon­ku­rent­skih mo­de­la s is­tom ili slič­nom mo­to­ri­za­ci­jom.

Uvje­rit će­te se da je to i vi­še ne­go kon­ku­ren­ta ci­je­na, a usu­dio bih se re­ći i best buy ci­je­na na tr­ži­štu. Na go­re na­ve­de­nu ci­je­nu tes­t­ni model do­dat­nom opre­mom do­dao je 25.000 kn te je ci­je­na dos­ti­gla 197.179 kn. Is­kre­no, ni­sam si­gu­ran da bih sve to do­dao na os­nov­nu opre­mu, ali si­gur­no bih se od­lu­čio za me­ta­lik bo­ju (4700 kn), stak­le­ni panoramski krov s elek­trič­no po­kre­ta­nom ma­skom i za­tam­nje­no straž­nje stak­lo (3800 kn), na­vi­ga­ci­ju (5000 kn), mre­žu u prt­ljaž­ni­ku (700 kn) i na­plat­ke od le­gu­re 17-in­č­ni di­amant + re­zerv­ni ko­tač ma­njih di­men­zi­ja (2200 kn). Od opre­me ko­ju je imao tes­t­ni model odu­zeo bih pri­je­nos­nu pe­pe­lja­ru i upa­ljač za ci­ga­re­te (100 kn), park assist-po­lu­auto­mat­sko boč­no i oko­mi­to par­ki­ra­nje i sus­tav pra­će­nja mr­tvog ku­ta s upo­zo­re­njem na ogle­da­lu vanj­skog re­tro­vi­zo­ra (2500 kn), pa­ket sus­ta­va za po­moć u vož­nji (Ak­tiv­ni re­gu­la­tor br­zi­ne, Upo­zo­re­nje na opas­nost od su­da­ra, Au­to­mat­sko ko­če­nje u hit­nom slu­ča­ju – 4000 kn) te bih ušte­dio 6.600 kn i ta­da bi ci­je­na 308 SW-a iz­no­si­la 190.579,50 kn. Ono što ne mo­ra­te na­do­pla­ti­ti su Full LED pred­nja svje­tla i di­ode u svje­tli­ma ko­je kra­se zad­nji kraj, što SW svr­sta­va uz bok puno skup­ljih auto­mo­bi­la.

Ono što ni­kad ne pi­šem kad tes­ti­ram auto­mo­bi­le ov­dje ću ipak mo­ra­ti. Na­ime, prt­ljaž­ni pros­tor 308 SW-a ima za­pre­mi­nu 660 li­ta­ra (ne znam ko­li­ko je to ko­fe­ra, ali mo­žda po­mog­ne slje­de­ći po­da­tak). Otvor prt­ljaž­ni­ka ši­rok je 1,7 m, du­lji­na prt­ljaž­ni­ka do straž­nje klu­pe iz­no­si 1,6 m, a zad­nju klu­pu mo­že­te jed­nos­tav­no prek­lo­pi­ti dvje­ma, la­ko dos­tup­nim ru­či­ca­ma na boč­nim stra­ni­ca­ma prt­ljaž­ni­ka. Au­to­mat­sko prek­la­pa­nje zad­nje klu­pe ele­gant­no je rje­še­nje, a ko­li­ko li­ta­ra ta­da sta­ne u Pe­uge­ot pitajte pro­daj­nog pred­stav­ni­ka. Na­ime, te­ško ra­zu­mi­jem tu me­to­do­lo­gi­ju u li­tra­ma ko­ju upor­no for­si­ra­ju pro­izvo­đa­či. Kao da pro­hi­bi­ci­ja još uvi­jek tra­je. Mo­žda da uve­du mjer­nu je­din­cu ‘’je­dan Sam­so­ni­te’’ pa da nam svi­ma bu­de lak­še ‘’mje­ri­ti’’ prt­ljaž­ni­ke. Za kraj ću po­no­vi­ti: s ob­zi­rom na kon­ku­ren­ci­ju ovo je vi­še ne­go ko­rek­t­na ci­je­na za od­li­čan obi­telj­ski auto­mo­bil. Vje­ruj­te mi da će­te te­ško na­ći obi­telj­ski auto­mo­bil s to­li­ko pros­to­ra, ta­ko ma­lom po­troš­njom, od­lič­nim di­zaj­nom i pa­no­ram­skim kro­vom po­vr­ši­ne 1,69 m2. Ovo zad­nje i ni­je to­li­ko važ­no, ali sva­ka­ko ni­je na od­met.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.