BMW X4

O Bo­že, BMW je na­pra­vio hu­li­ga­na. Naj­bo­lje pre­đi­te na dru­gu stra­nu uli­ce...

Top Gear - - NA CESTI - PA­UL HORRELL

No­vi dan i no­vi BMW. Ovo je X3 sa spu­šte­nom li­ni­jom kro­va i po­ko­jim vi­zu­al­nim do­dat­kom s mo­de­la X6. I prem­da je X6 bio pro­daj­ni us­pjeh, BMW je svjes­tan da ga ne­ki lju­di po­taj­no že­le, ali im se vi­zu­al­no ga­di. I za­to je BMW pro­izveo X4, me­tal­ni ok­si­mo­ron ko­ji tre­ba pred­stav­lja­ti čed­ni­ju vul­gar­nost. Na­po­s­ljet­ku, i ve­li­či­na i oblik X6 razlog su što ne­kim ljudima ni­kad ni­je vi­zu­al­no le­gao. Sma­nji­va­njem di­men­zi­ja, X4 je, ne­iz­bjež­no, uma­njio taj psi­ho­lo­ški uči­nak. Zna­či X4 je ku­pe, prem­da to uzmite sa za­dr­škom zbog nje­go­ve ve­li­či­ne. Že­li­te li sli­čan model u ma­njem pa­ki­ra­nju, ku­pi­te no­vi Gran Co­upe se­ri­je 4. Taj je model dos­tu­pan i s po­go­nom na sva če­ti­ri ko­ta­ča. Us­to, ka­ko je ovo tre­bao bi­ti nje­mač­ki ku­pe, in­že­nje­ri su ga mo­ra­li pro­izves­ti i kao sport­ski - i ovo uzmite sa za­dr­škom. Is­ti­na, ovaj će model ju­ri­ti u za­voj i iz nje­ga ne­ze­malj­skim br­zi­na­ma jer je ak­tiv­ni straž­nji di­fe­ren­ci­jal - op­cij­ski u mo­de­li­ma X3 - ov­dje stan­dard­ni dio opre­me, dok su opru­ge i amor­ti­ze­ri tvr­đi, a uprav­ljač­ka le­tva oš­tri­ja pri skre­ta­nji­ma. Us­to, za­si­gur­no će­te se od­lu­či­ti i za po­de­si­ve amor­ti­ze­re. Oda­be­re­te li na­čin ra­da Sport, ri­je­šit će­te ve­ći­nu po­du­prav­lja­nja te će­te pri­ti­skom na gas u za­voj uli­je­ta­ti ne­vje­ro­jat­no od­luč­no.

I to je su­kus – či­nje­ni­ca je da će­te ga mo­ra­ti vo­zi­ti na gra­ni­ca­ma i to­ga ste svjes­ni. Glav­ni in­že­njer pro­jek­ta re­kao mi je da su na­mjer­no pro­izve­li op­te­re­će­ni uprav­ljač jer je to auten­tič­ni odraz ono­ga što se zbi­va is­pod vas, a to je da uprav­lja­te vi­so­kim, go­le­mim i ma­siv­nim stro­jem. Re­zul­tat je - ovo je moj za­klju­čak, a ne nje­gov - ni­kak­va pro­fi­nje­nost i sla­be po­vrat­ne in­for­ma­ci­je. Dru­gim ri­je­či­ma, kao da vi­tla­te to­lja­gom.

No mo­ja je to­lja­ga uz ma­lo mu­ke ap­so­lut­no pro­ž­dr­la ces­te s ob­zi­rom na to da sam tes­ti­rao model 35i s tur­bo­ben­zin­skim mo­to­rom. Na­ime, BMW mi ni­je mo­gao po­nu­di­ti ni­šta dru­go za tes­ti­ra­nje, prem­da će u Bri­ta­ni­ji pro­da­va­ti sa­mo di­zel­ske ina­či­ce. Naj­bo­lji u po­nu­di bit će 35d ko­ji je oprem­ljen još bo­ljim mo­to­rom. Una­toč tur­bo­pu­nja­ču, model 35i mo­rao se po­dos­ta na­mu­či­ti s ma­som od 1,9 to­na i ne­ri­jet­ko kao da je os­tao bez da­ha, osim ako ne bis­te mo­tor vr­tje­li na vi­šim okre­ta­ji­ma. Na­rav­no, zbog to­ga mi je pro­sječ­na po­troš­nja bi­la vi­ša od 14 l/100 km. Model 35d bit će bo­lji. Prem­da X4 di­je­li pred­nja kri­la, pred­nja vra­ta i pok­lo­pac mo­to­ra s mo­de­lom X3 - i unu­traš­njost im je slič­na i ima­ju is­tu ins­tru­ment­nu plo­ču, školj­ka mu je spu­šte­ni­ja, a sje­da­la su ugra­đe­na u nju. No i da­lje ima­te osje­ćaj kao da sve oko se­be pro­ma­tra­te svi­so­ka. Straž­nja je klu­pa ra­zum­no pros­tra­na, no sje­da­lo je čud­no di­zaj­ni­ra­no pa vam du­pe amor­ti­zi­ra svu va­šu te­ži­nu. Ali ako že­li­te vi­še pros­to­ra, ku­pi­te si X3.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.