VR­LO RIJETK A VR­STA

Vri­je­me je za ve­li­ki ka­li­bar. Za jet set. Za ek­s­tra­va­gan­ci­ju…

Top Gear - - TJEDAN BRZINE -

Ben­tley Con­ti GT Spe­ed i Por­s­c­he 911 Tur­bo ima­ju mno­go to­ga za­jed­nič­kog. Oba sna­gu pre­no­se na sva če­ti­ri ko­ta­ča, oba ima­ju če­ti­ri sje­da­la - ovis­no o to­me što sma­tra­te sje­da­lom, i oba će­te pla­ti­ti vi­še od 200.000 € kad poč­ne­te iz­a­bi­ra­ti op­cij­sku opre­mu. No ne­moj­te ih sma­tra­ti ri­va­li­ma, ne­go part­ne­ri­ma u zlo­či­nu, toč­ni­je part­ne­ri­ma u bor­bi pro­tiv zlo­či­na. Zna­te ka­ko se part­ne­ri u ho­li­vud­skim fil­mo­vi­ma ili TV emi­si­ja­ma uvi­jek po­na­ša­ju is­to? Je­dan od njih je po­šte­nja­či­na ko­ja se dr­ži za­ko­na, a dru­gi je nabijeni pi­štolj ko­ji će uči­ni­ti što god je po­treb­no da ri­je­ši slu­čaj i za­bo­li ga du­pe za ka­pe­ta­na. E pa baš je to slu­čaj s Con­ti­jem i Tur­bom.

911 Tur­bo pred­stav­lja po­šte­nja­či­nu, part­ne­ra ko­ji na po­sao sti­že u 8.30 i uvi­jek rev­no rje­ša­va svu pa­pi­ro­lo­gi­ju. Ne­moj­te me kri­vo shva­ti­ti, na­ime, on ni­po­što ni­je do­sa­dan, ne­go jed­nos­tav­no ima če­lič­ne živ­ce i pre­dvi­div je. U nje­mu mo­že­te ra­di­ti kak­ve vam god per­ver­zi­je pad­nu na pa­met, pri­mje­ri­ce, po­pus­ti­ti gas usred za­vo­ja, odre­di­ti no­vu pu­ta­nju niz br­ze za­vo­je na sta­zi Cas­tel­lolí kad su vam obje unu­traš­nje stra­ne ko­ta­ča na šljunku. 911 će sve to na­pra­vi­ti da ne trep­ne, a svaki vaš po­ku­šaj da ga uz­ne­mi­ri­te sre­zat će u ko­ri­je­nu svo­jim iz­vr­s­nim pri­anja­njem i urav­no­te­že­noš­ću.

911 je i za­pre­paš­ću­ju­će brz i nje­go­vo vas ubr­za­va­nje ni­kad ne­će pres­ta­ti šo­ki­ra­ti. Sum­njam da u stvar­nom svi­je­tu postoji ne­ki auto­mo­bil ko­ji je ta­ko brz, osim nje­go­va sta­ri­jeg bra­ta 918. Ne­kad su za ove mo­de­le go­vo­ri­li da su tu­pa oru­đa, no ovaj je model ne­vje­ro­jat­no oštar i us­mje­riv, od­nos­no smi­ren.

Za raz­li­ku od Con­ti­ja GT. Nabijeni pi­štolj, krat­ki fi­tilj, onaj ko­ji na po­sao do­la­zi u pod­ne baz­de­ći na vi­ski, a za­tim za­poč­ne sva­đu s ko­pir­kom. Una­toč na­vo­di­ma iz Ben­tleyja da je GT Spe­ed nji­hov model naj­u­s­mje­re­ni­ji-na-tr­ka­ćus­ta­zu, Con­ti na tr­ka­ćoj sta­zi iz­gle­da ap­surd­no i div­ljač­ki ur­la od za­vo­ja do za­vo­ja, po­na­ša­ju­ći se po­put pi­jan­ca i očaj­nič­ki se po­ku­ša­va za­us­ta­vi­ti u mjes­tu on­dje gdje to tre­ba.

Ako na­kon ove re­če­ni­ce po­mis­li­te da je Con­ti ne­ugo­dan za vož­nju sta­zom, mo­je is­pri­ke, jer on to ni­je. Što­vi­še, ve­li­čans­tven je i pred­stav­lja onu vr­stu auto­mo­bi­la u ko­ji­ma na­kon ne­ko­li­ko kru­go­va za­gri­ja­va­nja iz nje­ga iz­a­đe­te s ce­re­kom na li­cu i pro­tu­po­žar­nim apa­ra­tom za ga­še­nje za­pa­lje­nih koč­ni­ca. U nje­mu će­te uži­va­ti, na­gi­nja­ti se kroz za­vo­je dok sve če­ti­ri gu­me cvi­le po­ku­ša­va­ju­ći odr­ža­ti 2,3 to­ne bri­tan­skog če­li­ka na vi­ju­ga­voj špa­njol­skoj sta­zi i dr­že­ći uprav­ljač s dva pr­sta sva­ke ru­ke. Uprav­ljač se ne mo­že na­zva­ti pre­ciz­nim, ali sa­vr­še­no vam ot­kri­va sve one za­ko­ne fi­zi­ke ko­je ni­kad nis­te ra­zu­mje­li te vr­stu be­smis­le­nos­ti ko­ju ne bis­te tre­ba­li osje­ti­ti, ka­mo­li pro­ves­ti u dje­lo u mr­ci­ni sa 635 KS i ci­je­nom od oko 220.000 €.

Za­klju­čak je slje­de­ći – ako že­li­te če­tve­ro­sjed za oko 200.000 € ko­ji će uni­šti­ti sta­zu, tad pre­po­ru­ču­je­mo Por­s­c­he. Na­po­s­ljet­ku, bio je za oko 13 se­kun­di br­ži od snaž­ni­jeg Con­ti­ja, što je mno­go. No ako že­li­te če­tve­ro­sjed za oko 220.000 € ko­jim će­te a) jed­nos­tav­no pre­va­lji­va­ti me­đu­kon­ti­nen­tal­ne uda­lje­nos­ti u jed­nom da­hu ili b) ma­mi­ti osmi­jeh i apla­uz pro­ma­tra­ča dok ju­ri­te iz za­vo­ja nag­nu­ti pod ku­tom od 30° uz us­kla­đe­no cvi­lje­nje svih če­ti­ri­ju gu­ma, tad je Con­ti vaš iz­bor. Ovo su jin i jang su­pe­ra­uto­mo­bi­la s po­go­nom na sva če­ti­ri ko­ta­ča.

“DRU­GI PUT ĆE­MO SVE NA­PRA­VI­TI PRE­MA PS- U”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.