Za­kon i red

Top Gear - - GARAŽA -

RS6 Avant 3993cm3, V8 bi­tur­bo ben­zi­nac, 4WD, 560KS, 700Nm 9,8l/ 100km, 229g/km CO2 0–100km/h za 3,9s, 300km/h 1935kg 1.239.396kn Ki­lo­me­tra­ža 10.968 PO­TROŠ­NJA ovaj mje­sec 14,3 Za­što je ov­dje Je li ovo naj­bo­lji obi­telj­ski su­pe­ra­uto­mo­bil? OL­LIE MAR­RI­AGE

Da, to je po­li­ca­jac ko­ji sto­ji po­kraj Audi­ja RS6 i, ako se pi­ta­te, ne, ni­sam iz­lo­žen “je­zi­ko­voj ju­hi”. Ti­je­kom jed­nog ured­skog raz­go­vo­ra net­ko je re­kao da bi RS6 za­si­gur­no bio po­li­cij­ski pre­sre­tač iz sno­va. Svi smo vje­ro­va­li da ima sve što je po­treb­no – sna­gu, br­zi­nu, pros­tra­nost, trak­ci­ju te okru­gli uprav­ljač za što jed­nos­tav­ni­je sje­da­nje u auto­mo­bil.

I ta­ko sam se upu­tio do obliž­nje po­li­cij­ske pos­ta­je ka­ko bih saz­nao što po­li­caj­ci mis­le o naj­br­žem Au­di­ju s go­le­mim prt­ljaž­ni­kom. Na­red­nik Jim Wid­dic­ks glav­ni je ins­truk­tor na tes­t­nom po­li­go­nu za vož­nju u sje­ver­nom Lon­do­nu i od­go­vo­ran za obu­ča­va­nje po­li­ca­ja­ca za stil vož­nje pro­tiv ot­mi­ce i tak­tič­ke po­tje­re i blo­ka­de.

I ta­ko smo on i ja kre­nu­li na vož­nju. Tes­t­ni se po­li­gon tre­nu­tač­no ob­nav­lja pa je sad ro­tor par­ki­ra­li­šte, a sta­za pred­stav­lja pri­laz­nu ces­tu us­po­red­nu s li­ni­jom pod­zem­ne že­ljez­ni­ce. No ipak ima do­volj­no pros­to­ra da po­ju­ri­mo 160 km/h. “Vau” - pr­vi do­jam na­red­ni­ka. “Vi­dje­li smo ov­dje mno­go br­zih mo­to­ci­ka­la, ali ni­kad ni­šta ta­ko br­zo na če­ti­ri ko­ta­ča. Vau.”

Još smo ne­ko­li­ko pu­ta po­ju­ri­li sta­zom go­re-do­lje. Mje­njač mi je u na­či­nu ra­da Sport, a pos­ta­ve ovje­sa i mo­to­ra na naj­vi­šim vri­jed­nos­ti­ma pa nam Au­di fan­tas­tič­no ot­kri­va svo­ju bit – ne­ma naz­na­ka gub­lje­nja trak­ci­je, ne­go sa­mo tre­nu­tač­ni, bes­tr­zaj­ni pri­je­nos sna­ge, stre­lo­vi­ta pre­ba­ci­va­nja br­zi­na i gro­mo­glas­ni zvuk is­pu­ha. To naj­vi­še vo­lim kod RS6, a či­ni mi se da i na­red­nik Jim di­je­li mo­ju lju­bav, ali sve­jed­no sma­tra da je ovaj Au­di “pre­brz da bu­de di­je­lom flo­te pre­sre­ta­ča”. To me po­ma­lo iz­ne­na­di­lo. “Ovaj bi model mo­gli vo­zi­ti sa­mo na­ši naj­vje­šti­ji vo­za­či, a pra­vo je pi­ta­nje tre­ba­te li, ako ju­ri­te vr­lo br­zo, re­ci­mo 225 km/h ili 240 km/h, uop­će bi­ti u toj po­tje­ri?” Pret­pos­tav­ljam da na tim br­zi­na­ma po­tje­ru pre­pu­šta­ju he­li­kop­te­ri­ma.

“No koč­ni­ce me ni­su oduševile. Pa­pu­či­cu od­li­ku­ju me­ko­ća i du­gi hod.” Da, za­mi­je­tio je slabu toč­ku RS6-ice, a mno­go auto­mo­bi­la ni­je us­pje­lo ući u flo­tu pre­sre­ta­ča zbog sla­bih koč­ni­ca. “Ko­li­ko god da me odu­še­vio, ovaj bi­smo model mo­gli ra­bi­ti za od­vra­ća­nje od bi­lo kak­vih po­ku­ša­ja jur­nja­ve jer iz­gle­da opa­ko.”

RS6 pred za­ko­nom. Na do­bar na­čin

Na­red­nik Wid­dic­ks – ni­je obo­ža­va­telj Au­di­je­vih koč­ni­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.