Hyun­dai i20

Top Gear - - GARAŽA -

1.2 Cla­ssic 3vr. Ki­lo­me­tra­ža 2011 PO­TROŠ­NJA ovaj mje­sec - Za­što je ov­dje Mo­že li ma­li grad­ski auto vo­di­ti dvos­tru­ki ži­vot? OL­LIE MAR­RI­AGE

Re­ige­ro­vi amor­ti­ze­ri. Ne sa­mo da ti amor­ti­ze­ri ima­ju lju­bi­čas­te odvo­je­ne sprem­ni­ke pa svi amor­ti­ze­ri s odvo­je­nim sprem­ni­ci­ma auto­mat­ski bo­lje iz­gle­da­ju, ne­go ono što po­se­bi­ce vo­lim na nji­ma je što su jed­nos­tav­no naj­bo­lji. Go­to­vo sva­ka re­li mom­čad uklju­ču­ju­ći i, na­rav­no, Hyun­dai, ra­bi te amor­ti­ze­re. Na Da­kar­skom re­li­ju ti su amor­ti­ze­ri ugra­đe­ni u sva vo­zi­la, od 150 kg te­ških mo­to­ci­ka­la do ne­ko­li­ko to­na te­ških ka­mi­ona. A sad če­ti­ri tak­va amor­ti­ze­ra – pla­ti­li smo ih ko­li­ko i po­la no­vog i20 - dr­že ka­ro­se­ri­ju na­šeg mo­de­la, što bi ovjes tre­ba­lo uči­ni­ti go­to­vo ne­uni­šti­vim. Na­dam se da će ta­ko utje­ca­ti i na os­ta­tak auto­mo­bi­la.

“Na Da­kar­skom re­li­ju Re­ige­ro­vi amor­ti­ze­ri ugra­đe­ni su u mo­to­cik­le te­ške 150 kg i ne­ko­li­ko to­na te­ške ka­mi­one”

Kao što vi­di­te, naš i20 još ni­je do­vr­šen, prem­da je na naj­bo­ljem pu­tu. Is­ti­na, taj bi put mo­gao bi­ti dug jer sad sve mo­ra­mo po­nov­no vra­ti­ti i po­bri­nu­ti se da sve funk­ci­oni­ra. Ako me is­kus­tvo o sas­tav­lja­nju auto­mo­bi­la iče­mu na­uči­lo, on­da je to da po­nov­no sas­tav­lja­nje ne­ri­jet­ko i naj­du­lje tra­je. Ah, da – mo­ra­mo ga i po­nov­no obo­ja­ti - na­dam se da će nam na­ši di­zaj­ne­ri pri­pre­mi­ti ne­ku opa­ku bo­ju.

No po­la­ko sve sje­da na svo­je mjes­to, što zna­či da sad mo­gu po­če­ti raz­miš­lja­ti o to­me što uči­ni­ti s i20 ka­ko bih od nje­ga na­pra­vio re­li auto­mo­bil - prem­da sa sa­mo 84 KS-a i do­dat­no op­te­re­će­nog re­li pa­ke­tom opre­me. Iz tog sam se raz­lo­ga ne­dav­no pri­dru­žio mjes­nom klu­bu obo­ža­va­te­lja auto­mo­bi­la. Mo­rao sam od ne­kud po­če­ti.

IZVJEŠTAJ 4

Dan to ema­il

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.