Apli­ci­raj

Top Gear - - GARAŽA -

Dyna­mique ENERGY TCe 90 898cm3, 3-cil. ben­zi­nac, pred­nji po­gon, 90KS, 135Nm 4,9l/ 100km, 114g/km CO2 0–100 km/h za 12,9s, 171km/h 1089kg 124.900kn Ki­lo­me­tra­ža 2752 PO­TROŠ­NJA ovaj mje­sec 5,4 Za­što je ov­dje Mo­že li po­vi­še­ni Clio bi­ti do­bar obi­telj­ski auto? SI­MON CARRINGTON

Naš naj­o­prem­lje­ni­ji Cap­tur Dyna­mique S ima mno­go op­cij­ske opre­me ko­ja mu je po­di­gla ci­je­nu na oko 140.000 ku­na. Ve­ći­na te op­cij­ske opre­me vr­lo je ko­ris­na - pri­mje­ri­ce, par­kir­ni sen­zo­ri i Blu­eto­oth, dok je ne­ka sa­mo es­tet­ske na­ra­vi, po­put kon­tras­ti­ra­ju­ćih bo­ja kro­va i mat bo­je ka­ro­se­ri­je. A tu je i mul­ti­me­dij­ski sus­tav ili, ka­ko ga Re­na­ult na­zi­va, “Re­na­ult Me­di­aNav in­te­gri­ra­ni mul­ti­me­dij­ski sus­tav” ko­ji obu­hva­ća sus­tav R-Link, po­seb­no iz­ra­đen sus­tav ko­ji Re­na­ult na­zi­va “tak­til­nim, in­te­gri­ra­nim i po­ve­za­nim ta­ble­tom”.

Mno­go auto­mo­bi­la na tr­ži­štu mo­že vam pri­ka­za­ti ka­ko vo­zi­te, no ono što vo­lim kod sus­ta­va R-Link je to što će vam pri­ka­za­ti i ko­li­ko lo­še vo­zi­te i što tre­ba­te uči­ni­ti ka­ko bis­te po­bolj­ša­li svo­je vo­zač­ke vje­šti­ne. Ukrat­ko, sad mo­gu pro­vje­ri­ti sus­tav na ins­tru­ment­noj plo­či i saz­na­ti da je mo­ja vri­jed­nost eko­lo­ške vož­nje 69 od 100 bo­do­va, da ne bih tre­bao os­tav­lja­ti mo­tor da ra­di u praz­nom ho­du, ra­bi­ti kli­ma-ure­đaj u gra­du - bo­lje da otvo­rim pro­zo­re - te čak i da ne bih tre­bao u auto­mo­bi­lu os­tav­lja­ti ne­po­treb­ne stva­ri ko­je po­ve­ća­va­ju nje­go­vu ma­su, što ne­po­volj­no utje­če na vri­jed­nost eko­lo­ške vož­nje.

Vr­lo sam do­bar u ubr­za­va­nju, to jest vr­lo sam rav­no­mje­ran pre­ma ra­ču­na­lu (9 od 10 bo­do­va), ima pros­to­ra za na­pre­do­va­nja gle­de pre­dvi­đa­nja - savjetuje mi se po­pu­šta­nje ga­sa 300-ti­njak me­ta­ra pri­je cr­ve­nog svje­tla, a gro­zan sam u pre­ba­ci­va­nju br­zi­na (1 od 10 bo­do­va). Na­vod­no tre­bam br­že pre­ba­ci­va­ti br­zi­ne.

Pu­tem sus­ta­va mo­gu pro­vje­ri­ti kak­vo­ću vanj­skog zra­ka (za­pa­nju­ju­će vri­jed­nos­ti u gra­du), pro­vje­ri­ti ci­je­ne go­ri­va na naj­bli­žim cr­p­ka­ma, po­tra­ži­ti naj­bli­ži ho­tel, us­kla­di­ti sus­tav sa svo­jim ka­len­da­rom i Go­ogle ras­po­re­dom te čak pre­uze­ti kal­ku­la­tor. Sve to vr­lo je ko­ris­no. Re­na­ult je ta­ko­đer sus­tav opre­mio i tr­go­vi­nom s apli­ka­ci­ja­ma, a jed­na od tih bes­plat­nih naj­vi­še se is­ti­če i zah­ti­je­va pre­uzi­ma­nje. Aplikacija Aqu­ari­um je ono na što upu­ću­je i sam na­ziv pa ta­ko mo­že­te pre­uze­ti ne­ko­li­ko di­gi­tal­nih ri­bi­ca i 7-in­č­ni zas­lon pre­tvo­ri­ti u mo­bil­ni ak­va­rij.

TG je do­bio ak­va­rij. Idu­ći mje­sec: bon­sai

Va­ša uči­te­lji­ca iz os­nov­ne ži­va je i zdra­va, i na­la­zi se u va­šem Cap­tu­ru

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.