LO­ŠE

Top Gear - - GARAŽA -

Ugra­đe­na ka­me­ra za nad­zor br­zi­ne zna­či stal­no pi­šta­nje u gra­du, što vr­lo br­zo pos­ta­ne frus­tri­ra­ju­će Ne­mo­gu­će je na straž­nju klu­pu smjes­ti­ti tri oso­be, pa čak ni dje­cu Stal­no za­bo­rav­ljam da vo­zim ma­li auto­mo­bil ma­log sprem­ni­ka go­ri­va pa ga mo­ram stal­no tan­ka­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.