Ford Ku­ga

Top Gear - - GARAŽA -

Ti­ta­ni­um X Ki­lo­me­tra­ža 14.276 PO­TROŠ­NJA ovaj mje­sec 7,7 Za­što je ov­dje Je li ovo ide­alan miks te­ren­skih i ces­tov­nih spo­sob­nos­ti? ESTHER NEVE

Na­kon na­šeg eks­pe­ri­men­ta s vuč­nim spo­sob­nos­ti­ma Ku­ge, od­lu­či­li smo je ma­lo od­mo­ri­ti uz oba­lu pa smo je odvez­li na vi­kend u sun­ča­nom Suf­fol­ku. Suf­folk ne sa­mo da obi­lu­je ugod­no mir­nim ces­ta­ma ne­go i ne­ko­li­ci­nom ma­njih spo­red­nih, ne­asfal­ti­ra­nih ces­ta po­put ovih na fot­ka­ma iz­nad. Ni­šta kom­pli­ci­ra­no za Ford, no ta­ko­đer i ces­te ko­ji­ma se ne bis­te pro­vo­za­li u obi­telj­skom kom­pak­tu ili li­mu­zi­ni. Ve­ći­ni baš u to­me le­ži priv­lač­nost vož­nje SUV-a, od­nos­no nje­go­va spo­sob­nost da pus­to­lo­vi­nu dig­ne na vi­šu ra­zi­nu jed­nos­tav­nim skre­ta­njem s asfal­ta i is­tra­ži­va­njem pret­hod­no ne­is­tra­že­nih ru­ta. I prem­da je su­per ako ste vlas­nik SUV-a s po­go­nom na sva če­ti­ri ko­ta­ča, kad na­le­ti­te na ne­na­da­ne si­tu­aci­je, pri­mje­ri­ce kad pa­da sni­jeg ili u slu­ča­ju po­pla­va ili ne­ke dru­ge ele­men­tar­ne ne­po­go­de, sva­kod­nev­na mo­guć­nost da skre­ne­te s iz­ra­uba­ne ces­te vr­lo je priv­lač­na, pa ma­kar sa­mo da se mak­ne­te od os­ta­lih vo­za­ča - tu pr­vens­tve­no mis­lim na vo­za­če Audi­ja.

“Sva­kod­nev­na mo­guć­nost skre­ta­nja s iz­ra­uba­ne ces­te vr­lo je priv­lač­na, pa ma­kar sa­mo da se mak­ne­te od os­ta­lih vo­za­ča...”

Od os­ta­lih vi­jes­ti ve­za­nih uz Ku­gu ovaj mje­sec, služ­be­no sam za­tra­ži­la od For­da da pro­mi­je­ni tir­kiz­ne ka­zalj­ke na po­ka­zi­va­či­ma ko­je jed­nos­tav­no ne pris­ta­ju uz bo­ju ka­ro­se­ri­je Gin­ger Ale. Mo­žda bi bo­lje pris­ta­ja­le uz bi­je­lu ili pla­vu ka­ro­se­ri­ju, ali ni­ka­ko ne i uz ze­len­kas­tu/ bron­ča­nu bo­ju ko­ju sam oda­brao. Ko­li­ko je zah­tjev­no po­nu­di­ti i ne­ku ma­nje pla­vu ina­či­cu ka­zalj­ki ili mo­žda ze­le­nu ili bron­ča­nu, pa čak i si­vu?

IZVJEŠTAJ 4

Dan to ema­il

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.