DO­BRO

Top Gear - - GARAŽA -

Lak pris­tup straž­njim sje­da­li­ma olak­ša­va smje­šta­nje i iz­vla­če­nje dje­ce Vi­zu­al­no atrak­tiv­ni­ji od kon­ku­ren­ci­je Mno­go stan­dard­ne opre­me Vi­še pros­to­ra za od­la­ga­nje bo­ca ne­go što je po­treb­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.