DO­BRO

Top Gear - - GARAŽA -

RS6 je iz­vr­stan po­moć­nik u prodaji. Naš ured­nik in­ter­net­skog iz­da­nja po­su­dio ga je za ras­pro­da­ju svo­je fo­no­te­ke i re­kao nam: “Lju­di su do­la­zi­li po­gle­da­ti auto­mo­bil i na kra­ju bi ku­pi­li po­ko­ji CD” Uvi­jek RS6-ici da­jem dru­gu pri­li­ku, što je vje­ro­jat­no po­ve­za­no s toč­kom na su­prot­noj stra­ni­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.