“Se­at Le­on Cu­pra je mo­žda i naj­sta­bil­ni­ji auto­mo­bil ko­ji smo ikad ‘pro­vuk­li’ kroz ču­nje­ve”

Top Gear - - SEAT CUPRA -

Cu­pra mo­žda i naj­sta­bil­ni­ji auto­mo­bil ko­ji smo ikad ‘’pro­vuk­li’’ kroz ču­nje­ve. Res­pect. I sad do­la­zi­mo mo­žda i do naj­za­nim­lji­vi­jeg, ali i naj­zah­tjev­ni­jeg di­je­la sta­ze. Na­kon ču­nje­va do­la­zi­mo do zah­tjev­nog za­vo­ja (5) ko­ji pro­la­zi­mo u dru­goj br­zi­ni i ko­ji zah­ti­je­va puno ko­rek­ci­ja vo­la­nom, ali vam omo­gu­ću­je br­zi pro­laz ako po­go­di­te ide­al­nu pu­ta­nju. Ide­al­nom pu­ta­njom iz za­vo­ja iz­la­zi­te sa 70 km/h i is­pred vas i Cu­pre je rav­ni dio na ko­jem u tre­ćoj br­zi­ni ra­zvi­ja­te od 130 do 140 km/h, ovis­no o iz­la­sku iz pret­hod­nog za­vo­ja. Ko­li­ko god Cu­pra su­ve­re­no sti­že do tih br­zi­na, još uz­bud­lji­vi­je je ko­če­nje pred ši­ka­nom ko­ju smo pos­ta­vi­li (ču­nje­vi u dva re­da) i ko­ja je zah­ti­je­va­la pre­ciz­nost pri ko­če­nju i iz­bje­ga­va­nju. Cu­pri­ne koč­ni­ce i na­kon ne­ko­li­ko uzas­top­nih pro­la­za sta­zom ni­jed­nom ni­su po­ka­zi­va­le zna­ko­ve ‘’umo­ra’’ te su svaki put bi­le na vi­si­ni za­dat­ka. Na­kon svih ovih iz­a­zo­va još nam je os­ta­lo da Cu­pru do­ve­de­mo do ci­lja, ali pri­je to­ga tre­ba­lo je sav­la­da­ti dva des­na za­vo­ja, iz­me­đu ko­jih se na­ku­pi­lo vo­de ko­ja se sli­la s pri­je sav­la­da­nog br­da. Pr­vi des­ni za­voj ma­lo smo ‘’re­za­li’’ pre­ko tra­ve, na­kon to­ga kroz vo­du ko­ja nam ni­je do­pu­šta­la da ide­mo do kraj­nje gra­ni­ce, a na­pad na slje­de­ći des­ni za­voj (6) sa ši­ro­kim iz­la­zom (po­nov­no ma­lo ga­že­nja tra­ve) bio je po­ma­lo i škol­ski. Ipak ni­smo si mo­gli po­mo­ći te smo na­kon po­ma­lo škol­skog pro­la­za za­vo­jem stisnuli gas i po­ju­ri­li pre­ma ci­lju. Na ovom krat­kom di­je­lu pri­je des­nog za­vo­ja (1) i ci­lja Cu­pra je ‘’hva­ta­la’’ 90 km/h i na­kon ja­kog kočenja i des­no-li­je­ve kom­bi­na­ci­je ula­zi­mo u cilj. Ovo is­kus­tvo, baš s ovim auto­mo­bi­lom i na ovoj sta­zi mo­žda nam ni­je do­ka­za­lo da je Cu­pra najbrži se­rij­ski auto­mo­bil s pred­njim po­go­nom, ali nam je si­gur­no do­ka­za­lo da Cu­pra ni­je šmin­ker bez po­kri­ća. Na­ime, tek na po­li­go­nu si­gur­ne vož­nje mo­že­te za­klju­či­ti ko­li­ko je sport­ski auto­mo­bil uprav­ljiv u sva­kod­nev­noj vož­nji, ali i u ek­s­trem­nim uvje­ti­ma, kao i ko­li­ko je brz na rav­nim di­je­lo­vi­ma i pri pro­mje­na­ma prav­ca kre­ta­nja. Cu­pra je sve na­ve­de­no ‘’po­lo­ži­la’’ s čis­tom pe­ti­com i mo­že­mo za­klju­či­ti da iako je ski­nu­ta s tro­na Nür­bur­grin­ga, na­ma je sva­ka­ko bo­lji iz­bor za vož­nju na­šim ces­ta­ma jer iona­ko ne tes­ti­ra­te svoj auto na Nür­bur­grin­gu, ne­go u sva­kod­nev­noj vož­nji.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.