AMG nam je osi­gu­rao div­lji obra­čun

Top Gear - - AMG FIGHT CLUB -

Mir­ni gradić Af­fal­ter­bach poz­nat je po sa­mo jed­noj stva­ri. Na­ime, ug­ni­je­žđe­no iz­me­đu gus­te šu­me i voć­nja­ka s ja­bu­ka­ma sje­di­šte je Mer­ce­des-Ben­zo­va služ­be­nog odje­la za tu­ni­ra­nje – Mer­ce­des-AMG-a. Iz­vor­no neo­vis­na tvrt­ka za tu­ni­ra­nje, AMG je pos­tao di­je­lom Da­imle­ra ko­ji sad obav­lja za­da­ću slič­nu onoj BMW-ova odje­la M, ali do ge­ne­ra­ci­ju ili dvi­je pri­je AMG je uvi­jek bio u sje­ni.

Sve se to pro­mi­je­ni­lo kad je C-kla­sa iz 2007. do­bi­la svo­ju naj­s­naž­ni­ju ina­či­cu u obli­ku C63 AMG-a. Bio je to auto­mo­bil oprem­ljen 6.2-li­tre­nim V8 tvor­nič­kog na­zi­va M156 ko­ji je 457 KS-a i 600 Nm mo­men­ta pre­no­sio na straž­nje ko­ta­če. To vi­so­ko­ok­tan­sko oruž­je za ma­sov­no uni­šte­nje po­tom je ugra­đe­no u sport­sku ša­si­ju ko­ja je već iz­va­na upu­ći­va­la na to da je ri­ječ o pra­voj mr­ci­ni. Re­zul­tat je bio po­čet­ni AMG-ov model ko­ji ne sa­mo da je mo­gao kon­ku­ri­ra­ti moć­nom BMW-u M3, ne­go ga i po­ra­zi­ti.

Stut­t­gart je za svoj trud na­gra­đen iz­vr­s­nom pro­da­jom tog mo­de­la jer je pro­sječ­na dob ti­pič­nog kup­ca Mer­ce­de­so­va vo­zi­la po­če­la dra­ma­tič­no opa­da­ti. Mer­ce­de­si su sad bi­li sek­si i snaž­ni te priv­lač­ni sta­rim i no­vo­pe­če­nim bo­ga­ta­ši­ma. Trend se nas­ta­vio s di­na­mič­ki oš­tri­jim AMG-ovim li­mu­zi­na­ma E63 i S63 te nji­ho­vim vlas­ti­tim su­pe­ra­uto­mo­bi­lom, mo­de­lom SLS.

A sad i ovo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.