“Raz­li­ka iz­me­đu ovih dva­ju auto­mo­bi­la uoč­lji­va je već na pr­vi po­gled. Na­ime, je­dan vas že­li us­mr­ti­ti”

Top Gear - - AMG FIGHT CLUB -

će­te driftanje straž­njeg kra­ja ko­je je naj­bo­lje od­mah ko­ri­gi­ra­ti. Ta­ko­đer, skre­ne­te li pre­br­zo i pre­s­mje­lo, CLA će opet za­drif­ta­ti. U tom auto­mo­bi­lu stal­no če­ka­te pra­vi tre­nu­tak da pri­mi­je­ni­te pra­vil­nu ko­li­či­nu ga­sa, što na­kon ne­kog vre­me­na pos­ta­ne za­mor­no, prem­da i vr­lo za­bav­no. Me­đu­tim, na rav­nim di­oni­ca­ma sa­mo­po­uz­da­ni­je pri­ti­ska­nje ga­sa pre­tvo­rit će okol­ni kra­jo­lik u ne­jas­nu mr­lju ko­ja se svje­tlos­nom br­zi­nom iz­mje­nju­je oko vas.

Ali na rav­nim di­oni­ca­ma CLA jed­nos­tav­no ne mo­že pa­ri­ra­ti snaž­nom C63, no u grad­skim uvje­ti­ma vož­nje ma­nji CLA s po­go­nom na sva če­ti­ri ko­ta­ča jed­nos­tav­ni­ji je za ma­ne­vri­ra­nje i spret­ni­ji. Da, ni­je ta­ko dra­ma­ti­čan, ali i mno­go je ma­nja vje­ro­jat­nost da će­te u nje­mu iz­le­tje­ti s ces­te. Me­đu­tim, CLA ni­je bo­lji od C63. Na­po­s­ljet­ku, s ve­li­kom sna­gom do­la­zi i ve­li­ko po­što­va­nje. Do­daj­te to­me i po­gon na straž­nje ko­ta­če i uz ve­li­ku bis­te sna­gu tre­ba­li do­bi­ti i do­dat­nu po­li­cu osi­gu­ra­nja. Mo­žda C63 sad već i jest start­ni model spreman za umi­rov­lje­nje, no nje­go­ve vje­ro­daj­ni­ce kao mus­cle auto­mo­bi­la ni­kad ni­su bi­le upit­ne.

Za­tim, tu je bu­ka ko­ja je čiš­ća ne­go u CLA , ana­log­ni­ja u od­no­su na di­gi­tal­no po­bolj­ša­nu umjet­nu bu­ku. Osob­no se is­to mo­že pri­mi­je­ni­ti i na sve os­ta­le vi­do­ve auto­mo­bi­la. Na­ime, C63 mi se či­ni iz­vor­ni­jim sa svim svo­jim pred­nos­ti­ma i ne­dos­ta­ci­ma, dok je CLA ste­ril­ni­ji, smi­re­ni­ji, čak i po­ma­lo obuz­da­ni­ji una­toč dojm­lji­vim per­for­man­sa­ma.

Te­ško je za­mis­li­ti ovaj po­sve no­vi AMG kao auto­mo­bil sta­re ško­le, no baš mi se tak­vim či­ni C63 u us­po­red­bi s CLA 45. CLA je teh­no­lo­ško pos­tig­nu­će spo­sob­no da si­gur­no i do­s­ljed­no obuz­da svu tu sna­gu, no C63 Edi­ti­on 507 nje­gov je me­ha­nič­ki otac. I taj je otac po­sve spa­ljen.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.