NI­SSAN X-TRAIL

Ni­je zah­tje­van, ima mno­go se­rij­ske opre­me i pris­toj­nu ci­je­nu: ka­ko ga ne bi­smo vo­lje­li?

Top Gear - - NA CESTI - DAN READ

1598cm3, 4-cil. tur­bo di­zel­ski mo­tor, pred­nji po­gon, 130KS, 320Nm 5,0l/100km, 129g/km CO2 0-100 km/h za 10,5s, 188km/h 1550kg oko 30.000€

Za­mis­li­te si no­vi X-Trail kao na­bri­ja­ni Qa­shqai i ne­će­te pogriješiti. Na­ime, oba ta mo­de­la di­je­le plat­for­mu, a i oči­te su vi­zu­al­ne slič­nos­ti. No par­ki­ra­te li ih je­dan po­kraj dru­go­ga, uvi­djet će­te da je X-Trail du­lji i vi­ši, što upu­ću­je na to da ima op­cij­ski tre­ći red sje­da­la u prt­ljaž­ni­ku. Zna­či, ri­ječ je o sed­me­ro­sje­du, što zna­či da je za­uzeo i mjes­to mo­de­la Qa­shqai +2. Za­pra­vo, Ni­ssan ga je mo­gao pro­zva­ti i ve­li­kim Qa­shqa­ijem - da, to­li­ko su slič­ni, no ipak su od­lu­či­li da je brend X-Trail do­volj­no sna­žan da os­ta­ne za­se­ban.

Pret­hod­ni X-Trail, či­ja pro­izvod­nja za­vr­ša­va, ni­je bio to­li­ko po­sve­ćen vi­zu­al­nom doj­mu jer je bio koc­kas­ta obli­ka i ro­bus­tan, i dra­ge bi vo­lje po­vre­me­no skre­nuo s glav­ne ces­te i pro­ju­rio blat­nim po­lji­ma. No taj je model bio i po­s­ljed­nji Ni­ssa­nov SUV pri­je kri­ža­nja mo­de­la iz ko­jeg se iz­ro­di­la ni­ša cro­sso­ve­ra. Ukrat­ko, ovaj se put net­ko po­tru­dio i sti­li­zi­rao X-Trail s ulek­nu­ći­ma i kri­vu­lja­ma ka­ko bi se pri­kri­la nje­go­va ve­li­či­na te ka­ko bi bio vi­še na­lik na auto­mo­bil. Me­đu­tim, is­pod po­vr­ši­ne i da­lje je ri­ječ o ve­li­kom i ko­ris­nom SUV-u ko­ji, ako je oprem­ljen op­cij­skim dje­lo­mič­nim po­go­nom na sva če­ti­ri ko­ta­ča, još uvi­jek vo­li da ga se vo­zi po ma­ka­da­mi­ma.

Una­toč no­vom iz­gle­du, na­gla­sak je i da­lje na prak­tič­nos­ti i prik­lad­nos­ti, a ne na ne­koj hi­nje­noj sport­skos­ti. Vje­ruj­te, u svi­je­tu u ko­jem nas pro­izvo­đa­či očaj­nič­ki po­ku­ša­va­ju uvje­ri­ti da je sve “sport­ski”, ovo je pra­vo os­vje­že­nje. Op­cij­ski tre­ći red sje­da­la ko­štat će vas oko 900 €, a sje­da­la su do­volj­no ve­li­ka da mo­gu pri­hva­ti­ti odras­le oso­be na kra­ća pu­to­va­nja. Us­to, ka­ko je po­sve no­va plat­for­ma X-Tra­ila sad ma­lo du­lja ne­go pri­je, ugrad­nja tre­ćeg re­da sje­da­la u prt­ljaž­ni­ku sad čak i ima smis­la. Ta­ko­đer, ta ve­ća du­lji­na i me­đu­oso­vin­ski raz­mak sa­vr­še­no pris­ta­ju uz no­ve kri­vu­lje na ka­ro­se­ri­ji ko­je ne odu­zi­ma­ju pre­vi­še pros­to­ra u unu­traš­njos­ti. Pod prt­ljaž­ni­ka mo­že se na­mjes­ti­ti i prek­lo­pi­ti u de­vet raz­li­či­tih po­lo­ža­ja, a is­pod nje­ga pro­na­ći će­te i do­dat­ni prt­ljaž­ni pros­tor. Us­to, sva se sje­da­la mo­gu po­sve prek­lo­pi­ti, a sred­nja se klu­pa mo­že spus­ti­ti, raz­di­je­li­ti i po­mak­nu­ti pre­ma na­pri­jed ili na­trag, što je iz­vr­s­no ako tre­ba­te pre­ves­ti da­ske du­ge 2,5 me­tra.

Kao što je slu­čaj s mno­go cro­sso­ve­ra, i ovaj je za­pra­vo ces­tov­ni auto­mo­bil ko­ji mo­že­te vo­zi­ti i spo­red­nim ces­ta­ma. Op­cij­ski sus­tav All Mo­de 4x4 ko­šta oko 2000 € iu ve­ći­ni slu­ča­je­va pre­no­si sna­gu na dva ko­ta­ča sve dok se ne uka­že po­tre­ba za uklju­či­va­njem i straž­nje oso­vi­ne, što se ne­će pre­čes­to

do­go­di­ti, osim ako ces­ta ni­je po­seb­no mas­na, za­le­đe­na, blat­na ili puna pi­je­ska. No na vi­šim br­zi­na­ma po­gon na sva če­ti­ri ko­ta­ča mo­gao bi se uklju­či­ti za što lak­ši ula­zak i iz­la­zak iz za­vo­ja, ali pra­vo je pi­ta­nje tko ju­ri u X-Tra­ilu? Mi si­gur­no ne. Iz tog će raz­lo­ga ve­ći­na pro­da­nih pri­mje­ra­ka ima­ti po­gon na dva ko­ta­ča, što je i ra­zum­lji­vo. Da, po­gon na sva če­ti­ri ko­ta­ča ima smis­la ako ži­vi­te u zim­skim po­dru­čji­ma, no na­ma je po­gon na dva ko­ta­ča sa­svim do­vo­ljan.

Mo­tor, 1.6-li­tre­ni, je­di­ni dos­tu­pan do iz­la­ska ben­zin­skog 2015., do­vo­ljan je i ne­na­met­ljiv. Uprav­ljač je pre­ci­zan i la­gan, ali i za­do­vo­lja­va­ju­će nes­port­ski. Straž­nji ovjes X-Tra­ila oprem­ljen je mul­ti-lin­kom i no­vim sus­ta­vi­ma elek­tro­nič­kog nad­zo­ra ša­si­je, od ko­jih je­dan uklju­ču­je koč­ni­ce ka­ko bi auto­mo­bil pres­tao po­ska­ki­va­ti u slu­ča­je­vi­ma pre­la­za­ka pre­ko us­por­ni­ka. X-Trail vr­lo do­bro amor­ti­zi­ra pod­lo­gu te je urav­no­te­žen i udo­ban i sklo­ni­ji mir­nom pu­to­va­nju ne­go br­zim uli­je­ta­nji­ma u za­vo­je, prem­da mu ni to ni­je stra­no.

Iz unu­traš­njos­ti je uk­lo­nje­na ne­ukus­na plas­ti­ka i za­mor­na ins­tru­ment­na plo­ča s pret­hod­ni­ka, a ugra­đe­ni su no­vi ma­te­ri­ja­li cr­no-bi­je­le bo­je i os­ta­le stva­ri ko­je će­te mo­ra­ti po­li­ra­ti ako že­li­te da se svje­tlu­ca­ju. Unu­traš­njost ni­je ni po če­mu po­seb­na ili inven­tiv­na, no vr­lo je ugod­na. Po­igra­te li se ma­lo po­pi­som op­cij­ske opre­me, mo­že­te do­bi­ti zas­lon osjet­ljiv na do­dir ko­ji se po­ve­zu­je sa sa­te­lit­skom na­vi­ga­ci­jom i dru­gim sus­ta­vi­ma. Svi mo­de­li, čak i po­čet­ni Vi­sia s ci­je­nom od oko 30.000 € (služ­be­na ci­je­na još ni­je de­fi­ni­ra­na), oprem­lje­ni su kli­ma-ure­đa­jem, na­plat­ci­ma od la­ke sli­ti­ne, LED svje­tli­ma, 5-in­č­nim zas­lo­nom iz­me­đu po­ka­zi­va­ča, Blu­eto­ot­hom, tem­po­ma­tom i sus­ta­vom kre­ta­nja uz­br­do ko­ji vas ne­volj­ko dr­ži na mjes­tu vi­še od se­kun­du ili dvi­je. Ogla­ši­vač­ki odjel mo­ra da je bio vr­lo do­bro ras­po­lo­žen kad se odre­đi­va­la stan­dard­na opre­ma…

No vje­ro­jat­no naj­priv­lač­ni­ja zna­čaj­ka X-Tra­ila nje­go­va je is­kre­nost. Mo­žda iz­raz i ni­je baš naj­toč­ni­ji, no X-Trail je vr­lo do­bar po­ku­šaj ko­ji iz­gle­da do­bro, do­bar je u vož­nji i prak­ti­čan je. Ako ne že­li­te po­gon na sve ko­ta­če, ne­će­te os­ta­ti za­ki­nu­ti za bi­lo ko­je od na­ve­de­nog, a ako ga že­li­te, sa­mo sta­vi­te kva­či­cu na po­pi­su op­cij­ske opre­me. Ri­ječ je o auto­mo­bi­lu do­brog omje­ra ci­je­ne i do­bi­ve­nog, osim ako ga ne ku­pu­je­te da bu­de vi­še­na­mjen­sko vo­zi­lo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.